อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Future Journalist Award
Proposal True Future Journalist Award
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลโครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561

 

ประกาศผล

โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’  ปีที่ 16 ประจำปี 2561

 

         กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ 2 คน ได้รับรางวัลไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตทรู ดีเด่นภูมิภาค 5 คน ได้รับรางวัลฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และนักข่าวแห่งอนาคตทรูยอดเยี่ยม 2 คน จะได้เข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร โดยนักข่าวแห่งอนาคตทรูทั้ง 30 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนศึกษาต่อในระดับนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จำนวน 2 ทุนอีกด้วย

          โดยโครงการฯ ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ

 
                

1. นางสาวนันท์นภัส ภู่รอด

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

2. นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนผลิน

ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักข่าวแห่งอนาคตทรูยอดเยี่ยม

 
                

1. นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อนพรัตน์

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   

2. นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา

ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นภูมิภาค

’กรุงเทพฯ และปริมณฑล’

                

นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท์

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

 

’ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก’

                

นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์

ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

’ภาคเหนือ’

                

นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา

ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

’ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ’

                

นางสาวตรีสิริ ตรีศรี 

ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

’ภาคใต้’

                

นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์

ปี 4 คณะสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

          โดยนักข่าวแห่งอนาคตทรูยอดเยี่ยม จะได้เข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ รัฐสภาสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ จะเดินทางไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในเดือนตุลาคม 2561

ประกาศผล 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค และ 10 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ประกาศผล 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 

และผลการคัดเลือก 10 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู

ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 

โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’  ปีที่ 16 ประจำปี 2561

 

 

          กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA), สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าวจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน ได้รับรางวัลไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับรางวัลฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสรับทุนศึกษาต่อในระดับนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จำนวน 2 ทุนอีกด้วย

 

          โดยโครงการฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 5 คน พร้อมประกาศผลการคัดเลือก 10 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็น 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ ไปดูงานข่าว ณ สำนักงานข่าวระดับโลก BBC World News  และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร อีก 2 รางวัลดังนี้...

 

นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ’กรุงเทพฯ และปริมณฑล’

                

นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท์

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

 

นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ’ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก’

                

นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์

ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ’ภาคเหนือ’

                

นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา

ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ’ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ’

                

นางสาวตรีสิริ ตรีศรี 

ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ’ภาคใต้’

                

นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์

ปี 4 คณะสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

รายชื่อ 10 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

 

                

1. นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท์ 

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

2. นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อนพรัตน์

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   

3. นายอธิวัชร์ รัศมีกอบกุล

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

4. นางสาวนันท์นภัส ภู่รอด

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

5. นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนผลิน

ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

6. นายกมลธร โกมารทัต

ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเนชั่น

   

7. นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา

ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

8. นายราชานนท์ ฉัตร์ไตรภพ

ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

9. นางสาวตรีสิริ ตรีศรี

ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

10. นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์

ปี 4 คณะสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 


          ทั้งนี้นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน จะได้ร่วมฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิต-นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

ประกาศรายชื่อ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ประจำปี 2561

16th True Future Journalist Award 2018

 

 

          กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญาจัดสอบข้อเขียนรอบแรกเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู  โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจำปี 2561 16th True Future Journalist Award 2018  ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) โดยจัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  10 สนามสอบทั่วประเทศ  โดยในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาจำนวน 563 คน จาก 20 สถาบัน 16 จังหวัดทั่วประเทศร่วมสอบคัดเลือก ซึ่งมีผู้สอบผ่านเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 จำนวน 30 คนดังนี้…


กรุงเทพฯ และปริมณฑล  จำนวน 10 คน

 

1. นางสาวนันท์นภัส ภู่รอด                      ปี 3  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2. นางสาวณัฏฐนิชา เชื้อนพรัตน์         ปี 3  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

3. นายอธิวัชร์ รัศมีกอบกุล ปี 3  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

4. นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท์ ปี 3  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

5. นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนผลิน ปี 4  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


6. นางสาวพัชรศรี ปิ่นแก้ว ปี 3  คณะนิเทศศาสตร์  
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


7. นางสาวมัณฑณา ธราพรสกุลวงศ์ ปี 3  คณะนิเทศศาสตร์  
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

8. นายกมลธร โกมารทัต ปี 4  คณะนิเทศศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

9. นางสาวพรธิดา เจดีย์พราหมณ์ ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

10. นางสาวนัชชา รอดอยู่ ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก จำนวน 5 คน

 

1. นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์                ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

2. นางสาวนวลศิริ คชพันธ์  ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

3. นางสาวสุจิรา ศรีอินทร์   ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

4. นางสาวกัญญ์วรา ฉัตรทอง   ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

5. นางสาวณฐอร สมพงษ์  ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา


 

ภาคเหนือ จำนวน 5 คน

 

1. นายราชานนท์ ฉัตรไตรภพ             ปี 3  คณะการสื่อสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2.  นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา     ปี 3  คณะการสื่อสารมวลชน  
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3. นางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์  ปี 3  คณะนิเทศศาสตร์  
 

มหาวิทยาลัยพายัพ


4. นางสาวอรยา บุญมา   ปี 3  คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร


5. นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน   ปี 3  คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 คน

 

1. นางสาวตรีสิริ ตรีศรี                              ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

2. นางสาววิรัลพัชร ชมบุญ  ปี 3  คณะวิทยาการสารสนเทศ
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ขุมพิทักษ์  ปี 3  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4. นางสาวอาทิติยา ประวิเศษ    ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

5. นางสาววราภรณ์ ดิษฐ์เจริญ  ปี 4  คณะวิทยาการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

   

 

ภาคใต้ จำนวน 5 คน

 

1. นายวศิน ดาราสูรย์                                ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 

2. นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค   ปี 3  คณะสารสนเทศศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

3. นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์   ปี 3  คณะสารสนเทศศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

4. นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์    ปี 4  คณะสารสนเทศศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

5. นางสาวปวัณรัตน์ พัชณี   ปี 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

มหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 30 คนดังนี้...

 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          จ.ปทุมธานี                          5 คน
2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   จ.นนทบุรี 2 คน
3. มหาวิทยาลัยเนชั่น  จ.สมุทรปราการ 1 คน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพฯ 2 คน
5. มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี       5 คน
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  2 คน
7. มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่  1 คน
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  2 คน
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 3 คน
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ.อุดรธานี 2 คน
11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช 3 คน
12. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 1 คน
13. มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา 1 คน

 

*สิ่งที่ควรทราบ*

 

1. การประกาศรายชื่อนักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ทั้ง 30 คน ไม่เรียงตามคะแนนสอบ

 

2. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ทั้ง 30 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' โดยมีวิทยากร 

    ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 1 - 3 

    พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

    โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลค่าพาหนะ (สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด) ค่าที่พักและค่าอาหาร

    ระหว่างงานอบรมให้ทั้งหมด

 

3. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู จะต้องร่วมงานอบรมทุกขั้นตอน หากท่านใดที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมเชิง

    เชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ได้ตลอดกิจกรรม ‘จะถูกตัดสิทธิ์’ คณะกรรมการจะนำผู้ที่มีคะแนนสอบ

    ในลำดับถัดไปเข้าร่วมงานอบรมแทน

 

4. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับ

    หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 

    หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท

 

5. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู  ปีที่ 16 ทั้ง 30 คน กรุณาติดต่อคุณสุวภัทร อิทธิสถากุล (พี่เจได)

    เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการร่วมอบรมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 โทร. 02-858-6279, 

    089-139-6064

 

6. ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯ ได้ที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja

    และ www.trueplookpanya.com 

 
16th True Future Journalist Award : FJA 2018


โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

16th True Future Journalist Award : FJA 2018


หลักการและเหตุผล

          กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018  ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับทุนฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  จำนวน 2 ทุน


ผู้จัดโครงการ

      กลุ่มบริษัท ทรู


ผู้สนับสนุนโครงการ

      BBC World News

      สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 

      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      บริติช เคานซิล

      สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

3. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้


กระบวนการคัดเลือก

1. การสมัคร

     1.1 การรับใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja  และ

www.trueplookpanya.com

     1.2 การส่งใบสมัคร : ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สอบถาม โทร. 089-139-6064 


2. การสอบรอบแรก

     2.1 การทดสอบ : สอบความรู้เรื่องข่าว 100 คะแนน  (ภาษาไทย 70 คะแนน และภาษาอังกฤษ 30 คะแนน)

     2.2 วันสอบ : สอบพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

     2.3 สถานที่สอบ

          (1) ภาคเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

          (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี,

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

          (3) ภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

          (4) กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 2 แห่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21

อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

          ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ใดก็ได้ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถานที่สอบและห้องสอบจะประกาศยืนยันอีกครั้งทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com  

     2.4 ผลสอบ

      ประกาศผลวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com  

     2.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 30 คน ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'ณ โรงแรมไอบิส

กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์  ระหว่าง อังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าว

มืออาชีพระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้

          (1) สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 5 คน

          (2) สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 คน

          (3) สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ 5 คน

          (4) สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 5 คน

          (5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 คน

          (6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 คน

          (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 คน


3. การสอบรอบสอง

          ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม ในประเด็นข่าวภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 

     3.1 คัดเลือก 10 นักข่าวแห่งอนาคตศักยภาพ ที่เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Finalist FJA) 

     3.2 คัดเลือก 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ประจำภูมิภาค


4. การสอบรอบสุดท้าย

          สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และ คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคต 2 คน เดินทางไปร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018  ณ สหราชอาณาจักร

 

รางวัล

1. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน 

     1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'  3 วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง

อังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

     1.2 ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม

     1.3 เสื้อ FJA รุ่นที่ 16

     1.4 นักข่าวแห่งอนาคต 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน

และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท

2. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค

          นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) 5 คน  โดยคัดเลือกจากกรุงเทพฯ 1 คน ภาคเหนือ 1 คน ภาคใต้ 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 คน โดยมีรางวัล ดังนี้

     2.1 ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

3. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ

              รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ที่ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรอบสุดท้าย 2 คน 

     3.1 เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

     3.2 ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24  ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

     3.3 ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน เดือนตุลาคม 2561 พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน 

     3.4 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน

     3.5 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

4. รางวัลร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร  ระหว่าง พฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนโดย บริติช  เคานซิลจำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 คน และสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด 1 คน มูลค่า 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

     4.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

     4.2 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สกอตแลนด์

     4.3 ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ พร้อมค่าประกันการเดินทาง 

     4.4 นิสิต-นักศึกษาที่ได้ไปร่วมงานสัมมนาฯ จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มี

ภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

 

กำหนดการจัดโครงการฯ

1. เปิดตัวโครงการ       วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   
2. รับสมัคร วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
3. กิจกรรมแนะนำโครงการและการบรรยายทางวิชาการ    วันพุธที่ 8 - วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
4. สอบคัดเลือกรอบแรก วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

5. ประกาศผลคัดเลือก 30 คน ทาง 

www.facebook.com/futurejournalistaward.fja     

www.trueplookpanya.com

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 
6. อบรมเชิงปฏิบัติ วันอังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
7. สอบรอบสอง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
8. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
9. ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
10. ฝึกปฏิบัติงานข่าว ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561

11. เข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018    

ณ สหราชอาณาจักร

วันพฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

12. ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ 

เดือนตุลาคม 2561

 

 


เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน