อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
Best practice 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน
Proposal Best practice 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน
Spot & PR
เลือกปี

SHARE

เรื่องประทับใจผ่านเครือข่าย TrueMove H

“เรื่องประทับใจผ่านเครือข่าย TrueMove H”

โดย ฝ่ายกิจการองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา

 

          ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญาได้เชิญชวนผู้ประสานงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพชุมชน  (รพ.สต.)  และโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าร่วมโครงการ  “Truemove H เพื่อสาธารณสุขชุมชน” ส่งเรื่องประทับใจในการใช้งานแอร์การ์ด บนเครือข่าย TrueMove H เพื่อสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่ห่างไกล เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ตลอดจนสนับสนุนการรายงานอาการของผู้ป่วยระหว่างอยู่บนรถฉุกเฉินกับแพทย์ของโรงพยาบาลแบบ real time อีกด้วย โดยเรื่องเด่นๆ ที่ส่งมาร่วมกิจกรรม มีดังนี้

 

1. บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน  โดย  นางระวีวรรณ มีลาภ (พยาบาล) โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

2. ...เพราะมี True ดูแลหัวใจ โดย คุณเพ็ญศรี เล็กวิลาศ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) รพ.เกาะคา จ.ลำปาง 

 

3. แม้ระยะทางบ้านเราจะยาวไกลแต่หัวใจพี่น้องอสม.ของเราใกล้แค่เอื้อม  โดย พญ.ดวงสมร พฤกษา รพ.สต.หนองโป่ง  จ.สระบุรี 

โครงการ 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน

โครงการ 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน 
โครงการ 3G เพื่อ โรงเรียนและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” โดยนำศักยภาพของเครือข่าย ทรูมูฟ เอช 3G+ ที่ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ ทั้ง 77 จังหวัด ครอบคลุมถึง 843 อำเภอ 5,158 ตำบลทั่วประเทศ มาลดช่องว่างทางการสื่อสารและเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนระบบการสื่อสาร สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่
ชุดอุปกรณ์ 3G ประกอบด้วย
- ทรูมูฟ เอช แอร์การ์ด 3G พร้อม NetSIM ความเร็วสูงสุดถึง 7.2 Mbps
- Unlimited Usage
- โปรแกรม white net ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
เกณฑ์ในการมอบ
- เป็น ร.ร.ในโครงการทรูปลูกปัญญาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เครือข่ายของทรูมูฟ เอช 3G+ มีสัญญาณครอบคลุม
- เป็น ร.ร.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตหรือ ร.ร.ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ
การดำเนินงาน
ทีมงานทรูปลูกปัญญาและทีมวิศวกรดูแลด้านโครงข่ายได้ทำงานกันอย่าง ใกล้ชิด ในการสำรวจ พิกัดที่ตั้งของโรงเรียนและความแรงของสัญญาณ 3G เพื่อให้แน่ใจว่า โรงเรียนจะได้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดจาก 3G หลังจากได้รายชื่อของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาซึ่งอยู่ภายใต้การครอบคลุมของสัญญาณ 3G แล้ว โครงการทรูปลูกปัญญาจะส่งมอบชุดอุปกรณ์และคู่มือวิธีการ ใช้และการนำประโยชน์ของอุปกรณ์มาพัฒนาการ เรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่อไป
ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ด้วยชุดอุปกรณ์แอร์การ์ด 3G

  
1. โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน 118 คน ครู 9 คน โรงเรียนได้วางแผนติดตั้งชุดอุปกรณ์ 3G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนภายในห้องสมุด โดยครูที่รับผิดชอบจะใช้ระบบการสื่อสารด้วย 3G ประกอบการเรียนผ่านรายการสารคดีของทรูวิชั่นส์ นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้สืบค้นข้อมูล จัดทำเป็นรายงานและอภิปรายข้อมูลร่วมกัน
• ติดตั้งที่ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระ และการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
• ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) สำหรับการเรียนนอกห้องเรียน ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งระบบบรอดแบนด์ของ 3G ทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล จากธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนแบบใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลา
• การติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนที่มี Projector สำหรับวิชาที่ต้องการให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน Skype, Google Hangout หรือ โปรแกรม สนทนาออนไลน์อื่นๆ

      
2. โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสมง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสมง มีเจ้าหน้าที่ประจำ โรงพยาบาลทั้งสิ้น 5 คน เป็น นักวิชาการ (แพทย์) 1 คน สาธารณสุข 1คน พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 คน รองรับการให้บริการ 5 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา ประมาณ 30 คน ต่อวัน เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก นักวิชาการซึ่งเป็นนายแพทย์ ต้องมีหน้าที่รักษา เข้าประชุม รวมถึงการออกตรวจเยี่ยมคนไข้ตามหมู่บ้าน ทำให้การให้บริการไม่พอเพียง ชุดอุปกรณ์ 3G+ ถูกติดตั้ง โปรแกรม Google Hangoutเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโสมงและโรงพยาบาลวังน้ำเขียวในกรณีที่ต้องการคำปรึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนไข้ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากโรงพยาบาล รวมถึงการสื่อสารระหว่างที่แพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่องออกตรวจเยี่ยมคนไข้ ตามหมู่บ้าน 3G aircard พร้อม SIM และโปรแกรม Google Hangout ถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ประจำโรงพยาบาล 1 เครื่อง โน๊ตบุ๊คของคุณหมอ 1 เครื่อง และโรงพยาบาลอำเภอวังน้ำเขียว 1 เครื่อง#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน