อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒
Proposal โครงการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลแล้ว 10 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบ ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลแล้ว 10 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบ ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการคัดเลือกโครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒ รอบรองชนะเลิศ โดยการดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ True LAB@KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกโครงการจาก ๒๐ โครงการ ให้เหลือ ๑๐ โครงการเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทั้ง ๑๐ โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดพิธีมอบทุนในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดทรู ชั้นใต้ดิน อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่ง ๑๐ โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับค่าเดินทางเข้าร่วมงานเพิ่มอีก ๕,๐๐๐ บาทอีกด้วย

 

 

ซึ่งทั้ง ๑๐ โรงเรียนที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังต่อไปนี้...๑.

โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ปอละบ๋อ

 


๒.

โรงเรียน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

โครงการ บ้านเฮาบ่อเอาโกง

 


๓.

โรงเรียน แม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โครงการ ละครคุณธรรมสร้างสรรค์จิตสำนึกต้านภัยทุจริต

 


๔.

โรงเรียน มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการ ๕ ประการ ต้านภัยคอร์รัปชั่น (5 Reasons Anti- Corruption)

 


๕.

โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต

 


๖.

โรงเรียน ผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ PHADUNG MODEL ต้านการทุจริต

 


๗.

โรงเรียน โพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ Project C โกงแล้วดี มีหรอ!!!

 


๘.

โรงเรียน ชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร

โครงการ ชลธารโปร่งใส ชาวคลองขนานร่วมใจ ต้านภัยทุจริต

 


๙.

โรงเรียน หารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

โครงการ Young Creative Action Service เยาวชน

 


๑๐.

โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

โครงการ เด็กตงห่อพาตงฉิน (เด็กมีคุณธรรมพาสุจริต)

 


#ช่อสะอาดต้านทุจริต

โครงการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒

 

 โครงการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

........................................................................................................................................

 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล

 

 

     ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่สำคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีกระบวนการทีซับซ้อนมากยิ่งขั้น ทำให้รัฐต้องสูญเสียโอกาสในหลายๆด้าน เศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม และความมั่นคงของชาติ งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรชาติต้องสูญเปล่าไปเป็นจำนวนมหาศาล แม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ก็ยังไม่สามารถขจัดให้ลดน้อยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในทุกมิติ  ซึ่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  มีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริต และร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการสร้างสังคม ที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน ทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับในปีนี้ มูลนิธิต่อต้าน การทุจริต ได้ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และ กลุ่มทรู จัดโครงการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา ระดับ ปวช. ทั่วประเทศ ส่งโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเข้าประกวดในหัวข้อ 'โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต' โดยเปิดรับโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ชิงถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

๒. วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 

๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

 

๓. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้

 

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

 

๕. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

๖. เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป

 

 

 

๓. การบริหารจัดการโครงการ

 

๓.๑  เจ้าของโครงการ  :  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

๓.๒ ผู้ดำเนินโครงการ  :  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

๓.๓ ผู้สนับสนุนโครงการ  :  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

 

 

 

๔. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 

๔.๑ ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ ๑ - ๓ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศทุกสังกัด

 

๔.๒ สมัครประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คนต่อ ๑ โครงการ โดยผู้สมัครแต่ละคนเป็นสมาชิกได้ ๑ ทีมเท่านั้น โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

 

๔.๓ ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

 

 

 

 

๕. การสมัครเข้าประกวด

 

๕.๑  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  หรือ  www.trueplookpanya.com

 

๕.๒  รูปแบบการจัดทำโครงการ และการจัดส่งผลงาน

ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ 'โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต' ในรูปเล่มรายงานอย่างละเอียด พร้อมบทคัดย่อไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย

- ที่มาของโครงการ เช่นปัญหาและอุปสรรคด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่นำมาจัดโครงการฯ หรือแรงบันดาลใจ

- รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการ

- กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ ผลที่คาดหวัง และความยั่งยืนของโครงการ

- ข้อมูลอ้างอิงหรือภาพประกอบ

 

๕.๓  โดยส่งมาที่ 

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 

เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com

ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๕๘-๖๔๗๑

 

 

 

๖. หลักเกณฑ์การจัดการประกวด

 

๖.๑ การประกวดรอบแรก

 

๖.๑.๑  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากโครงการที่เสนอแนวคิดในการจัดโครงการกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ในระดับโรงเรียน และขยายไปยังชุมชนและจังหวัด  โดยสามารถนำชุมชนมาร่วมสนับสนุนโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะคัดเหลือ ๒๐ โครงการเพื่อเข้าค่าย 'เยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ๒๐ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาโครงการละ  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

 

๖.๑.๒ คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุด ภาคละ ๕ โครงการ โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้

 

ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ได้แก่  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ  นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสาราคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ

 

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ได้แก่  กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่  ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณื แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

 

ภาคใต้  ๑๔ จังหวัด ได้แก่  กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

 

๖.๑.๓  ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง ๒๐ ทีมจะได้เข้า 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' เพื่อรับการอบรมการทำโครงการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม และปลูกฝังความเป็นต้นกล้าความดี และเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมที่จะนำโครงการไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝังความเป็นผู้นำที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

 

๖.๑.๔  หลังจากเข้าค่าย ฯ  ทั้ง ๒๐ ทีมจะต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ที่สุดและส่งกลับมาใหม่เพื่อคัดเลือกในรอบต่อไป ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

๖.๑.๕  ทีมหรือสมาชิกในทีมที่ไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต'ได้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด 

 

๖.๒.๑  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ๒๐ โครงการที่ส่งกลับมาภายในกำหนดให้เหลือ ๑๐ โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

 

๖.๒.๒  โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง ๑๐ โครงการ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตภายในโรงเรียน ชุมชนและจังหวัด โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจริง ตั้งแต่วันที่  ๒ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

๖.๒.๓  คณะกรรมการจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ทั้ง ๑๐ โครงการตามที่ได้นัดหมายและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของแต่ละทีม เพื่อให้คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินผลและลงคะแนนพร้อมทั้งบันทึกภาพประชาสัมพันธ์  เพื่อนำไปรณรงค์ฯ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

 

 

๖.๓ รอบชิงชนะเลิศ

 

๖.๓.๑  คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงาน  ป.ป.ช. เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และนักวิชาการ 

 

๖.๓.๒  เกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการรณรงค์ฯที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีความยั่งยืนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

- เป็นโครงการที่นักเรียน ชุมชนและประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในโครงการนี้

- วิธีการดำเนินโครงการเป็นขั้นตอน ชัดเจน และดำเนินการได้จริง

- เป็นโครงการที่จัดแล้ว นักเรียน ชุมชนและประชาชนในจังหวัดตระหนักถึงภัยการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ

- ผลที่ได้รับคุ้มค่า และมีความยั่งยืนของโครงการ

- มีการประเมินผล และติดตามความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง

- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

 

๖.๓.๓  ขั้นตอนการประกวด

- ผู้เข้าประกวดนำเสนอโครงการของตนเองภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที ในรูปแบบใดก็ได้บนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนอผลงานของนักเรียนต่อหน้าคณะกรรมการ และจะนำคะแนนจากการตรวจเยี่ยมโครงการพิจารณาร่วมกันเพื่อตัดสิน

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

๗.รางวัลการประกวด

 

 

 

 

๗.๑ รางวัลชนะเลิศ

 

 

- ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  


- เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

 

- ทุนการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

 

- ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

- เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

 

- ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท

 

 

๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

 

- ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

- เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

- ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท

 

 

๗.๔ รางวัลชมเชย

 

- เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

 

- ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ( ๗ รางวัล)

 

 

 

๘. กำหนดการโครงการจ้ดการประกวด 'ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๒

 

๘.๑ ส่งจดหมายเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

๘.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการการฯ ทางสื่อสังคมออนไลน์ ๙ พฤษภาคม

 

๘.๓  เปิดตัวโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

๘.๔  เปิดรับโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

๘.๕  คัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

๘.๖  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

๘.๗  กิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๘.๘  ส่งโครงการที่ปรับใหม่ให้คณะกรรมการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๘.๙  คัดเลือกผลงานรอบที่สอง วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๘.๑๐  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๘.๑๑ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

๘.๑๒ ประกวดรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

๙.๑  ทำให้เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเกิดความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 

๙.๒ ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจโครงการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น

 

๙.๓  ทำให้เยาวชนขอ'โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

 

๙.๔  ได้ขยายเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตมากขึ้น

 

๙.๕  ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

๙.๖  สามารถนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้เป็นอย่างดียิ่ง#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน