อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563
Proposal โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมให้ "ภาพถ่าย" ร่วมรักษา "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ตลอด 25 ปี


ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมให้

"ภาพถ่าย" ร่วมรักษา "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ตลอด 25 ปี

 

 

>>Link<<

 

 

     ตลอดระยะเวลา 25 ปี เราได้ยินเสียงของธรรมชาติผ่านภาพถ่ายมานับหมื่นภาพ จากช่างภาพทั่วประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2538 และมีเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

 

     ขอบคุณช่างภาพทุกคน ตลอด 25 ปี ที่ทำหน้าที่ส่งต่อเสียงของธรรมชาติมาสู่ภายนอก ให้ได้ยินได้รับรู้ ภาพแต่ละภาพสะท้อนเรื่องราว ความงดงาม ความน่ารัก ความแปลก ประวัติศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติของไทยจากผู้ถ่ายภาพ ที่ต้องการบันทึกไว้ในความทรงจำส่วนตัว และอยากแบ่งปันความสวยงามเหล่านี้ให้คนอื่น ๆ ได้ซึมซับ และร่วมรักษาสัตว์มีค่า ป่ามีคุณนี้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสตราบนานเท่านาน

 

     ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน เป็นปรากฎการณ์ของการยกระดับมาตรฐานให้กับโครงการ ที่ไม่ได้ตัดสินแค่ภาพที่สวยงาม แต่จะมองลึกไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมของช่างภาพที่มีต่อธรรมชาติอีกด้วย

 

     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด 25 ปี ทรู, ซีพีบี แอนด์ เอฟ, ซีพีรีเทลลิ้งค์ และซีพีเอฟ ที่มองเห็นในเรื่องเดียวกัน คือ การสร้างสังคมแห่งจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านภาพถ่ายและผลักดันโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของโครงการตลอดไป

 

 

#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #DNP #truetogether #CPRetailink #CPF

#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

 

 

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันตลอดเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2538 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ทังสัตว์ป่าและป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามและคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้เหล่านั่น ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

เจ้าของโครการและผู้สนับสนุน

 

 

เจ้าของโครงการ  :  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

สนับสนุนโครงการโดย  :  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


                                  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


                                  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 

1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ มีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม เพื่อสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย

 

2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย ให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

 

3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก

 

 

 

 

การประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ และ 2 ประเภท คือ

 

 

ระดับบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 

1. ประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย คือ

 

1.1   ภาพนก ได้แก่ นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น

 

1.2   ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา วาฬ เป็นต้น

 

1.3   ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น นอกเหนือจาก 2 ประเภทข้างต้น

 

1.4   ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ  ที่แปลกน่าประทับใจ หรือน่าสนใจ (มีเพียงรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล)

 

 

2. ประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

 

2.1 ภาพ Landscape คือภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความงดงามของธรรมชาติ โดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ ป่าพรุ เป็นต้น 

 

2.2 ภาพ Macro คือภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

 

2.3 ภาพต้นไม้เล่าเรื่อง  คือภาพถ่ายต้นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ หรือเคยถูกกล่าวถึงในวรรณคดี  หรือเป็นต้นไม้ที่หายาก เป็นต้น และยังคงเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น (มีเพียงรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล)

 

 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. ประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

 

1.1   ภาพสัตว์ป่าทุกชนิด (โดยไม่แบ่งประเภทย่อยเหมือนระดับบุคคลทั่วไป)

 

1.2   ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การเลือกคู่(ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลกน่าประทับใจ หรือน่าสนใจ(มีเพียงรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล)

 

2. ประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

 

2.1  ภาพป่าไม้ทุกชนิด ทั้งภาพธรรมชาติในมุมกว้าง(Landscape) หรือภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง(Macro)  โดยไม่แบ่งประเภทย่อยเหมือนระดับบุคคลทั่วไป

 

2.2 ภาพต้นไม้เล่าเรื่อง  คือภาพถ่ายต้นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์    หรือมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ หรือเคยถูกกล่าวถึงในวรรณคดี หรือเป็นต้นไม้ที่หายากเป็นต้น และยังคงเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น (มีเพียงรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล)

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน

 

 

1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ'

 

2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

 

 

 

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 

 

รูปแบบของไฟล์

 

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล เป็นไฟล์ภาพสีแนวนอนหรือแนวตั้ง ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ ไฟล์ภาพต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixcels ถ้าเป็นภาพ Panorama ต้องมีขนาดยาวที่สุดเท่ากับ 4,800 pixcel ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น  (ต้องเก็บ File ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น Raw Files และ/หรือ .jpg ไว้สำหรับการตรวจสอบ)

 

2. และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

 

3. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .jpg เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น Raw Files และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

 

4. การใช้โปรแกรมกล้องในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี - แสงของภาพได้ตามความเหมาะสมแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบจนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ)

 

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 

1. อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเวปไซต์ www.trueplookpanya.com ส่งภาพต้องลงทะเบียนผ่านระบบ บนหน้าเวปไซต์โดยกรอกชื่อ,นามสกุลพร้อมรายละเอียดและโหลดภาพเข้าประกวดที่มีขนาดไม่น้อย

กว่า 5Mb และไม่เกิน 25Mb

 

2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ,ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมด 10 ภาพ)

 

 

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 

1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีบุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการเจรจา ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว (พร้อมทั้งปกป้องผู้จัดประกวดไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว) โดยผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้นทั้งสิ้น

 

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด  และจะต้อง ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสี  ใด ๆ 

 

3. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์ ห้ามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ให้สามารถกระทำได้ โดยสัดส่วนต้องเป็นไปตามจริงของธรรมชาติ กล่าวคือสามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 

4. ภาพที่ถ่ายโดย Drone หรือ Camera Trap  ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่ที่ถ่ายภาพนั้น ๆ (หรือต้องมีเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

 

5. ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่พบหรือถิ่นกระจายพันธุ์และอาศัยในประเทศไทย และต้องถ่ายจากสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น และภาพในประเภทป่าไม้ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพอันเป็นการทำให้ธรรมชาติเสียหาย หรือรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ไม่ปฏิบัติผิดจริยธรรมในการถ่ายภาพ กรณีการถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน และหรือป่าสงวนแห่งชาติ  จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ และกรมป่าไม้ โดยเคร่งครัด

 

6. ในวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและตลอดระยะเวลาที่การประกวดภาพถ่ายยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด) และ/หรือ ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใด ๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการโฆษณา และ/หรือไม่เป็นภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนข้างต้นจนกว่าการประกวดภาพถ่ายข้างต้นจะเสร็จสิ้นลง

 

7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่

 

8. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ตกลงให้ผู้จัดประกวด คือ      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และ   บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และระบบนิเวศ หรือดำเนินการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั้งหมดภายหลังการประกวดเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการตัดสินจะลบไฟล์ภาพทั้งหมดทิ้ง และลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี้ยังคงเป็นของ เจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวเข้าประกวดหรือเจ้าของภาพมีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์ 

 

9. หากพบว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีการทำผิดกติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือทำผิดติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรายนั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดคือไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตัดสินมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดในครั้งนั้น (แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา) ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย เช่นกัน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทนและ/หรือรางวัลคืนได้ทั้งหมด

 

10. หากปรากฏว่าผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ อันมิได้เกิดจากการทำผิดกติกา เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายที่ผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 

11. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎ - กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎ - กติกา เป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 

 

 

 

การคัดค้านภาพที่ผ่านเข้ารอบ

 

 

ภาพที่ผ่านเข้ารอบในทุกประเภทย่อย 7 ภาพสุดท้ายทุกภาพ จะเปิดให้มีการคัดค้านเกี่ยวกับการทำผิดกติกา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้คัดค้านจะต้องแจ้งข้อมูล และ/หรือ แสดงหลักฐานการคัดค้าน ให้เรียบร้อยภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้มีการคัดค้าน หากพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านข้างต้นคือ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  แล้ว ถือว่าการคัดค้านไม่มีผลใด ๆ

 

 

 

 

รางวัลการประกวด

 

 

ระดับบุคคลทั่วไป

 

1. ประเภทสัตว์ป่า

 

รางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล

 

-  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นำรางวัลยอดเยี่ยมของสัตว์ป่าทั้ง 4 ประเภทย่อย มาตัดสินเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลเกียรติยศ)

 

- เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล

 

- ถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเลิศ จำนวน 3 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

- เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

2.  ประเภทป่าไม้

 

รางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล

 

- ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นำรางวัลยอดเยี่ยมของป่าไม้ทั้ง 3 ประเภทย่อย มาตัดสินเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลเกียรติยศ)

 

- เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล

 

- ถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

- เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

1.  ประเภทสัตว์ป่า

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

 

- ถ้วยรางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

2.  ประเภทป่าไม้

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

 

- ถ้วยรางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

 

- โล่รางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

- เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

หมายเหตุ :

 

-  ทุกรางวัลจะได้รับ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ  และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

-  ทุกรางวัลจะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พร้อมพี่พัก จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 5 ท่าน (โดยผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่)

 

 

 

 

กำหนดการโครงการ

 

 

- เปิดรับสมัคร 15 กรกฏาคม 2563

 

- ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการ 24 กรกฏาคม 2563

 

- ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563

 

- ตัดสินภาพถ่าย 19 กันยายน 2563

 

- ประกาศผลภาพถ่ายที่เข้าข่ายได้รับรางวัล 2 พฤศจิกายน 2563

 

- พิธีมอบรางวัล 22 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

 

-  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  เลขที่ 18 อาคารท

รูทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 02-858-6378   www.trueplookpanya.com หรือเฟสบุคแฟนเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ 

 

-  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์  02-579-6666 ต่อ 1641-2
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

 

 

สมัครและส่งภาพได้ที่  คลิก!!

 

 

 

 


เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน