อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ
Proposal นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลนักวิทย์น้อยทรู แล็บ ประจำปี 2562 ดังนี้

 

รางวัลเหรียญทอง

 

 โครงงานการเปรียบเทียบส่วนผสมของดินที่มีผลต่อน้ำหนักและคุณสมบัติทางกายภาพในการ ทำผลิตภัณฑ์ดินเผา

 

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2  จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน

 

 

โครงการไฟฉายอเนกประสงค์

 

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น  จ.เชียงราย

 

 

 

โครงงานกุญแจส่องสว่าง

 

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  จ.นนทบุรี

 

 

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง

 

 

โครงการผลิตภัณฑ์ทดสอบสารฟอกขาวจากพืชท้องถิ่น

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว  จ.พังงา

 

 

โครงงานปลอกแก้วเก็บรักษาอุณหภูมิ

 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  กรุงเทพมหานคร

 

 

โครงงานเซฟแรง  เซฟร่าง ด้วยเครื่องตาก - กลับอัตโนมัติ

 

โรงเรียนวัดบางขุนนนท์  กรุงเทพมหานคร

 

 

โครงงานถังข้าวสารพิชิตมอด

 

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  จ.นครศรีธรรมราช

 

   

โครงงาน Smart Feeder เครื่องให้อาหารสัตว์อัจฉริยะ

 

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  จ.เชียงราย

 

 

โครงงานการพัฒนาโต๊ะกันมดจากไมยราบผสมเปลือกไข่

 

โรงเรียนสันติศึกษา  จ.เชียงใหม่  

 

            

โครงงานเครื่องล้างหอย พลังเหยียบ

 

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ  จ.อุบลราชธานี

นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562

'นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ'

หัวข้อ 'โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม'

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

 

ประเทศไทย 4.0 นั้น คือ การพัฒนาคน เพื่อสร้างนวัตกรรมได้มีการประกาศแผนการศึกษา แห่งชาติ พ.. 2560 -2579 เป็นแผน 20 ปี เน้นให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะศตวรรษที่ 21 และ ทักษะสำคัญ คือ การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.. 2561 จึงมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.. 2561 ซึ่ง จัดเป็นนโยบายการศึกษาของชาติในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของทุกวันนี้ที่เน้นให้คนไทยตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตามลำดับเพื่อเป็น 1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) นอกจากนี้ยังมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีค่านิยมร่วม ทั้งด้านความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง ความเป็นประชาธิปไตย และความเสมอภาคอีกด้วย

 

นวัตกรรมการศึกษาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคนให้สามารถร่วมกันสร้างนวัตกรรม นโยบายสำคัญ คือ การสร้างเด็กไทย 4.0 ให้มีลักษณะเด่นคือ ความสามารถร่วมสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงานเป็นนวัตกรรมที่อาจได้จากโครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง และโครงงานประดิษฐ์ อีกทั้งการสร้างโครงงานตามแนว STEM ก็เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างผลผลิตที่มีความเป็นนวัตกรรม เด็กไทย 4.0 เมื่อเติบโตเป็นเยาวชนคนไทย 4.0 ที่สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างผลผลิตที่ทำรายได้สูง อันเป็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแลนด์ 4.0

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จึงได้ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 'นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ' ในหัวข้อเรื่อง 'โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะร่วมกันทำงานแบบรวมพลัง มีทักษะการคิดริเริ่ม ทักษะการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

 

 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบรวมพลังหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. สามารถดำเนินการร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

3. มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ และค่านิยมร่วมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 

 

3. เป้าหมาย

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

- สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

- กลุ่มทรู

 

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

 

เปิดรับโครงงาน                                              วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ปิดรับโครงงาน                                               วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน                         วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 โครงงาน    วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล     วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา                                 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

 

 

6. ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น

โครงงานประเภทสำรวจ

โครงงานประเภททดลอง

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนา และหรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

 

 

7. คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด

2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 -3 คน ต่อ 1 โครงงาน

3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

 

 

8. ระเบียบการสมัคร

 

1. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1–3 คน ต่อ 1 โครงงาน

 

2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกิน 6 โครงงาน

 

3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

 

4. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

 

4.1 เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์   1  ฉบับ   ตามหลักการเขียนโครงงานที่ถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงงานและประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน

 

4.2 กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.trueplookpanya.com รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวได้เองตามตัวอย่าง

 

 

4.3 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD หรือ DVD ซึ่งข้อมูลจะต้องประกอบด้วย

 4.3.1 รูปขั้นตอนการทำโครงงานที่ชัดเจน จำนวน 5-7 รูป

 4.3.2 รูปนักเรียนที่ทำโครงงานเห็นหน้าชัดเจน จำนวน 2 รูป

     4.3.3 รูปผลงานที่สำเร็จ จำนวน 2 รูป

     4.3.4 วีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีการสื่อสารที่ใช้บทสนทนา แสง สี เสียง ข้อความ คำบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรืออื่นๆ ที่แสดงกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของกลุ่ม เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวให้ครอบคลุมประเด็นคำถามต่อไปนี้

1) เหตุใดจึงทำเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหา หรืออยากรู้อะไร

2) ในการทำเรื่องนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง และหาข้อมูลจากที่ใด

3) มีแผนงานและขั้นตอนการศึกษาอย่างไร ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง

4) ผลหรือคำตอบที่ได้คืออะไร

5) ผลหรือคำตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่ (ถ้ามี) จงให้เหตุผล

ได้อะไรที่ใหม่หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิม

6) สรุปสิ่งที่ศึกษาเพื่อตอบสิ่งที่อยากรู้ได้ว่าอย่างไร

7) ผลหรือคำตอบที่ได้ให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง มีข้อเสนอแนะหรือ

ข้อคิดเห็นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 

 

 

4.4 นำวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอในข้อ 4.3.4 ขึ้น YouTube แล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานส่ง URL หรือลิงค์มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล์ taste2535@gmail.com โดยแจ้งชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อนักเรียนผู้ทำโครงงาน ชื่อโรงเรียน และชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

 

 

9. เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 โครงงาน พิจารณาจาก

 

1. ความคิดริเริ่มของปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาศึกษา

2. ความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการทดลองหรือการศึกษาหาคำตอบ

3. ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทดลองหรือศึกษา

4. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ถูกต้องและประหยัด

5. การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผล

6. ความชัดเจนและถูกต้องของการเขียนรายงานโครงงาน

 

สำหรับโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

1. นักเรียนต้องนำแผงโครงงานมาแสดงตามขนาดที่กำหนด (0.60 เมตร x 1.2 เมตร)

2. นักเรียนเจ้าของโครงงานต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโครงงาน โดยผู้จัดจะสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน พร้อมนักเรียนที่ทำโครงงาน

3. นักเรียนต้องนำเสนอโครงงานด้วยวีดิทัศน์   (คลิปวิดีโอ)   ภายในเวลา  5  นาที อุปกรณ์การทดลอง / ผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 10 นาที

4. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

 

 

10. รางวัลในการประกวด

 

10.1 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงาน

โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู

 

10.2 โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ พร้อมทั้งส่งโครงงานฉบับปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุน การทำโครงงาน 1,000 บาท

 

10.3 โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

รางวัลในการประกวด

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

โล่เกียรติยศ

 

ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนการสอนจากทรูปลูกปัญญา

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

- โล่เกียรติยศ

- เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

โล่เกียรติยศ

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

 

11. สถานที่ส่งโครงงาน

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747

Email: nuttaporn_a@baiyoke.co.th

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

 

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข                 โทรศัพท์ 08-1922-0853

 

อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์             โทรศัพท์ 08-1875-5832

 

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู          โทรศัพท์ 0-2 858-6378

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน