อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
นักวิทย์น้อยทรู 2561
Proposal นักวิทย์น้อยทรู 2561
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการนักวิทย์น้อยทรู 2561
 

ทรูปลูกปัญญา 

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ 'นักวิทย์น้อยทรู'

 

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีมดังนี้...

 

 

 

 

โครงงานทดลองมี 3 โครงงาน

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารแทนนินจากพืชในท้องถิ่นที่มีผลต่อการติดสีของกากกาแฟในการทำผ้ามัดย้อม

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 จ.นครราชสีมา

 

ข้าวคั่วขมิ้นช่วยดูดซับความชื้นและป้องกันเชื้อ

โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) จ.สุโขทัย

 

วัสดุกันกระแทกจากพืชในท้องถิ่น

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จ.นนทบุรี

 

 

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 5 โครงงาน

 

แผงตากแห้งจากวัสดุเหลือใช้ช่วยเพิ่มพลังงาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย


ไม้หยิบจับอเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


อุปกรณ์เก็บลูกปิงปอง

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จ.ยะลา

 

เซฟแรง...เซฟเวลา...ด้วยเครื่องนวดกล้วยตาก

โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

 

เครื่องกระเทาะเปลือกถั่วลิสงคั่ว (Roasted peanut crackeers)

โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี

 

 

โครงงานประเภทสำรวจ 2 โครงงาน

 

เปลี่ยนเลอะให้กลายเป็นเลิศ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี


การศึกษาคุณภาพน้ำในลำเหมืองพญาคำบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทั้ง 10 ทีม

 

ในรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

 

ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมไบหยกสกาย

 

ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น.


หรือชมการประกวดสด ๆ ผ่านทาง Facebook Fanpage 'ทรูปัญญา'

 

 

 

 

และนอกจากนี้น้อง ๆ ทั้ง 10 ทีม จะได้เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ 

 

KidZania ณ ศูนย์การค้าพารากอน ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน อีกด้วย

 

#ทรูปลูกปัญญา #นักวิทย์น้อยทรู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.หลักการและเหตุผล

 

     การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2  (พ.ศ. 2552–2561)  เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาการคิดระดับสูง การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้บูรณาการเน้นให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์  อันเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้  เป็นผู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์  กล่าวคือ  มีความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยการเป็นอยู่อย่างพอเพียงคือ  การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

     ในช่วงยุคศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100) เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาคนและนวัตกรรม การศึกษาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคน ให้สามารถสร้างนวัตกรรม นโยบายสำคัญคือ การสร้างเด็กไทย 4.0 ให้มีลักษณะเด่นคือ ความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงาน เป็นนวัตกรรมที่อาจได้จากโครงงานสำรวจ โครงงานทดลองและโครงงานประดิษฐ์ อีกทั้งการสร้างโครงงานตามแนว STEM ก็เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างผลผลิตที่มีความเป็นนวัตกรรม เด็กไทย 4.0 เมื่อเติบโตเป็นเยาวชนคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างผลผลิตที่ทำรายได้สูง อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแลนด์ 4.0

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  (สวทศ.)  เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา   จึงได้ร่วมกับกลุ่มทรู  จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา  ระดับชาติ  ประจำปี  2561  ในหัวข้อเรื่อง  “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

 

 

2.วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม

2.สามารถดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

3.มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ

 

 

3.เป้าหมาย

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

1.สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

2.กลุ่มทรู

 

 

5.ระยะเวลาดำเนินงาน

 

เปิดรับโครงงาน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

ปิดรับโครงงาน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10  โครงงาน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน  2561

 

 

6.ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 

โครงงานประเภทสำรวจ  

โครงงานประเภททดลอง  

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

 

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนาและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

 

 

7.คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศในทุกสังกัด

2.นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน

3.นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

 

 

8. ระเบียบการสมัคร

 

1.ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 – 3 คน ต่อ 1 โครงงาน

2.โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกิน 6 โครงงาน 

3.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

4.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งหลักฐานดังนี้

  4.1  เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ ตามหลักการเขียนโครงงานที่  

       ถูกต้องพร้อมระบุชื่อโครงงานและประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน

  4.2  กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบ 

       สมัครได้จาก www.trueplookpanya.com รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าว  

       ได้เองตามตัวอย่าง

  4.3 บันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD ซึ่งข้อมูลจะต้องประกอบด้วย

      4.3.1 รูปขั้นตอนการทำโครงงานที่ชัดเจน จำนวน 5-7 รูป

      4.3.2 รูปนักเรียนที่ทำโครงงานเห็นหน้าชัดเจน จำนวน 2 รูป

      4.3.3 รูปผลงานที่สำเร็จ จำนวน 2 รูป

      4.3.4 วีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีการสื่อสารที่ใช้บทสนทนา แสง สี เสียง ข้อความ คำบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรืออื่นๆ ที่แสดงกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของกลุ่ม เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวให้ครอบคลุมประเด็นคำถามต่อไปนี้...

 

เหตุใดจึงทำเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหา หรืออยากรู้อะไร

ในการทำเรื่องนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง และหาข้อมูลจากที่ใด

มีแผนงานและขั้นตอนการศึกษาอย่างไร ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง

ผลหรือคำตอบที่ได้คืออะไร 

ผลหรือคำตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่ (ถ้ามี) จงให้เหตุผล ได้อะไรที่ใหม่หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิม 

สรุปสิ่งที่ศึกษาเพื่อตอบสิ่งที่อยากรู้ได้ว่าอย่างไร

ผลหรือคำตอบที่ได้ให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น     

 

 4.4 นำวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ในข้อ 4.3.4 ขึ้น YouTube แล้วตั้งค่าสถานะ 'ส่วนตัว' ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานส่ง URL หรือลิงค์ มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล์ taste2535@gmail.com  โดยแจ้งชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อนักเรียนผู้ทำโครงงาน ชื่อโรงเรียน และชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

 


9.เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 โครงงาน พิจารณาจาก

 

   1.ความคิดริเริ่มของปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาศึกษา

   2.ความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการทดลองหรือการศึกษาหาคำตอบ

   3.ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทดลองหรือศึกษา 

   4.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ถูกต้องและประหยัด

   5.การวิเคราะห์ข้อมูล  การสื่อความหมายข้อมูล  การแปลความหมายและสรุปผล

   6.ความชัดเจนและถูกต้องของการเขียนรายงานโครงงาน

 


สำหรับโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

   1.นักเรียนต้องนำแผงโครงงานมาแสดงตามขนาดที่กำหนด (0.60 เมตร x 1.2 เมตร) 

   2.นักเรียนเจ้าของโครงงานต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโครงงาน โดยผู้จัดจะสนับสนุนค่าเดินทาง    และที่พักให้อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน พร้อมนักเรียนที่ทำโครงงาน

   3.นักเรียนต้องนำเสนอโครงงานด้วยวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ภายในเวลา 5 นาที อุปกรณ์การทดลอง/ ผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 10 นาที 

   4.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

 

10.รางวัลในการประกวด

 

   1.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงาน

     โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู

   2.โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน

     โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ พร้อมทั้งส่งโครงงานฉบับปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงงาน 2,000 บาท

   3.โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

 

     รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

 

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 15,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน 

     ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐ


     รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล

 

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 10,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน

 

     รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 5,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน

 


11.สถานที่ส่งโครงงาน

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  

     เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

     คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747

     Email: nuttaporn_a@baiyoke.co.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

     รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุขโทรศัพท์ 08-1922-0853

     อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์โทรศัพท์ 08-1875-5832

     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทรศัพท์ 0-2764–9763

 

 


Download ใบสมัคร
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน