อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2019
Proposal True Young Producer Award 2019
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศรายชื่อ 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

 

ประกาศรายชื่อ 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15

True Young Producer Award 2019

ในหัวข้อ “Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์” 


************************************************************************************************************

 

ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ด้วยความสนับสนุนของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 โดยในปีนี้จะเชิญชวนนิสิต นักศึกษาประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 

โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 515 ทีม จาก 40 สถาบัน ทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานในรอบที่ 2 จนเหลือ 20 ทีมสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้…

 

 

 

1. ทีม DEICIDE คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม นายปวีร์ บัวสุวรรณ์

                    นายศิวกร ดอกกลาง

                    น.ส.อารันดา เวียงชัย

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

2. ทีม Lighting คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม นายธนกร อิ่มตระกูล

                    นายนันทพล กุลภัทรวิจิตร

                    นายเกริกพล สมัญญากุล

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

3. ทีม BKC คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม น.ส.เบญจมาศ โพธิทิน

                    น.ส.กมลวรรณ ครุฑเคลือ

                    นายชนม์ชนก รักอิสสระเสรี

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

4. ทีมอะไรก็เอา คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม นายทศพล รัตทำ

                    น.ส.พราวนภา เนื่องจากนิล

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

5. ทีมหินหยาบ คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม นายอัจฉริยะ โอกาดะ

                    นายอัษฎาวรรษ มงคลนำ

                    นายณพสิทธิ์ เจริญสุข

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

6. ทีมฟีมกระป๋อง คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สมาชิกในทีม นายปิติภัทร ตั้งวิเศษไพบูลย์

                    นายเนติธร โจทย์จันทร์

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

 

 

7. ทีมถูกสาปให้คิดงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สมาชิกในทีม น.ส.กวีกาญจน์ สุดสงวน

                    น.ส.พิชญ์ชญานิษฐ์ ทองวิไล

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์

 

 

8. ทีม Good for heart คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  สมาชิกในทีม นายเจ

                    นายกฤษดา

                    นายนพคุณ วิมูลชาติ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ฒวีพร  โตวนิช

 

 

9. ทีม Joy & Fun คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สมาชิกในทีม น.ส.กมลมาศ จิตตประมวลบุญ

                    น.ส.สุธาสินี จู

                    น.ส.กัญญ์ณัฐฐา เจษฎาชัยยุทธ์

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.อภินันทน์  สุมทุมพฤกษ์

 

 

10. ทีม SIREN คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  สมาชิกในทีม นายฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น

                    นายภัทรมนัส บ่วงราบ

                    น.ส.นิสา คำเจริญ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อชิตา  เทพสถิตย์

 

 

11. ทีม Three Top คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  สมาชิกในทีม น.ส.นภัสสร ชุมภูอินทร์

                    น.ส.ดวงใจ อ่างแก้ว

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ

 

 

12. ทีม With Friends คณะออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง

  สมาชิกในทีม น.ส.รัตนสิน พิมพ์ระเบียบ

                    น.ส.ชัญญากาญจน์ ศิริเบญจวรรณ

                    นายวรวุฒิ พงษ์พีระ

                   อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ศรีสุดา  สงเคราะห์

 

 

13. ทีมแมรีแอน คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สมาชิกในทีม น.ส.จิราพร จันทะ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์

 

 

14. ทีมคน ครู cool คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สมาชิกในทีม น.ส.นุชจรี สีมาทอง

                    น.ส.สายปัญญา มากบุญ

                    น.ส.วยุดี ตรีก้อน

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.เขม  เคนโคก

 

 

15. ทีม Penguin คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  สมาชิกในทีม น.ส.วันวิสาข์ ยืนยงวัฒนากูล

                    น.ส.กุลปริยา นพรัตน์เจริญสุข

                    น.ส.อิษฎาอร เรืองบุญ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ณัชพล  สมรักษ์

 

 

16. ทีมสองสาวหูมหัศจรรย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  สมาชิกในทีม น.ส.ปภาวดี นิมเมือง

                    น.ส.กัญญ์วรา ทองโพธิ์

                   อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ

 

 

17. ทีม Fail or Win วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สมาชิกในทีม นายนพณัช เจิดสิริพันธ์พงศ์

                    นายพนัส เขียวลำพูน

                    นายเพ็ญวิทย์ ด้วงเพ็ชร

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

 

 

18. ทีมกำลังคิด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สมาชิกในทีม นายภาณุวิชญ์ พิทักษ์

                    นายวรัตถ์ เครือแก้ว

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กรชนก  ชิดไชยสุวรรณ

 

 

19. ทีมสวัสดีครับ ผมมาขายของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สมาชิกในทีม น.ส.ชลดา คร่ำมา

                    นายเจษฎากร ทองกาศรี

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กรชนก  ชิดไชยสุวรรณ

 

20. ทีม 11 โมงที่หอกลาง คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สมาชิกในทีม น.ส.จิราพร ยมเกิด

                    นายจตุพล เขียวแสง

                    นายเดชบดินทร์ โพธิ์ศรี

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.โสภาวรรณ  บุญนิมิตร

 

 

*เรื่องที่ควรทราบ*

 

- ลำดับที่ประกาศผลไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

- ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 20 ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไอบิส แบงคอก ริเวอร์ไซด์ ซอยเจริญนคร 17  ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

- ทีมที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จะถือว่า ‘สละสิทธิ์’ คณะกรรมการจะเลื่อนทีมในลำดับถัดไปเข้ารอบแทน

 

นิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 20 ทีม กรุณาติดต่อคณะกรรมการจัดประกวด

พี่กิ๊ฟท์  โทร.02-8586279 , 089-1396064  ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เพื่อยืนยันการเข้าร่วม Workshop…..

 
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทาน
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15
 
True Young Producer Award 2019
 
ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
............................................................................................................................
 
 
กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 
 
ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
 
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 
เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 
เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์
 
 
 
เจ้าของโครงการ ฯ
 
- กลุ่มทรู
 
 
ผู้ดำเนินโครงการ ฯ
 
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 
- ทรูวิชั่นส์
 
- ทรูมูฟ เอช
 
 
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ
 
- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 
- สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
- มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน
 
- มูลนิธิ HUG Project Thailand
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 
 
www.trueplookpanya.com
 
เฟสบุคแฟนเพจ 'True Young Producer Award'
 
 
 
ประเภทของการประกวด

 
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
 
ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
 
หลักเกณฑ์การประกวด
 
 
การคัดเลือกรอบ Story Board
 
 
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...
 
 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
 
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
 
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
 
 
ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board)ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
ความ WOW ของไอเดีย
 
การใช้ภาษาที่เหมาะสม
 
เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 
 
ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A 4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 1
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 2
 
 
- คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award 2019
 
- ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2562 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
 
 
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***
 
 
 
การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ
 
 
- คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
 
โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
 
 
- ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
 
 
- ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMV
 
ความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080) ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
 
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)
 
 
 
การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
 
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , วปอ รุ่น 57 และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
 
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 
ภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 
เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 
ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
 
คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
 
 
 
รางวัล และ ทุนการศึกษา
 
 
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม
 
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น
 
(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท
 
รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 290,000 บาท
 
 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
- ถ้วยเกียรติยศTrue Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
4) รางวัล Popular Vote
 
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
 
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
- เกียรติบัตร
 
 
6) รางวัลเข้าร่วม Workshop True Young Producer Award 2019
 
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 ทีม
 
 
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า700,000 บาท
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064
 
 
 
วันและเวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2019
 
 
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน
 
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1
 
7 - 11ตุลาคม 2562
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก
 
15 ตุลาคม 2562
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2

17 ตุลาคม 2562
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
 
18 ตุลาคม 2562
 
ทาง www.trueplookpanya.com
 
 
 
 
กิจกรรม Workshop
 
30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
 
 
ระยะเวลาผลิตโฆษณา
 
2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
 
 
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 
2 ธันวาคม 2562
 
 
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม
 
13 - 31 ธันวาคม 2562
 
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 
19 ธันวาคม 2562
 
 
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 
19ธันวาคม 2562
 


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน