อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561
Proposal โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561

(Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018)

 

หัวข้อ The Mystery of Foods: the Truth

about Foods that You Never Know!

(ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักการและเหตุผล

 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการสร้างเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม จึงร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยในแต่ละปี เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำทักษะและความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี  ในปี 2561 อพวช. จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

          โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassadors 2018) เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให้กับเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคัดเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 3-4 คน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสังคม

3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 

 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2561  


          The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Know! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อนหรือมองข้ามความสำคัญ ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์ 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


1. เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

3. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้

4. ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน

5. สามารถเดินทางต่างประเทศได้

 

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการ


1. สมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ อพวช. www.nsm.or.th 

3. จัดทำคลิปวิดีโอ (Clip VDO) ในความยาว 3 นาที ในรูปแบบ MP4 โดย แนะนำตัวเองและเล่าเรื่องราวภายใต้หัวข้อ The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Know! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)”   

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5779999 ต่อ 1442 ติดต่อ วิลาสินี ไตรยราช 

 

 

วิธีการสมัคร

 

1. ส่งใบสมัครและคลิปวิดีโอ โดย ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

     - ส่งใบสมัครในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.) 

     - ส่งคลิปวีดีโอในรูปแบบ MP4 เท่านั้น

2. สามารถส่งใบสมัคร และคลิปวิดีโอได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

     - ทางอีเมลล์ :  ytsaproject@gmail.com หรือ

     - ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและคลิปวิดีโอบันทึกลง CD, DVD หรือ USB มาที่

        วิลาสินี ไตรยราช 

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

        โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก (วันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น)

 

 

วิธีการคัดเลือก

 

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

1. การคัดเลือกรอบที่ 1 (พิจารณาจากใบสมัครและไฟล์วิดีโอ)

     • อพวช. จะคัดเลือกอย่างน้อย 20-30 ทีม (ประมาณ 40-60 คน) จากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัครและไฟล์วิดีโอที่ส่งเข้ามา 

     • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th  

     • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassadors 2018) ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ 

 

2. การคัดเลือกรอบสุดท้าย (พิจารณาจากผลงานระหว่างการเข้าค่ายฯ ที่ อพวช.)

     • เยาวชนจะได้ทราบถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้ 

     • ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายฯ จะได้รับรางวัล ฯ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็น ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassador Award 2018) (ได้รับวุฒิบัตร)

     • ทำการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 10 ทีม จากการนำเสนอผลงงานในวันสุดท้ายของการเข้าค่ายฯ เพื่อนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 พร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทีมละ 3,000 บาท 

     • ทำการคัดเลือกเยาวชนสำหรับเป็นตัวแทนในการเดินทางไปศึกษาและหาประสบการณ์ทางด้านการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ณ ประเทศเยอรมัน จำนวน 2 ทีม (จาก 10 ทีมข้างต้น) ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (วันสุดท้ายของการแข่งขัน)คณะกรรมการตัดสิน 

 

     • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

     • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

     • สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

     • บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

 

รางวัล

 

1. ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมในค่ายฯ

     • ได้รับวุฒิบัตร (เยาวชน)

2. ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassador Award 2018) 10 ทีม 

     • ได้รับวุฒิบัตร (เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษา)

     • ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท

3. นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 2 ทีม ได้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2562 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2561)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1. เยาวชนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

2. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสังคม และดำเนินการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลให้เกิดกัพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน  

3. เกิดเครือข่ายนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน  เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน 

4. เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยในอนาคต

5. เยาวชนผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 มีโอกาสได้ช่วย อพวช. ปฏิบัติงานในภาระกิจต่างๆ ของ อพวช. 

6. สร้างทำเนียบเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

 


เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน