อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Future Journalist Award
Proposal True Future Journalist Award
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผล ๕ นักข่าวแห่งอนาคต ‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

ประกาศผล ๕ นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ 

โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’

ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

 

          กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริติช เคานซิล  และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัดโครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ : 15th True Future  Journalist  Award  2017  เพื่อคัดเลือกนิสิต - นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน ๓๐ คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ ๒ คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน และจะมีนักข่าวแห่งอนาคต ‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ ๕ คน ได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว ๒๔ ชั่วโมง และรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรตินิยม สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ๑ คน และต่างจังหวัดอีก ๑ คน เข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future  News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร(ประเทศสก๊อตแลนด์)

          โดยโครงการฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และได้คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ จำนวน ๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล’

นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง 

ปี ๓  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก’

น.ส.อิสสริยา เศรษฐยุกานนท์

ปี ๔  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นภาคเหนือ’

น.ส.นันท์นภัส สีเดะ

ปี ๓  คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ’

น.ส.วราภรณ์ ดิษฐ์เจริญ

ปี ๓  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นภาคใต้’

น.ส.เฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์

ปี ๓  คณะสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

          ทั้งนี้นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค ๕ คน จะได้ร่วมฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าว TNN24  ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๐  เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิต-นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

ประกาศรายชื่อ 30 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560

 

ประกาศรายชื่อ 30 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’

รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560

True Future Journalist Awrd 2017

 

          กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริติช เคานซิล  และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)  จัดสอบข้อเขียนรอบแรกเพื่อคัดเลือก30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู  เข้าสู่โครงการ True Future Journalist Award 2017 (FJA15) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ  9 สนามสอบทั่วประเทศ  โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจำนวน 305 คน จาก 20 สถาบัน 12 จังหวัดทั่วประเทศร่วมสอบข้อเขียน ซึ่งมีผู้สอบผ่านเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู รุ่นที่ 15 จำนวน 30 คนดังนี้…

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ  จำนวน 8 คน

1. นายพริสม์ จิตเป็นธม                          ปี 4  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวพิชชาพร ต.ศิริวัฒนา  ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นางสาวสรัลพร นาคสุข  ปี 4  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง  ปี 4  คณะวาร

ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 
 สารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นางสาวอิสสริยา เศรษฐยุกานนท์  ปี 4  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นางสาวกชพร หงภัทรคีรี  ปี 3  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นางสาวกมลชนก พิกุลทิพย์สาคร  ปี 4  คณะนิเทศศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นางสาวเขมพัฏฐ์สร ธนปัทมนันท์          ปี 3  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเอกชน  จำนวน 3 คน

1. นางสาวราตรี ศรีวังราช                      ปี 3  คณะนิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. นายอภิชา อมรวิทยาชาญ ปี 4  คณะนิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเนชั่น
3. นางสาววิชชญา มีนะโยธิน ปี 4  คณะนิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มรภ.รัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 1 คน

1. นางสาวฐณสร สมนึก                         ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

ภาคเหนือ  จำนวน 5 คน

1. นายสุทธิมนัส ชินอัครพงศ์                   ปี 4  คณะการสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นายพงศรากร  ปาแก้ว ปี 3  คณะการสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นางสาวปีย์รติ กายสิทธิ์ ปี 3  คณะการสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นางสาวสุนิสา จินเพชร ปี 3  คณะการสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นางสาวธมลวรรณ สุนทรส ปี  3 คณะการสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 6 คน

1. นางสาวภัทราวดี หงษ์เอก                  ปี 3  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นางสาวจิรสุดา สายโสม ปี 3  คณะศิลปศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. นางสาวนิรยาพร คูณศรี ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4. นายศิวกร สุขเพิ่ม ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5. นางสาววราภรณ์ ดิษฐ์เจริญ  ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
6. นางสาววารี บัวบุศย์ ปี 3  คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


ภาคใต้  จำนวน 7 คน

1. นางสาวธัญญารัตน์ รามณี                  ปี 3  คณะสารสนเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. นางสาวกนกวรรณ ทองเสน ปี 3  คณะสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ปี 3  คณะสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ ปี 4  คณะสารสนเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ส่งมา ปี 3  คณะวิทยาการการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. นายชณกร เทวฤทธิ์ ปี 3  คณะนิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
7. นางสาวแก้วพัทยาทิพย์ ไพรสมพงษ์ ปี 3  คณะวิทยาการการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

สรุปมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 30 คนดังนี้...

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  1  คน 
2. มหาวิทยาลัยเนชั่น 1  คน
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร          1  คน
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   6  คน
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1  คน
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1  คน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  1  คน
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  4  คน
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1  คน
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1  คน
11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5  คน 
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  4  คน
13. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1  คน
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   1  คน
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

1  คน


*สิ่งที่ควรทราบ*

1. การประกาศรายชื่อไม่เรียงตามคะแนนสอบ

2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู 30 คน จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลค่าพาหนะ (สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด) ค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการอบรมให้ทั้งหมด

3. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู จะต้องร่วมงานอบรมทุกขั้นตอน หากท่านใดที่ไม่สามารถร่วมงานได้ตลอดกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์ คณะกรรมการจะนำผู้ที่มีคะแนนสอบในลำดับถัดไปเข้าร่วมงานอบรมแทน

4. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท

5. นักข่าวแห่งอนาคต ทรู รุ่นที่ 15 ทั้ง 30 คน กรุณาติดต่อคุณสุวภัทร อิทธิสถากุล (พี่เจ) เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการร่วมอบรมฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ที่โทร. 02-764-9751, 089-139-6064

6. ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯ ได้ที่ www.trueplookpanya.com และ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja

True Future Journalist Award : FJA 2017

 

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

(15th True Future Journalist Award : FJA 2017)

หลักการและเหตุผล

          กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ (15th True  Future Journalist Award : FJA 2017) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้งานข่าวกับผู้อยู่ในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก และร่วมฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ๒ คน จะบินไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน  ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) ๕ คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา ๑ เดือน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ผู้จัดโครงการ

          กลุ่มบริษัท ทรู

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

          BBC World News

          สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 

          คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

          บริติช เคานซิล

          สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. สัญชาติไทย

๒. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

๓. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

 

กระบวนการคัดเลือก

๑. การสมัคร

    ๑.๑ การรับใบสมัคร

      ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja ,

www.trueplookpanya.com และ www.truevisionswecare.com

    ๑.๒ การส่งใบสมัคร

     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

      ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๑๕ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

        ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

     สอบถาม โทร. ๐-๒๗๖๔-๙๗๕๑ 

๒. การสอบรอบแรก

    ๒.๑ การทดสอบ

  สอบความรู้เรื่องข่าว ๑๐๐ คะแนน 

(ภาษาไทย ๗๐ คะแนน และภาษาอังกฤษ ๓๐ คะแนน)

    ๒.๒ วันสอบ 

     สอบพร้อมกัน ๙ แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

    ๒.๓ สถานที่สอบ

        (๑) ภาคเหนือ ๑ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

        (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     (๓) ภาคใต้ ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

     (๔) กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๑ แห่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๒๑ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

        ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ใดก็ได้ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถานที่สอบและห้องสอบจะประกาศยืนยันอีกครั้งทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja , www.trueplookpanya.com และ www.truevisionswecare.com

    ๒.๔ ผลสอบ

      ประกาศผลวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja , www.trueplookpanya.com  และ www.truevisionswecare.com

    ๒.๕ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๓๐ คน มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์  ระหว่าง อังคารที่ ๒๕ - พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้

     (๑) สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ๕ คน

     (๒) สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ คน

     (๓) สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ๕ คน

     (๔) สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๕ คน

     (๕) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๕ คน

     (๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๓ คน

     (๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ คน

๓. การสอบรอบสอง

          ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม ในประเด็นข่าวภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

    ๓.๑ คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตศักยภาพ (Potential FJA) เพื่อสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ๑๐ คน 

    ๓.๒ คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ประจำภูมิภาค ๕ คน

๔. การสอบรอบสุดท้าย

          สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ๒ คน ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคต ๒ คน เดินทางไปร่วมงาน Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร

 

รางวัล

๑. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ๓๐ คน 

    ๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'  ๓ วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง อังคารที่ ๒๕ - พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

    ๑.๒ ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม

    ๑.๓ เสื้อ FJA รุ่นที่ ๑๕

    ๑.๔ นักข่าวแห่งอนาคต ๓๐ คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน ได้แก่หลักสูตรภาคภาษาไทย ๑ ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ๑ ทุน รวมมูลค่า ๗๕๕,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค

          นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ๕ คน  โดยคัดเลือกจากกรุงเทพฯ ๑ คน ภาคเหนือ ๑ คน ภาคใต้ ๑ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๑ คน โดยมีรางวัล ดังนี้

    ๒.๑ ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

๓. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ

          รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ที่ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรอบสุดท้าย ๒ คน 

    ๓.๑ ได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ทรู

    ๓.๒ เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

    ๓.๓ ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24  ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐  เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

    ๓.๔ ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์

    ๓.๕ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน

    ๓.๖ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ในการเดินทางไปดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน

๔. รางวัลร่วมงาน Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร  ระหว่าง พฤหัสบดีที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย บริติช  เคานซิล จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร,  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-สกอตแลนด์, ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการและค่าประกันการเดินทาง จำนวน ๒ รางวัล รวมมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งจะคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้

   (๑) สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑ คน

   (๒) สถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด ๑ คน


ตารางการจัดโครงการ

๑. เปิดตัวโครงการ พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. รับสมัคร พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ - เสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. กิจกรรมแนะนำโครงการและการบรรยายทางวิชาการ 

    พุธที่ ๘ - ศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔. สอบคัดเลือกรอบแรก เสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. ประกาศผลคัดเลือก ๓๐ คน พุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ทาง 

               www.facebook.com/futurejournalistaward.fja , www.trueplookpanya.com 

               และ www.truevisionswecare.com

๖. อบรมเชิงปฏิบัติ อังคารที่ ๒๕ - พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๗. สอบรอบสอง พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๘. สอบสัมภาษณ์ ศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

๙. ประกาศผลและมอบรางวัล พฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๐. เข้าร่วมงาน Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร  พฤหัสบดีที่ ๖ –  ศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

         ๑๑. ฝึกปฏิบัติงานข่าว ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือน เดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๐

          ๑๒. ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐


เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน