อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ
Proposal นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562

'นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ'

หัวข้อ 'โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม'

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

 

ประเทศไทย 4.0 นั้น คือ การพัฒนาคน เพื่อสร้างนวัตกรรมได้มีการประกาศแผนการศึกษา แห่งชาติ พ.. 2560 -2579 เป็นแผน 20 ปี เน้นให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะศตวรรษที่ 21 และ ทักษะสำคัญ คือ การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.. 2561 จึงมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.. 2561 ซึ่ง จัดเป็นนโยบายการศึกษาของชาติในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของทุกวันนี้ที่เน้นให้คนไทยตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตามลำดับเพื่อเป็น 1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) นอกจากนี้ยังมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีค่านิยมร่วม ทั้งด้านความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง ความเป็นประชาธิปไตย และความเสมอภาคอีกด้วย

 

นวัตกรรมการศึกษาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคนให้สามารถร่วมกันสร้างนวัตกรรม นโยบายสำคัญ คือ การสร้างเด็กไทย 4.0 ให้มีลักษณะเด่นคือ ความสามารถร่วมสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงานเป็นนวัตกรรมที่อาจได้จากโครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง และโครงงานประดิษฐ์ อีกทั้งการสร้างโครงงานตามแนว STEM ก็เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างผลผลิตที่มีความเป็นนวัตกรรม เด็กไทย 4.0 เมื่อเติบโตเป็นเยาวชนคนไทย 4.0 ที่สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างผลผลิตที่ทำรายได้สูง อันเป็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแลนด์ 4.0

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จึงได้ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 'นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ' ในหัวข้อเรื่อง 'โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะร่วมกันทำงานแบบรวมพลัง มีทักษะการคิดริเริ่ม ทักษะการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

 

 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบรวมพลังหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. สามารถดำเนินการร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

3. มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ และค่านิยมร่วมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 

 

3. เป้าหมาย

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

- สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

- กลุ่มทรู

 

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

 

เปิดรับโครงงาน                                              วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ปิดรับโครงงาน                                               วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน                         วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 โครงงาน    วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล     วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา                                 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

 

 

6. ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น

โครงงานประเภทสำรวจ

โครงงานประเภททดลอง

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนา และหรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

 

 

7. คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด

2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 -3 คน ต่อ 1 โครงงาน

3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

 

 

8. ระเบียบการสมัคร

 

1. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1–3 คน ต่อ 1 โครงงาน

 

2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกิน 6 โครงงาน

 

3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

 

4. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

 

4.1 เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์   1  ฉบับ   ตามหลักการเขียนโครงงานที่ถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงงานและประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน

 

4.2 กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.trueplookpanya.com รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวได้เองตามตัวอย่าง

 

 

4.3 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD หรือ DVD ซึ่งข้อมูลจะต้องประกอบด้วย

 4.3.1 รูปขั้นตอนการทำโครงงานที่ชัดเจน จำนวน 5-7 รูป

 4.3.2 รูปนักเรียนที่ทำโครงงานเห็นหน้าชัดเจน จำนวน 2 รูป

     4.3.3 รูปผลงานที่สำเร็จ จำนวน 2 รูป

     4.3.4 วีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีการสื่อสารที่ใช้บทสนทนา แสง สี เสียง ข้อความ คำบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรืออื่นๆ ที่แสดงกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของกลุ่ม เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวให้ครอบคลุมประเด็นคำถามต่อไปนี้

1) เหตุใดจึงทำเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหา หรืออยากรู้อะไร

2) ในการทำเรื่องนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง และหาข้อมูลจากที่ใด

3) มีแผนงานและขั้นตอนการศึกษาอย่างไร ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง

4) ผลหรือคำตอบที่ได้คืออะไร

5) ผลหรือคำตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่ (ถ้ามี) จงให้เหตุผล

ได้อะไรที่ใหม่หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิม

6) สรุปสิ่งที่ศึกษาเพื่อตอบสิ่งที่อยากรู้ได้ว่าอย่างไร

7) ผลหรือคำตอบที่ได้ให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง มีข้อเสนอแนะหรือ

ข้อคิดเห็นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 

 

 

4.4 นำวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอในข้อ 4.3.4 ขึ้น YouTube แล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานส่ง URL หรือลิงค์มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล์ taste2535@gmail.com โดยแจ้งชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อนักเรียนผู้ทำโครงงาน ชื่อโรงเรียน และชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

 

 

9. เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 โครงงาน พิจารณาจาก

 

1. ความคิดริเริ่มของปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาศึกษา

2. ความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการทดลองหรือการศึกษาหาคำตอบ

3. ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทดลองหรือศึกษา

4. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ถูกต้องและประหยัด

5. การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผล

6. ความชัดเจนและถูกต้องของการเขียนรายงานโครงงาน

 

สำหรับโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

1. นักเรียนต้องนำแผงโครงงานมาแสดงตามขนาดที่กำหนด (0.60 เมตร x 1.2 เมตร)

2. นักเรียนเจ้าของโครงงานต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโครงงาน โดยผู้จัดจะสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน พร้อมนักเรียนที่ทำโครงงาน

3. นักเรียนต้องนำเสนอโครงงานด้วยวีดิทัศน์   (คลิปวิดีโอ)   ภายในเวลา  5  นาที อุปกรณ์การทดลอง / ผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 10 นาที

4. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

 

 

10. รางวัลในการประกวด

 

10.1 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงาน

โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู

 

10.2 โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ พร้อมทั้งส่งโครงงานฉบับปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุน การทำโครงงาน 1,000 บาท

 

10.3 โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

รางวัลในการประกวด

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

โล่เกียรติยศ

 

ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนการสอนจากทรูปลูกปัญญา

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

- โล่เกียรติยศ

- เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล

ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

โล่เกียรติยศ

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

 

 

11. สถานที่ส่งโครงงาน

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747

Email: nuttaporn_a@baiyoke.co.th

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

 

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข                 โทรศัพท์ 08-1922-0853

 

อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์             โทรศัพท์ 08-1875-5832

 

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู          โทรศัพท์ 0-2 858-6378

 


เข้าร่วมโครงการ
28

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน