อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 17th True Future Journalist Award FJA 2019
Proposal โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 17th True Future Journalist Award FJA 2019
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการ 17th True Future Journalist Award 2019‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒

     กลุ่มทรู จัดโครงการ 17th True Future Journalist Award 2019‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรู จำนวน ๓๐ คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ ๒ คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค ๕ คน ได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว ๒๔ ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน ๒ ทุน


 

 


 

 

 

โครงการโดย

 

กลุ่มบริษัท ทรู

 

 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

 

 

BBC World News

 

สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

บริติช เคานซิล

 

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๑. สัญชาติไทย

 

๒. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 

๓. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

 

 

กระบวนการคัดเลือก

 

๑. การสมัคร

 

    ๑.๑ การรับใบสมัคร

 

    ดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award - FJA และ www.trueplookpanya.com

 

    ๑.๒ การส่งใบสมัคร

 

    ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

 

    เลขที่ ๑๘  อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

 

    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

 

    ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

 

    สอบถาม โทร. ๐-๒๘๕๘-๖๒๗๙, ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๖๔

 

 

 

๒. การสอบรอบแรก

 

 

    ๒.๑ การทดสอบ

 

    สอบความรู้เรื่องข่าว ๑๐๐ คะแนน  (ภาษาไทย ๗๐ คะแนน และภาษาอังกฤษ ๓๐ คะแนน)

 

 

    ๒.๒ วันสอบ 

 

    สอบพร้อมกัน ๙ แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

    ๒.๓ สถานที่สอบ

 

    (๑) ภาคเหนือ ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

    (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

    (๓) ภาคใต้ ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

    (๔) กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๒ แห่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๒๑ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

     ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ใดก็ได้ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถานที่สอบและห้องสอบจะประกาศยืนยันอีกครั้งทางเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award – FJA และ www.trueplookpanya.com

 

 

   ๒.๔ ผลสอบ

   ประกาศผลวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award - FJA  และ www.trueplookpanya.com

 

   ๒.๕ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๓๐ คน ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๓ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้

    

    (๑) สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ๕ คน

 

    (๒) สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ คน

 

    (๓) สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ๕ คน

 

    (๔) สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๕ คน

 

    (๕) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๕ คน

    

    (๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๓ คน

    

    (๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ คน

 

 

 

๓. การสอบรอบสอง

 

ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรมในประเด็นข่าวภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านข่าวภาษา อังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓.๑ คัดเลือก ๑๐ นักข่าวแห่งอนาคตทรู ที่เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Finalist FJA) 

 

๓.๒ คัดเลือก ๕ นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA)

 

 

 

๔. การสอบรอบสุดท้าย

 

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) ๒ คน ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตทรู ๒ คน เดินทางไปร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร

 

 

 

รางวัล

 

 

๑. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ๓๐ คน 

 

     ๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ๓ วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๓ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

 

    ๑.๒ ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม

 

    ๑.๓ เสื้อ FJA รุ่นที่ ๑๗

 

    ๑.๔ นักข่าวแห่งอนาคตทรู ๓๐ คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน รวมมูลค่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

๒. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค

 

    นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) ๕ คน  โดยคัดเลือกจากกรุงเทพฯ ๑ คน ภาคเหนือ ๑ คน ภาคใต้ ๑ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๑ คน โดยมีรางวัล ดังนี้

 

    ๒.๑ ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

 

 

๓. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ

 

    รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) จำนวน ๒ คน 

 

    ๓.๑ เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

 

    ๓.๒ ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานข่าว (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

 

    ๓.๓ ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน 

    

    ๓.๔ บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน

 

    ๓.๕ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 

 

๔. รางวัลร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สนับสนุนโดย บริติช เคานซิล จำนวน ๒ รางวัล รวมมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

   

    ๔.๑ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

    

    ๔.๒ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สหราชอาณาจักร

 

    ๔.๓ ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ พร้อมค่าประกันการเดินทาง 

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน