อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
รับสมัครเข้าร่วมเป็น รร.ในโครงการทรูปลูกปัญญาประจำปี 2558
Proposal รับสมัครเข้าร่วมเป็น รร.ในโครงการทรูปลูกปัญญาประจำปี 2558

SHARE

รับสมัครโรงเรียนทรูปลูกปัญญาประจำปี 2558

 

 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร 500 โรงเรียน (ใหม่)

เพื่อร่วมปลูกความรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”

และร่วมเป็นเครือข่ายใน “โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558

 

 

***ประกาศ***

รายชื่อโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 

 

 

 

 กดที่ปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558

 

 

จดหมายที่ กอส.072/2558 แจ้งผลการคัดเลือกที่โรงเรียนจะได้รับผ่านทางอีเมล 

 

 

 

รับชมคลิป VDO ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประจำปี 2558

 

วัตถุประสงค์ของโครงการทรูปลูกปัญญา

1. นำศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กรที่มีอยู่อย่างครบวงจร มอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่

3. มอบโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    

2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

3. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน

4. เป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการทรูปลูกปัญญา

 

เงื่อนไขในการสมัคร

 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับโครงการทรูปลูกปัญญา

2. ผู้บริหารและครูพร้อมที่จะบันทึกการใช้งาน “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

3. ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อการนำ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. โรงเรียนต้องมีการมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”  ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญา  

•กรณีที่อุปกรณ์หรือสื่อเกิดการชำรุดเสียหายผู้รับผิดชอบต้องประสานงานมายังเจ้าหน้าที่ของโครงการทรูปลูกปัญญา

•โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สามารถติดต่อประสานงานขอข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทรูปลูกปัญญา

•หากมีการเปลี่ยนผู้ดูแลรับผิดชอบ โรงเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าของโครงการทรูปลูกปัญญาโดยทันที

5. โรงเรียนต้องเตรียมสถานที่หรือพื้นที่สำหรับติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”  ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญา   

6. โรงเรียนต้องกรอกเอกสารตอบขอบคุณ (จดหมายและเกียรติบัตร) และส่งกลับมาที่โครงการฯ ภายหลังการติดตั้งชุดอุปกรณ์ฯ แล้วเสร็จโดยทันที

7. โรงเรียนต้องตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกับโครงการฯ โดยผ่านทางอีเมล, เว็บไซต์, หรือแอพพลิเคชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 

8. โรงเรียนต้องมีการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดของโครงการฯ และรายงานสรุปผลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ

9. โรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ และศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 

 

การเข้าร่วมโครงการ

วิธีสมัคร                     

·         เข้าสู่เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com

·         กดที่ Banner ของโครงการ

 หรือ ไปที่ เมนู "โครงการทรูปลูกปัญญา"  > เมนู "สมัครเข้าร่วมโครงการ"

·         อ่านรายละเอียดโครงการ  เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

·         กดปุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา

·         กรอกข้อมูลโรงเรียนในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปและภาพถ่ายตามกำหนด (มีผลต่อการคัดเลือก)

·         กดปุ่มยืนยันและส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

 

ระยะเวลาในการสมัคร    เม.ย. – 31  พ.ค.  2558

 

ประกาศผลการคัดเลือก  500 โรงเรียน    18  มิ.ย. 2558 

·            ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com              

·            แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 500 โรงเรียน
     ·           แจ้งผลการคัดเลือกไปยังสังกัดของโรงเรียน (ตามหัวข้อคุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดในข้อ 1)

ติดตั้ง "ชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้" จากโครงการทรูปลูกปัญญา   ส..- พ.ย. 2558

ติดต่อสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

·         ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มบริษัททรู โดยทีมงานเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

โทรศัพท์   :  02-699-6243, 02-699-6254      โทรสาร   :  02-699-4398

·         ทรูปลูกปัญญา Care Center   :  02-725-2955  ทรูมูฟ กด * 9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

 

 

ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะได้รับภายหลังผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 ประกอบด้วย

 

1.  ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์,เครื่องรับโทรทัศน์ 32 นิ้ว   และตู้เก็บอุปกรณ์  ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 50 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม National Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย  BBC WORLD NEWS ,TNN24 และช่องทรูปลูกปัญญา เป็นต้น

 

2.  DVD สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับชั้น ป.1 – ป.6 ซึ่งมีพร้อมทั้ง แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียนเอนิเมชั่น

 

3. DVD เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้ซึ่งสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปมอบให้นี้เป็นเพียงสื่อเบื้องต้นเท่านั้น ทรู มีความมุ่งหวังที่จะนำสาระเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆของเราไปมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

4. DVD E-Book สามเณรปลูกปัญญา เพื่อปลูกผังการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม  จริยธรรมให้กับเด็ก

 

5. หนังสือสามเณรปลูกปัญญาธรรม เพื่อปลูกผังการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก

 

6. หนังสือนิทาน  5 ให้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ในหลายๆรูปแบบ

 

7. DVD ภาพยนตร์ นมัสเตอินเดีย พาเกรียนไปเรียนพุทธ

 

8. DVD โปรแกรม White Netสำหรับติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมนี้ทำการกลั่นกรองและสกัดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยคุณครูสามารถเลือกจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง

 

9. ชุดอุปกรณ์ 3G* ประกอบไปด้วย

Net SIM ย่อมาจากคำว่า Internet SIM รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับ SIM ที่เราใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่ซิมนี้จะใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Dongle หรือ Air Cardใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับโน๊ตบุ๊ค เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

White Net เป็น internet filtering software หรือซอฟแวร์ที่ใช้กลั่นกรองและสกัดตรวจจับภาพอนาจารต่างๆ บน Internet โดย White Net จะคอยช่วยปิดกั้น กลั่นกรองภาพหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

 

 

* หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ 3Gจะคัดเลือกและส่งมอบให้กับ ร.ร. ที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายสัญญาณ True Move H ตามผลการคัดเลือกในแต่ละปี และจะส่งมอบจนครบทุก ร.ร. ในโอกาสต่อ ๆ ไป


  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน