อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
นักวิทย์น้อยทรู 2561
Proposal นักวิทย์น้อยทรู 2561
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการนักวิทย์น้อยทรู 2561
 

ประกาศผลโครงงานที่ผ่านรอบแรก


โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561


หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”


โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู

 

 

*โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านรอบแรกมี 21 ทีม ดังนี้*

 

โครงงานทดลอง 6 โครงงาน

 

1.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารแทนนินจากพืชในท้องถิ่น

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒ จ.นครราชสีมา

 

2.ข้าวคั่วขมิ้นช่วยดูดซับความชื้นและป้องกันเชื้อรา

โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) จ.สุโขทัย

 

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกระบุก จำนวน 4 หมู่บ้าน ณ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จ.นครราชสีมา

 

4.วัสดุกันกระแทกจากพืชในท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จ.นนทบุรี

 

5.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซับมันของกระดาษจากผักตบชวา

โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

 

6.การศึกษาผลของสารช่วยติดสีต่อความคงทนของการติดสีธรรมชาติจากพืชที่พบในท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 12 โครงงาน

 

1.แผงตากแห้งจากวัสดุเหลือใช้ช่วยเพิ่มพลังงาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

 

2.ไม้หยิบจับอเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 

3.อุปกรณ์เก็บลูกปิงปอง

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จ.ยะลา

 

4.ยางพาราสำหรับกันรอยรั่วซึมพื้นห้องน้ำ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

5.ช่วยนก รักษาสายใยอาหาร ช่วยรักษาระบบนิเวศให้สดใส

โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพฯ

 

6.กังหันลมรักษ์โลก

โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี

 

7.เซฟแรง...เซฟเวลา...ด้วยเครื่องนวดกล้วยตาก

โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

 

8.DIY Toaster

โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพฯ

 

9.เครื่องกระเทาะเปลือกถั่วลิสงคั่ว (Roasted peanut crackeers)

โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี

 

10.ถังขยะพาเพลิน

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

 

11.ชุดตอกอเนกประสงค์

โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 

12.เครื่องล้างรถด้วยฟองโฟมอย่างง่าย

โรงเรียนบ้านดอนแพง จ.บึงกาฬ

 

 

โครงงานประเภทสำรวจ 3 โครงงาน

 

1.เปลี่ยนเลอะให้กลายเป็นเลิศ
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

2.การศึกษาคุณภาพน้ำในลำเหมืองพญาคำบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่

 

3.การสำรวจคุณภาพน้ำในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จ.นนทบุรี

 

 

หมายเหตุ :


-มีโครงงานผ่านเข้าเกณฑ์การตัดสินรอบแรก 21 โครงงาน 


-คณะกรรมการจะติดต่อไปยัง 21 โครงงานอีกครั้งเพื่อชี้แจงกติกาการประกวดในรอบต่อไป

 

 

 


 

 

 

 

 

1.หลักการและเหตุผล

 

     การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2  (พ.ศ. 2552–2561)  เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาการคิดระดับสูง การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้บูรณาการเน้นให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์  อันเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้  เป็นผู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์  กล่าวคือ  มีความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยการเป็นอยู่อย่างพอเพียงคือ  การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

     ในช่วงยุคศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100) เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาคนและนวัตกรรม การศึกษาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคน ให้สามารถสร้างนวัตกรรม นโยบายสำคัญคือ การสร้างเด็กไทย 4.0 ให้มีลักษณะเด่นคือ ความสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงาน เป็นนวัตกรรมที่อาจได้จากโครงงานสำรวจ โครงงานทดลองและโครงงานประดิษฐ์ อีกทั้งการสร้างโครงงานตามแนว STEM ก็เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างผลผลิตที่มีความเป็นนวัตกรรม เด็กไทย 4.0 เมื่อเติบโตเป็นเยาวชนคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างผลผลิตที่ทำรายได้สูง อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแลนด์ 4.0

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  (สวทศ.)  เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา   จึงได้ร่วมกับกลุ่มทรู  จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา  ระดับชาติ  ประจำปี  2561  ในหัวข้อเรื่อง  “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

 

 

2.วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม

2.สามารถดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

3.มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ

 

 

3.เป้าหมาย

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

1.สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.)

2.กลุ่มทรู

 

 

5.ระยะเวลาดำเนินงาน

 

เปิดรับโครงงาน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

ปิดรับโครงงาน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10  โครงงาน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน  2561

 

 

6.ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 

โครงงานประเภทสำรวจ  

โครงงานประเภททดลอง  

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

 

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนาและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

 

 

7.คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศในทุกสังกัด

2.นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน

3.นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

 

 

8. ระเบียบการสมัคร

 

1.ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 – 3 คน ต่อ 1 โครงงาน

2.โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกิน 6 โครงงาน 

3.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

4.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งหลักฐานดังนี้

  4.1  เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ ตามหลักการเขียนโครงงานที่  

       ถูกต้องพร้อมระบุชื่อโครงงานและประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน

  4.2  กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบ 

       สมัครได้จาก www.trueplookpanya.com รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าว  

       ได้เองตามตัวอย่าง

  4.3 บันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD ซึ่งข้อมูลจะต้องประกอบด้วย

      4.3.1 รูปขั้นตอนการทำโครงงานที่ชัดเจน จำนวน 5-7 รูป

      4.3.2 รูปนักเรียนที่ทำโครงงานเห็นหน้าชัดเจน จำนวน 2 รูป

      4.3.3 รูปผลงานที่สำเร็จ จำนวน 2 รูป

      4.3.4 วีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที เล่าเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีการสื่อสารที่ใช้บทสนทนา แสง สี เสียง ข้อความ คำบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรืออื่นๆ ที่แสดงกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของกลุ่ม เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวให้ครอบคลุมประเด็นคำถามต่อไปนี้...

 

เหตุใดจึงทำเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหา หรืออยากรู้อะไร

ในการทำเรื่องนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง และหาข้อมูลจากที่ใด

มีแผนงานและขั้นตอนการศึกษาอย่างไร ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง

ผลหรือคำตอบที่ได้คืออะไร 

ผลหรือคำตอบที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่ (ถ้ามี) จงให้เหตุผล ได้อะไรที่ใหม่หรือแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิม 

สรุปสิ่งที่ศึกษาเพื่อตอบสิ่งที่อยากรู้ได้ว่าอย่างไร

ผลหรือคำตอบที่ได้ให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น     

 

 4.4 นำวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ในข้อ 4.3.4 ขึ้น YouTube แล้วตั้งค่าสถานะ 'ส่วนตัว' ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานส่ง URL หรือลิงค์ มาให้สมาคมฯ ทางอีเมล์ taste2535@gmail.com  โดยแจ้งชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อนักเรียนผู้ทำโครงงาน ชื่อโรงเรียน และชื่อโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

 


9.เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 โครงงาน พิจารณาจาก

 

   1.ความคิดริเริ่มของปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาศึกษา

   2.ความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบการทดลองหรือการศึกษาหาคำตอบ

   3.ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทดลองหรือศึกษา 

   4.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ถูกต้องและประหยัด

   5.การวิเคราะห์ข้อมูล  การสื่อความหมายข้อมูล  การแปลความหมายและสรุปผล

   6.ความชัดเจนและถูกต้องของการเขียนรายงานโครงงาน

 


สำหรับโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

   1.นักเรียนต้องนำแผงโครงงานมาแสดงตามขนาดที่กำหนด (0.60 เมตร x 1.2 เมตร) 

   2.นักเรียนเจ้าของโครงงานต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอโครงงาน โดยผู้จัดจะสนับสนุนค่าเดินทาง    และที่พักให้อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน พร้อมนักเรียนที่ทำโครงงาน

   3.นักเรียนต้องนำเสนอโครงงานด้วยวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ภายในเวลา 5 นาที อุปกรณ์การทดลอง/ ผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 10 นาที 

   4.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต

 

 

10.รางวัลในการประกวด

 

   1.โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงาน

     โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู

   2.โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน

     โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ พร้อมทั้งส่งโครงงานฉบับปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงงาน 2,000 บาท

   3.โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

 

 

     รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

 

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 15,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน 

     ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐ


     รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล

 

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 10,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน

 

     รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล

     เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 5,000 บาท

     เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

     โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน

 


11.สถานที่ส่งโครงงาน

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย  

     เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

     คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747

     Email: nuttaporn_a@baiyoke.co.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

     รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุขโทรศัพท์ 08-1922-0853

     อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์โทรศัพท์ 08-1875-5832

     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทรศัพท์ 0-2764–9763

 

 #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน