อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
ประกวดภาพถ่าย
Proposal ประกวดภาพถ่าย
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกวดภาพถ่าย

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 การประกวดภาพถ่าย'สัตว์มีค่าป่ามีคุณ' ปีที่ 25 ประจำปี 2562


 

หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ

 

ในรอบปี 2018 ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี 2019 มีเหตการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกที่ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเรามุ่งประเด็นเฉพาะในด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้ว จะพบว่ามีปรากฎให้เห็นตามสื่อต่างๆ มากมาย แต่ปัญหาที่ใกล้ตัว และส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่มากที่สุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คือ ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และมิได้ส่งผลร้ายและผลระทบต่อใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ทว่า ได้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนหลายร้อยล้านคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

... “พวกคุณไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับความจริง และทิ้งปัญหาไว้กับพวกเราเด็กๆ ทั้งหลาย”…

 

เป็นคำพูดส่วนหนึ่งในสุนทรพจน์ของ “เกรตา  ธันเบิร์ก” เด็กหญิงออติสติก ที่มีความสนใจเฉพาะทางเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่เธออายุ 9 ขวบ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 24 (COP24) ณ ประเทศโปแลนด์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นการสะท้อนความคิดจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ตำหนิและต่อว่าการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ในยุคของเราและก่อนหน้าทิ้งไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง

 

สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งดินเสีย น้ำเน่า อากาศเป็นพิษ พายุกระหน่ำ สภาพอากาศที่แปรปรวน เหล่านี้ถ้าลองพิจารณาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้ว จะพบว่าส่วนใหญเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นเองทั้งสิ้น ที่กล่าวมาไม่ใช่ปัญหาหรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับรู้ ตระหนัก และร่วมกันรับผิดชอบโดยตรง ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังและจริงใจ หากพวกเรายังคงยังไร้จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลต่อพวกเราโดยตรง และนับวันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษเพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่าป่ามีคุณ' มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติอยากเข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่ายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่าหากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามและคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้เหล่านั้น ก็จะเกิดความรักหวงแหนตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป


 

เจ้าของโครการและผู้ร่วมดำเนินงาน


เจ้าของโครงการ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ 


สนับสนุนโครงการโดย : บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัดและ บริษัทซีพีบีแอนด์เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด


 

วัตถุประสงค์ 


1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพมีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย


2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน


3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก

 


การประกวด


แบ่งเป็น2 ระดับและ 2 ประเภท คือ


1. ระดับบุคคลทั่วไป  


ภาพประเภทสัตว์ป่า  แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ


 - ภาพนกเช่นนกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น   


 - ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น   


 - ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น


และรางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เป็นภาพที่สือให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ


ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ


- ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้างแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น


- ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น


2. ระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา    


ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย) 


และรางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า”


ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

 

 

เกณฑ์การตัดสิน


1. การถ่ายทอดแนวคิดอารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด 'สัตว์มีค่าป่ามีคุณ'


2. ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์


3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

 


รูปแบบของไฟล์ภาพและวิธีการส่งภาพเข้าประกวด


รูปแบบของไฟล์


• ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล 


• ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ


• รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.JPEG เท่านั้นไม่รับภาพที่เป็นRAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล


• การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพ ให้สามารถดำเนินการได้ เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง) 


 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด


1. อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest  ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อและนามสกุลจริงรายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb


2. ทั้ง 2 ประเภทสามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ (สัตว์ป่า5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)


 

กฎ – กติกาการประกวด


1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีแนวนอนหรือแนวตั้ง ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ ไฟล์ภาพจากกล้องต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 Mb. (ต้องเก็บ File ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น File RAW และ/หรือ .jpg ไว้สำหรับการตรวจสอบ)

 

2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีบุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการเจรจา ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว (พร้อมทั้งปกป้องผู้จัดประกวดไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว) โดยผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้นทั้งสิ้น

 

3. ภาพที่ถ่ายโดย Drone หรือ Camera Trap  ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่ที่ถ่ายภาพนั้นๆ

 

4. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวดและจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

 

5. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์ ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้ กล่าวคือ สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 

6. ในวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและตลอดระยะเวลาที่การประกวดภาพถ่ายยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด) และ/หรือ ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และ/หรือไม่เป็นภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ข้างต้นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนข้างต้นจนกว่าการประกวดภาพถ่ายข้างต้นจะเสร็จสิ้นลง

 

7. ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่พบหรือถิ่นกระจายพันธุ์และอาศัยในประเทศไทย และต้องถ่ายจากสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น และ ภาพในประเภทป่าไม้ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใด เพื่อการถ่ายภาพอันเป็นการทำให้ธรรมชาติเสียหาย หรือรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ไม่ปฏิบัติผิดจริยธรรมในการถ่ายภาพ และในกรณีที่ถ่ายภาพในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า, วนอุทยานแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้

 

8. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่

 

9. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ ผู้จัดประกวด  คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีบีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทซีพี รีเท็ลลิงค์ จำกัด ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกัน กับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้ และระบบนิเวศ หรือดำเนินการใดๆ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม  เช่น นำไปจัดพิมพ์เผยพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

 

10. ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั้งหมด ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการตัดสินจะลบไฟล์ภาพทั้งหมดทิ้ง และ ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี้ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวเข้าประกวดหรือเจ้าของภาพมีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์

 

11. หากพบว่า ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีการทำผิดกติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทำผิดติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรายนั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดคือไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตัดสินมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดในครั้งนั้น (แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา) ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลคืนได้ทั้งหมด

 

12. หากปรากฏว่าผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ อันมิได้เกิดจากการทำผิด กติกา เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายที่ผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

 

13. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎ-กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎ–กติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาดการคัดค้านภาพที่ผ่านเข้ารอบ


ภาพที่ผ่านเข้ารอบทุกภาพ จะเปิดให้มีการคัดค้านเกี่ยวกับการทำผิดกติกา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้คัดค้านจะต้องแจ้งข้อมูล และ/หรือ แสดงหลักฐานการคัดค้าน ให้เรียบร้อยภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้มีการคัดค้าน หากพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านข้างต้น คือ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  แล้ว ถือว่าการคัดค้านไม่มีผลใดๆ


 

รางวัลการประกวด

 

1. ระดับบุคคลทั่วไป

 

รางวัลยอดเยี่ยม


ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล


ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล


- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ


- เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท


- สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน


 

รางวัลดีเลิศ


ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล


ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล


- โล่รางวัลและเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท


 

รางวัลดีเด่น


ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล


ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล


- โล่รางวัลและเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท


 

รางวัลพิเศษภาพ


ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า”  1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท


(การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)


 

รางวัลเกียรติยศ


 ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล   


: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


(นำรางวัลยอดเยี่ยมของสัตว์ป่าทั้ง3 ประเภทย่อยมาตัดสินหารางวัลเกียรติยศ)

 


ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล   


: ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 


(นำรางวัลยอดเยี่ยมของป่าไม้ทั้ง 2 ประเภทย่อย มาตัดสินหารางวัลเกียรติยศ)โดยรางวัลเกียรติยศทั้ง 2 ประเภทจะได้รับ


- เงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท


- สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


 


2.ระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา

 

 

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสัตว์ป่า และ ประเภทป่าไม้  (ประเภทละ 1 รางวัลรวม 2 รางวัล)


- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท


- สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


 

รางวัลดีเลิศ ประเภทสัตว์ป่า และ ประเภทป่าไม้  (ประเภทละ 1 รางวัลรวม 2 รางวัล)


- โล่รางวัล และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

 

 

รางวัลดีเด่น ประเภทสัตว์ป่าและ ประเภทป่าไม้  (ประเภทละ 1 รางวัลรวม 3 รางวัล)


- โล่รางวัลและเงินรางวัลๆ ละ  5,000 บาท

 

 

รางวัลพิเศษ


ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท


(การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)


 


หมายเหตุ :


- ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ  และเครือเจริญโภคภัณฑ์


- สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่


 


กำหนดการโครงการ

 

เปิดรับสมัคร 3 มิ.ย. 62

 

แถลงข่าวโครงการ 25 กค. 62

 

กิจกรรมระหว่างโครงการ มิ.ย. – ส.ค. 62

 

ตัดสินภาพถ่าย 21 ก.ย. 62

 

ประกาศผล 1 พ.ย. 62

 

พิธีมอบรางวัล ธ.ค. 62
 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

- ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  


โทรศัพท์ 02-858-6378 www.trueplookpanya.com 


- สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 


โทรศัพท์  02-579-6666 ต่อ1641-2

 

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม2562

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน