อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
Proposal ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

หลักการและเหตุผล

 

          มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน, กรมหม่อนไหม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร, กลุ่ม ทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวม 13 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์ รวมเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นปีละประมาณ 7,400 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เกิดความรักซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หากโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย องค์กรร่วมจัดทำโครงการทั้ง 13 องค์กร จะผลักดันให้การจัดค่ายเยาวชนในพื้นที่ป่าไม้เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

          2.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

                พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

          2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 


 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5 จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 7,440 คน

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน

 

1. วิธีการ

          1.1 การบรรยาย

          1.2 ฝึกปฏิบัติการ

 

2. เนื้อหาวิชา รวมจำนวน 15 ชั่วโมง

ภาคบรรยาย (จำนวน 6 ชั่วโมง)

 

- พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   พระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า                            

จำนวน 1 ชั่วโมง
- โครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 ชั่วโมง

- ความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

  และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

จำนวน 1.5 ชั่วโมง
- การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 1.5 ชั่วโมง 
- การคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 1 ชั่วโมง

 

 

ภาคปฏิบัติ (จำนวน 9 ชั่วโมง)

 

- กลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมละลายพฤติกรรม                                                         จำนวน 2 ชั่วโมง
- ฐานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง
- ปลูกต้นไม้  จำนวน 2 ชั่วโมง
- บทเพลงเพื่อการอนุรักษ์  จำนวน 2 ชั่วโมง
- สวดมนต์ แผ่เมตตา จำนวน 1 ชั่วโมง

 

 

3. วิทยากร

 

          4.3.1 วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          4.3.2 วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

          4.3.3 วิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน

          4.3.4 วิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร

          4.3.5 วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          4.3.6 วิทยากรจากกลุ่มบริษัท ทรู

 


5. ระยะเวลาดำเนินการ

 

          จำนวน 124 รุ่น รุ่นละ 3 วัน โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 28 ศูนย์ ศูนย์ละ 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1–4  ดำเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม – มิถุนายนของทุกปี   

 


6. สถานที่ดำเนินการ

 

          ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 22 ศูนย์

          ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 8 ศูนย์ 

          สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์  

 


7. งบประมาณ

 

          เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และแก้ปัญหาที่ดิน  ทำกิน ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จำนวน 84 รุ่น รุ่นละ 72,600 บาท

 


8. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

 


9. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

 

          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยประเมินผลจากแบบสอบถาม

 

 

10. การประเมินผลโครงการ

 

          แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายหลังการฝึกอบรม

 

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

          11.1 เยาวชนมีความรักและซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          11.2 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

          11.3 เยาวชนเกิดความรู้สึกรัก ความหวงแหน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

          11.4 เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการแสดงออกทางความคิดและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น


เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน