อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
Creating a Better Life for Vulnerable Groups
Proposal Creating a Better Life for Vulnerable Groups
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

Creating a Better Life for the Disabled

Creating a Better Life for the Disabled

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

โดยกลุ่มทรู

 

          กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา ที่เน้นการปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม  ประกาศเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ร่วมปลูกความดีด้วยแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยให้การสนับสนุนผู้พิการทั้งด้าน การสร้างอาชีพและรายได้  โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ  การพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เช่นเดียวกับคนปกติ   รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเอื้อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

นวัตกรรมเพื่อเด็กออทิสติก

 Autistic Application

­แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งชุดออทิสติก แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย


Application Icon พัฒนาการทักษะด้าน

Daily Tasks 

สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ  การแปรงฟัน อาบน้ำ

Download IOS Android

 

  

•ทักษะความสนใจ

•ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

•ทักษะการเลียนแบบ

Trace & Share

สอนการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปัน  

Download IOS Android

 

•ทักษะทางวิชาการ

•ทักษะทางสังคม

•ทักษะการเลียนแบบ

 

Communications

สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพ

เพื่อสื่อความต้องการของเด็ก 

Download IOS Android

 

 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

 

Kare

การเชื่อมโยงสู่การฝึกทดสอบการปฏิบัติจริงและฝึกฝน

จนกระทั้งเกิดเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

ทางด้านการใช้ชีวิต และสังคม

Download IOS Android

 

•การจดจำและเรียนรู้ สิ่งของ

สภาพแวดล้อม ในสถานที่ต่างๆ

•การเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

•การเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติทางสังคม

•การเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร

และการออกเสียงพูด

•การประเมินผลเพื่อติดตาม

พัฒนาความก้าวหน้า


 

 Website: thaispecialcare.com 

          เว็บไซต์ศูนย์กลางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการสอนเสริมทักษะสำหรับเด็กพิเศษ ผู้ปกครอง และผู้สนใจสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และกิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ ได้ โดยเว็บไซต์มีเนื้อหาหลักแต่ละส่วน ดังนี้

1.แสดงข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการดูแลเด็กพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของมูลนิธิออทิสติกไทย

2.การร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ จากผู้ปกครอง 

3.แสดงข้อมูลออทิสติกแอพพลิชั่นทั้ง 4 แอพพลิเคชั่น พร้อมวีดีโอสอนการใช้งาน

4.ช่องทางการอัพโหลดข้อมูลจากผู้ใช้ที่สามารถสร้างขึ้นเอง สู่ระบบออนไลน์ (Could content) เพื่อการกระจาย และการนำมาใช้งานเพื่อการเรียนรู้ผ่าน Kare แอพพลิเคชั่นในรูปแบบภาพ เสียง และวีดีโอ

5.การทำแบบประเมินผลผู้ปกครองที่มีการใช้งานออทิสติกแอพพลิเคชั่น สามารถบันทึกการประเมินทักษะความก้าวหน้าของน้องๆ ได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสู่ส่วนกลาง และการวิเคราะห์ผลภาพรวม 

หน้าเว็บไซต์

 

แนะนำความรู้ที่น่าสนใจ

 

 

 


การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ปกครอง

 

 

 

 

เรียนรู้วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Kare, Communications, Trace and Share และ Daily Tasks

 

 

 

ช่องทางการอัพโหลดข้อมูลจากผู้ใช้ที่สามารถสร้างขึ้นเอง สู่ระบบออนไลน์ (Could content)

 

 

การทำแบบประเมินผลออนไลท์โดยผู้ปกครองจากการใช้แอพพลิเคชั่นสอนเด็กพิเศษ

 

 

 

 

การสร้างอาชีพและรายได้

 

 

          กลุ่มทรู เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้เป็นของตนเองตามความรู้ความสามารถ และได้เริ่มจ้างงานผู้พิการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีผู้พิการเข้าร่วมทำงานหลากหลายตำแหน่ง อาทิ วิศวกร ฝ่ายบริการลูกค้า ช่างเทคนิค

 


 ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center)

 

 

- โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย 

- ทรูสนับสนุนงบประมาณ 22 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพ  และจัดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลออทิสติก ให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Autistic Appilication ที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้น โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมแก่เด็ก บุคคลออทิสติก และครอบครัว จำนวนรวม 1,000 คน   

- Autistic Application ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ เคยเป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ติดอันดับหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเคยติดหนึ่งใน 10 แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก และเคยติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกาตาร์  โดยปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลดถึง 323,128 ดาวน์โหลด

- สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย อังกฤษ และจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ดังนี้

     oสำหรับผู้ใช้ iPad ในระบบปฏิบัติการ iOS เพียงค้นหาคำว่า True Autistic หรือ Thai Autistic ใน App Store หรือ iTunes และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

     o สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod เพียงค้นหาคำว่า True Thai Autistic ใน Google Play Store และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

- รางวัล และความสำเร็จ

     o รางวัลเหรียญทอง ประเภทซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในงาน The 42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014  งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดย รัฐบาลสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ซึ่งพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ และรางวัล “Special Prize of Innovation Distinction” จากประเทศซาอุดิอาระเบีย จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 45 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก โดยกลุ่มทรู ถือเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง พร้อมรางวัลพิเศษดังกล่าว

     o รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” ในงานประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     o รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     o รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม  เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกันและมีการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพ และมีการส่งเสริมพัฒนางาน ด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมทุกปี

Creating a Better Life for Vulnerable Groups

Creating a Better Life for Vulnerable Groups

By True Corporation and CP Group

 

          As a leading Thai company, True Group is committed to be a part in the country’s development towards a knowledge-based and sustainable learning society through its project “True Plookpanya (Planting Wisdom)” which focuses on cultivating Knowledge, Virtue and the Love of Environment. In 2014, True Group announced that it will help promote the capabilities and quality of life of the disabled. As part of cultivating virtue under the concept “Creating a Better Life for the Disabled” this initiative will provide occupational training support as well as employment opportunities for the disabled so that they can earn an income, leading to a better quality of life. 

 

True Corporation’s support for the Disabled: 

 

1. Employment opportunities and generating income : True has collaborated with the Thai Autistic Foundation to provide occupational training support for the disabled through the True Autistic Thai Center and other 20 centers for children with special needs across the country 

2. Innovation Development: True has developed the True Autistic Applications that can help improve learning and communication skills for children with autism so that they can lead better lives. 

3. Communication Service Development: True has further developed its services that will cater specifically for the disabled in various ways so that they can have equal access to essential communication services. 

 

1. Employment Opportunities and Generating income

 

     

     Since 1994, True Group has provided employment opportunities for disabled persons according to their capabilities. To date, the Group has many disabled persons in its work force across various professions such as engineers, technicians, customer service agents and sales assistants. 

     True provided funding support for Baht 22 million to set up “True Autistic Thai Center” at the Thai Autistic Foundation to provide occupational training for children with autism and their families to be able to generate income and improve quality of life. 

     True has collaborated with the Thai Autistic Foundation and more than 20 centers for children with special needs across 50 provinces nationwide to provide the True Autistic applications and occupational training for more than 2,000 autistic children and their families. 

 

2. Innovation Development

 

     True Autistic Application

         True Corporation has developed the True Autistic Application to support children with autism and their families to improve the quality of life. These applications can help develop learning and communication skills for children with autism. The series of applications include “Daily Tasks,” “Trace & Share,” “Communications” and “Kare” Each application focuses on improving a different skill for autistic children. 

 

 

Application Icon Improvement 

Daily Tasks 

Practice daily activities such as

Brushing teeth, taking a bath etc

Download IOS Android

 

  

•Concentration span

•Muscle movement

•Learning Process 

•Duplication skills

Trace & Share

Improve tracing skills through engaging stories.

Learn to be patient  and share with others

Download IOS Android

 

•Concentration span

•Muscle movement

•Social skills 

 

Communications

Improve vocabulary skills  based on the Picture     

Exchange Communication System (PECs), and

universal methodology of teaching

speech and communications

Download IOS Android

 

 

•Communication Skills

•Memory

•Duplication skills

 

Kare

Using daily life scenarios to teach children with

autism how to live their daily lives in society

Download IOS Android

 

•Social Skills 

•Memory 

•Communications

 


     MEM (My-Eye Memory) 

 

 

          True Group collaborated with Mahidol University to develop and patent the innovative MEM – My Eyes Memory (Braille Note Taker) device which can facilitate visually-impaired persons taking notes by typing on Braille alphabet keys that are conveniently arranged according to common usage patterns. The device can also store data for further review and/or transfer to other IT devices for sending messages or communicating with other people. 

 

 

3.Service Development 

 

     Deaf Call Center for the Hearing-impaired

 

          True Group operates a Deaf Call Center to provide customer services for the hearing-impaired through video chat. Furthermore, True Group joined hands with the NBCT, TrueVisions and Dhurakij Pundit University in broadcasting the Deaf Channel which was the country’s first TV program to be presented completely in sign language. The program is aired on TrueVisions channels - TNN2, True Explore 1 and True Explore 2.

 

     TV Program for the Disabled

          The Spirit of Mind TV program was established to help three disabled groups i.e. people with intellectual disabilities, autism, and mental disorders. The aim of the program is to create a better understanding of these disabled people among their families, caretakers and the general public, as well as to show that people in these disabled groups have the potential to develop themselves and can live with others in society, leading to a better quality of life. 

 

     Closed Caption

 

          True also provides an on-demand Video Chat Closed Caption service, which will enable the hearing-impaired to fully appreciate the program’s content on our TrueVisions cable network.

 

Awards :

 

     True Autistic Application:

          • “The 42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014

          • “Special Prize of Innovation Distinction, Saudi Arabia

          • Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2012        

             By Thailand Management Association (TMA) 

          • National Innovation Award 2013 from National Innovation Agency under   

             Ministry of Science and Technology  

 

เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน