อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
นักวิทย์น้อยทรู
Proposal นักวิทย์น้อยทรู
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลรางวัลโครงการนักวิทย์น้อยทรู ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อ15 โครงงาน ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายประจำปี 2559

รายละเอียดโครงการนักวิทย์น้อยทรู ประจำปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559

หัวข้อ  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

โดย

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู

 

 

• หลักการและเหตุผล 

        การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2  (พ.ศ. 2552 – 2561)  เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นพัฒนา ให้นักเรียนพัฒนาการคิดระดับสูง การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้บูรณาการเน้นให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อันเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ เป็นผู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์  กล่าวคือ  มีความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอยู่อย่างพอเพียงคือ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

         ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการเสริมสร้างทักษะศตรวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย เยาวชนไทยจึงต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้เยาวชนไทย คิดเป็น เป็นผู้มีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการเรียนต่างๆ ได้ 

          สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  (สวทศ.)  เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา   จึงได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท  ทรู  จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา  ระดับชาติ  ประจำปี  2559  ในหัวข้อเรื่อง  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

 

• วัตถุประสงค์  

เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

1.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2.สามารถดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

3.มีจิตวิทยาศาสตร์ ค่านิยมหลัก 12 ประการ อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีจิตสาธารณะ

 

• เป้าหมาย

       นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่อย่างยั่งยืน 

 

• ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

กลุ่มบริษัท ทรู 

 

• ระยะเวลาดำเนินงาน

เปิดรับโครงงาน                                  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

ปิดรับโครงงาน                                   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

แจ้งผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายทาง         วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย

และตัดสินผล                                     วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา                      วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

 

• ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

   โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็น  โครงงานประเภทสำรวจ  โครงงานประเภททดลอง หรือโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนาและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความรู้ ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย อาชีพ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิต

 

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด

2.นักเรียนต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 - 3  คน ต่อ 1 โครงงาน

3.นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

 

• ระเบียบการสมัคร

1.ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 – 3 คน ต่อ 1 โครงงาน

2.โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกิน 6 โครงงาน 

3.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

4.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย

4.1เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  1  ฉบับ ตามหลักการเขียนโครงงานที่ถุกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงงาน และประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน

4.2กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้จาก www.trueplookpanya.com (สามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวได้เองตามตัวอย่าง)

4.3แนบไฟล์ภาพ โดย Write ลงแผ่น CD แนบมาในเอกสาร ประกอบด้วย

4.3.1รูปขั้นตอนการทำโครงงานทีชัดเจน จำนวน 5-7 รูป

4.3.2รูปทีมเห็นหน้าชัดเจนจำนวน 2 รูป

4.3.3ผลงานหรือชิ้นงานที่สำเร็จจำนวน 2 รูป 

 

• เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก

พิจารณาจาก

1.ความคิดริเริ่มของปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาศึกษา

2.ความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการทดลองหรือการศึกษาหาคำตอบ

3.ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทดลองหรือศึกษา 

4.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ถูกต้องและประหยัด

5.การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผล

6.ความชัดเจนและถูกต้องของการเขียนรายงานโครงงาน

 

สำหรับโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 15 โครงงาน 

1.นักเรียนต้องนำแผงโครงงานมาแสดงตามขนาดที่กำหนด (0.60 เมตร x 1.2 เมตร)     

2.นักเรียนเจ้าของโครงงานต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯเพื่อนำเสนอโครงงาน   

     ด้วยวาจาบนเวที โดยผู้จัดจะสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้อาจารย์ที่  

     ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน พร้อมนักเรียนที่ทำโครงงาน

3.นักเรียนต้องนำเสนอโครงงานด้วยวาจา พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์  เช่น  แผ่นใส  

      สไลด์  วีดิทัศน์  โปรแกรมการนำเสนอ (MS-PowerPoint) หรือตามความเหมาะสม 

      ภายในเวลา 10 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 15 นาที 

4.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ใน

      รูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

 

• รางวัลในการประกวด

ο รางวัลเหรียญทอง 

-ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ     ทรูปลูกปัญญา

-เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 7,000 บาท

-เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

ο รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

-เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 7,000 บาท

-เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

ο รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

-เงินสนับสนุนการทำโครงงาน รางวัลละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

•โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มบริษัททรู

•ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  จากโครงการทรูปลูกปัญญา  ประกอบด้วย

1)สาระความรู้จากช่องรายการทรูวิชั่นส์ กว่า 52 ช่อง เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด  ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องรับสัญญาณจากทรูวิชั่นส์ จำนวน 1 กล่อง ที่สามารถรับชมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์กว่า 50 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับ ธรรมชาติและชีวิตสัตว์ Animal Planet ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม National Geographic Channel ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel,  Discovery Channel และ True Explore ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark เป็นต้น

2)สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  “ทรูคลิกไลฟ์”  ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส่งมอบตามระดับชั้นที่เปิดสอน)

3)สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

4)เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้

5)หนังสือการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก

6)หนังสือนิทาน 5 ให้  เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ในหลายๆ รูปแบบ

7)อุปกรณ์ Easy Cap อุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถบันทึกรายการสารคดีความรู้จากช่องทรูวิชั่นส์มาลงในคอมพิวเตอร์เป็นดิจิทัลไฟล์ แล้วนำมาทำเป็น VCD หรือ DVD สำหรับใช้เปิดสอนนักเรียนได้ในทุกชั่วโมงที่ต้องการ ทำให้จัดตารางการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

8)แผ่นโปรแกรม White Net โปรแกรมสำหรับกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียน เพื่อติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

9)ชุดอุปกรณ์ 3G* ประกอบด้วย Net SIM ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และDongle หรือ AirCard ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

*หมายเหตุ ชุดอุปกรณ์ 3G จะคัดเลือกและส่งมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายสัญญาณ True Move H 

 

 

• สถานที่ส่งโครงงาน

ο สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  

เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คุณสุชีรา เจศรีชัย โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 72150  โทรสาร 0-2656-3228

 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ο สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ      โทรศัพท์  08-6388-2431

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข      โทรศัพท์  08-1922-0853

อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์  โทรศัพท์  08-1875-5832

ο ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู โทรศัพท์  0-2699–6279    #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน