อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 17th True Future Journalist Award FJA 2019
Proposal โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 17th True Future Journalist Award FJA 2019
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลรอบแรก 30 นักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

    กลุ่มทรู จัดสอบข้อเขียนรอบแรกโครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ปีที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริติช เคานซิล และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)

 

    โดยจัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ๙ สนามสอบทั่วประเทศ ในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาจำนวน ๔๔๘ คน จาก ๒๒ สถาบัน ๑๔ จังหวัดทั่วประเทศร่วมสอบคัดเลือก มีผู้สอบผ่านเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ ๑๗ จำนวน ๓๐ คนดังนี้…

 

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน ๙ คน

 

๑. นางสาวศศิภากรณ์ ทองคำพงษ์

ชั้นปีที่ ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๒. นางสาวทิพากร ไชยประสิทธิ์

ชั้นปีที่ ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๓. นางสาวสริตา แก้วคำลา        

ชั้นปีที่ ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๔. นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์

ชั้นปีที่ ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๕. นายกาศิพัฒน์ วงศ์วิทยกำจร

ชั้นปีที่ ๓ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๖. นางสาวกนกวรรณ ภารยาท       

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

๗. นางสาวนิรชา ระย้าเพชร       

ชั้นปีที่ ๓ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

๘. นายพัทธดนย์ ปรีชญารัตน์         

ชั้นปีที่ ๓ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

๙. นางสาวธนาภรณ์ ดาววิจิตร        

ชั้นปีที่ ๓ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน ๔ คน

 

๑. นางสาวอารีรัตน์ ยะอนันต์        

ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๒. นางสาวปิยธิดา จันทร์เต็ม        

ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๓. นางสาวธิดาวรรณ ชื่นอารมณ์

ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

๔. นางสาววราภรณ์ กลิ่นนวลกมล

ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ภาคเหนือ จำนวน ๗ คน

 

๑. นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล        

ชั้นปีที่ ๔ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๒. นางสาวกัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์

ชั้นปีที่ ๔ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๓. นางสาวตริตาภรณ์ ธรรมชัย       

ชั้นปีที่ ๔ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๔. นายนราธร เนตรากูล                

ชั้นปีที่ ๓ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๕. นางสาวลดาวัลย์ ตาไชยยศ

ชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

๖. นายสุรเชษฐ์ อำขำ                

ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

๗. นายภานุพันธ์ จันทนะ        

ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ คน

 

๑. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีประเสริฐ   

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

๒. นายภัทรชัย พิบูลย์               

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


๓. นางสาวนาดา รอดอินทร์

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


๔. นางสาวขวัญชนก จ่าภา

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


๕. นางสาวธนิดา มะเริงสิทธิ์

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 


ภาคใต้ จำนวน ๕ คน

 

๑. นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว

ชั้นปีที่ ๓ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


๒. นางสาวเมธินี ไชยคง

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช


๓. นายธนเชษฐ์ กองสิงห์

ชั้นปีที่ ๓ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


๔. นางสาวอัชฌา หนูนุ่น

ชั้นปีที่ ๓ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


๕. นายไพศาล ฮาแว

ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


 

*สิ่งที่ควรทราบ*


๑. การประกาศรายชื่อนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ ๑๗ ทั้ง ๓๐ คน ไม่เรียงตามคะแนนสอบ


๒. นักข่าวแห่งอนาคตทรู ทั้ง ๓๐ คน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร ๑๗ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลค่าพาหนะ (สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด) ค่าที่พักและค่าอาหาร ระหว่างงานอบรมให้ทั้งหมด


๓. นักข่าวแห่งอนาคตทรู จะต้องร่วมงานอบรมทุกขั้นตอน หากท่านใดที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ได้ตลอดกิจกรรม ‘จะถูกตัดสิทธิ์’ คณะกรรมการจะนำผู้ที่มีคะแนนสอบในลำดับถัดไปเข้าร่วมงานอบรมแทน


๔. นักข่าวแห่งอนาคตทรู ๓๐ คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน รวมมูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท


๕. นักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ ๑๗ ทั้ง ๓๐ คน กรุณาติดต่อคุณสุวภัทร อิทธิสถากุล (พี่เจได) เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการร่วมอบรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ โทร. ๐๒-๘๕๘-๖๒๗๙, ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๖๔


๖. ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯได้ที่เฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award - FJA และ www.trueplookpanya.com#FJA2019 #FJA17 #CSRTrue #ทรูปลูกปัญญา 

#BBCWORLDNEWS #นักข่าวแห่งอนาคตทรู 

#NIDA #BritishCouncilThailand

 

 

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน