อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Future Journalist Award
Proposal True Future Journalist Award
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

16th True Future Journalist Award : FJA 2018


โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

16th True Future Journalist Award : FJA 2018


หลักการและเหตุผล

          กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018  ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับทุนฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  จำนวน 2 ทุน


ผู้จัดโครงการ

      กลุ่มบริษัท ทรู


ผู้สนับสนุนโครงการ

      BBC World News

      สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 

      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      บริติช เคานซิล

      สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

3. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้


กระบวนการคัดเลือก

1. การสมัคร

     1.1 การรับใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja  และ

www.trueplookpanya.com

     1.2 การส่งใบสมัคร : ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สอบถาม โทร. 089-139-6064 


2. การสอบรอบแรก

     2.1 การทดสอบ : สอบความรู้เรื่องข่าว 100 คะแนน  (ภาษาไทย 70 คะแนน และภาษาอังกฤษ 30 คะแนน)

     2.2 วันสอบ : สอบพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

     2.3 สถานที่สอบ

          (1) ภาคเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

          (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี,

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

          (3) ภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

          (4) กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 2 แห่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21

อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

          ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ใดก็ได้ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถานที่สอบและห้องสอบจะประกาศยืนยันอีกครั้งทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com  

     2.4 ผลสอบ

      ประกาศผลวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com  

     2.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 30 คน ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'ณ โรงแรมไอบิส

กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์  ระหว่าง อังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าว

มืออาชีพระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้

          (1) สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 5 คน

          (2) สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 คน

          (3) สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ 5 คน

          (4) สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 5 คน

          (5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 คน

          (6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 คน

          (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 คน


3. การสอบรอบสอง

          ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม ในประเด็นข่าวภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 

     3.1 คัดเลือก 10 นักข่าวแห่งอนาคตศักยภาพ ที่เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Finalist FJA) 

     3.2 คัดเลือก 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ประจำภูมิภาค


4. การสอบรอบสุดท้าย

          สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และ คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคต 2 คน เดินทางไปร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018  ณ สหราชอาณาจักร

 

รางวัล

1. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน 

     1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'  3 วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง

อังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

     1.2 ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม

     1.3 เสื้อ FJA รุ่นที่ 16

     1.4 นักข่าวแห่งอนาคต 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน

และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท

2. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค

          นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) 5 คน  โดยคัดเลือกจากกรุงเทพฯ 1 คน ภาคเหนือ 1 คน ภาคใต้ 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 คน โดยมีรางวัล ดังนี้

     2.1 ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

3. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ

              รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ที่ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรอบสุดท้าย 2 คน 

     3.1 เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

     3.2 ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24  ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

     3.3 ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน เดือนตุลาคม 2561 พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน 

     3.4 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน

     3.5 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

4. รางวัลร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร  ระหว่าง พฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สนับสนุนโดย บริติช  เคานซิลจำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 คน และสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด 1 คน มูลค่า 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

     4.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

     4.2 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สกอตแลนด์

     4.3 ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ พร้อมค่าประกันการเดินทาง 

     4.4 นิสิต-นักศึกษาที่ได้ไปร่วมงานสัมมนาฯ จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มี

ภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

 

กำหนดการจัดโครงการฯ

1. เปิดตัวโครงการ       วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   
2. รับสมัคร วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
3. กิจกรรมแนะนำโครงการและการบรรยายทางวิชาการ    วันพุธที่ 8 - วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
4. สอบคัดเลือกรอบแรก วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

5. ประกาศผลคัดเลือก 30 คน ทาง 

www.facebook.com/futurejournalistaward.fja     

www.trueplookpanya.com

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 
6. อบรมเชิงปฏิบัติ วันอังคารที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
7. สอบรอบสอง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
8. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
9. ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
10. ฝึกปฏิบัติงานข่าว ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561

11. เข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018    

ณ สหราชอาณาจักร

วันพฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

12. ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ 

เดือนตุลาคม 2561

 

 


เข้าร่วงโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน