อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา


โครงการทรูปลูกปัญญา

มอบโอกาส การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
             ทรู มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย โดยนำศักยภาพของเทคโนโลยี สื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กรมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยแนวคิด ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีโครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียน ทั่วประเทศ” เป็นโครงการหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้ ด้วยชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา 

          ทรูยังได้พัฒนาเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ที่รวบรวมเนื้อหาสาระความรู้ ทุกวิชาทุกระดับชั้น เป็นคลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ยังดำเนิน กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กระตุ้นให้เยาวชนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาอย่างแท้จริง
 

ปลูกความรู้
 
• โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
          เปิดรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการ โดยส่งมอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเสริมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทัดเทียมกับเด็กใน เมืองใหญ่ โดย ณ สิ้นปี 2557 มีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น 5,500 โรงเรียน และตั้งเป้าจะส่งมอบให้ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จะได้รับสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์
2. ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระความรู้ เพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 50 ช่อง
3. สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" ประกอบด้วย CD การเรียนสำหรับ       อ.1 – ม.6 พร้อมคู่มือการสอนสำหรับครู แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียนเอนิเมชั่น 
4. แอร์การ์ด ทรูมูฟ เอช 3G อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ภายในบรรจุ Net SIM พร้อม
    แพ็กเกจใช้งาน (Air Time) และโปรแกรม White Net เพื่อกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม   
5. สื่อเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่ทันสมัยอีกมากมาย

โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
          โรงเรียนในโครงการฯ จากทั่วประเทศ ที่ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา” พร้อมรับการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียในทุก ห้องเรียน ทำให้นักเรียนสามารถค้นหาสาระความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วจากห้องเรียนของตัวเอง นอกจากนี้   โรงเรียนต้นแบบฯ    ยังช่วยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาให้กับโรงเรียนใน
โครงการฯ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จะได้รับการติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน” เพิ่มเติม ประกอบด้วย
1. เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำทุกห้องเรียน
2. ติดตั้งระบบ LAN Network สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกห้องเรียน และทุกอาคาร
3. ติดตั้งระบบ Server เพื่อจัดเก็บสาระความรู้และข้อมูลต่างๆ
4. ติดตั้งระบบภาพและเสียง (SMATV) เพื่อรองรับการกระจายสัญญาณภาพ และเสียงไปยังทุกห้องเรียน
5. ติดตั้งระบบออกอากาศโทรทัศน์วงจรปิดไปยังทุกห้องเรียน พร้อมชุดอุปกรณ์ออกอากาศ

ปลูกความดี
 
• ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
          ทรู เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยให้การสนับสนุนผู้พิการ ทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้ การพัฒนาบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ เช่น บริการ VDO Chat, Closed Caption และรายการโทรทัศน์เพื่อผู้พิการ “พลังใจ..ไร้ขีด” ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้พิการ อาทิ แอพพลิเคชั่น ออทิสติก สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารและคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก และเครื่อง จดบันทึกสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หรือ MEM ที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถจดบันทึกข้อมูล และส่งต่อไปยังอุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลาย

• โครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนด้วยศักยภาพเครือข่ายTruemove H 3G
          ทรู นำศักยภาพของเครือข่ายโทรคมนาคม Truemove H 3G ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขเพื่อชุมชน โดยมอบแอร์การ์ด 3G พร้อมแพ็กเกจใช้งานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลระดับอำเภอ ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. สามารถติดต่อสื่อสารแบบ real-time กับแพทย์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ปัจจุบันมี รพ.สต. และโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 แห่ง ครอบคลุม 24 จังหวัด
          นอกจากนี้ ทรูยังให้การสนับสนุน แอร์การ์ด 3G และเพ็กเกจใช้งานกับโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ สุขภาพของภิกษุสามเณรในโครงการพระปริยัติธรรม โครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และติดตั้งแอร์การ์ด 3G กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ การเต้นของหัวใจในรถฉุกเฉิน โครงการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่าย 4 อำเภอ

• สารคดีส่งเสริมคนดีในสังคม
          สารคดีสั้น ชุด “บันทึกทรู บันทึกคนดี” สารคดีบันทึกคุณความดีของคนดีๆ ใน สังคมไทย หลากหลายรูปแบบ เพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี รวมถึงสร้างให้เป็นตัวอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีแก่คนในสังคม ออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์

• ทรูอาสาปลูกปัญญา
          ส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มบริษัท ทรู ได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาใน การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และกระตุ้น การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญาให้กับครู และนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ภายใต้พันธกิจ "ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม"

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
 
• โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
          ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อเชิญชวน ให้ชาวไทยทุกคน เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และนำความงดงามเหล่านั้นมาถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย เพื่อสร้างความตระหนัก และรู้สึกหวงแหนธรรมชาติของไทย อยากปกป้องให้ยั่งยืนตลอดไป โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

กิจกรรมเพื่อเยาวชนอื่นๆ
          นอกจากนี้ ทรู ยังได้สอดแทรกแนวคิด “ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม” ผ่านกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชนทุกระดับการศึกษา อาทิ
 
• นักวิทย์น้อยทรู  
          โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
 
• ค่ายเยาวชนทรู
          โครงการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รับสมัครผู้นำนักเรียนเข้าค่ายรับการอบรม และจัดทำแผนรณรงค์สร้างจิตสำนักในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกให้คนทำความดี เป็นต้น  

• True Young Producer Award
          โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและทรูวิชั่นส์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีเวทีประลองความคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับรางวัลศึกษาดูงานบริษัทโฆษณาระดับโลก ณ ต่างประเทศ  
 

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

          พ.ศ. 2552 โครงการทรูปลูกปัญญาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการก่อตั้งเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม หรือ www.trueplookpanya.com เพื่อเป็นศูนย์รวม องค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงเนื้อหาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้แบบบูรณาการได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ด้วยคอนเทนต์ความรู้กว่าล้านคอนเทนต์และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรูปลูกปัญญาจึงต่อยอดพัฒนาเนื้อหาให้ตอบรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ได้แก่ นิตยสาร plook โดย www.trueplookpanya.com, แอพพลิเคชั่นทรูปลูกปัญญาดอทคอม และ ล่าสุดกับช่องทรูปลูกปัญญา โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม ทุกสื่อของเราเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อกระจายความรู้ในมิติที่กว้างขึ้น ลึกขึ้น และง่ายยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ “ทรูปลูกปัญญา มีเดีย”
 

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเว็บไซต์คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย อัดแน่นด้วยสาระความรู้ ทุกวิชาทุกระดับชั้น นำเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ร่วมกัน 
          เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยคอนเทนต์กว่าล้านคอนเทนต์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ และเอกสาร ปัจจุบันมียอด สมาชิกมากกว่า 100,000 คน มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 10 ล้าน เพจวิวต่อเดือน นับเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์การศึกษาไทย และมีตัวเลข UIP (Unique Visitor) 1 ล้านต่อเดือน
เมนูที่โดดเด่นได้แก่
 • คลังความรู้ :
  รวบรวมเนื้อหาการเรียน ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
 • คลังข้อสอบ :
  อัดแน่นด้วยข้อสอบของทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมปลาย สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยข้อสอบและประเมินผลทางสถิติ
 • มุมคุณครู :
  เมนูที่รวบรวมข้อมูลสำหรับคุณครูประกอบไปด้วยเมนูย่อย ได้แก่ ครูต้นแบบ, ข่าวแวดวงคุณครู, บทความทางวิชาการ/มาตรฐานการศึกษา, เทคนิคการสอน, แผนการสอน, ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย, กฎหมายครู, เว็บบอร์ดมุมคุณครู
 • ความรู้คู่คุณธรรม :
  รวบรวมแหล่งความรู้ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยสื่อธรรมะทั้งที่เป็นวีดีโอคลิป, บทความธรรมะ, เสียงธรรมเทศนา, นิทานธรรมะ และการปลูกฝังคุณธรรมความดีแก่เยาวชนบุคคลทั่วไป
 • คลังข้อสอบ :
  อัดแน่นด้วยข้อสอบของทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมปลาย สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยข้อสอบและประเมินผลทางสถิติ
 • แนะแนว :
  ข้อมูลด้านการศึกษาต่อภายหลังจบ ม. 3 และ ม. 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาตัวตนและเส้นทางการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ที่มาแนะนำสถาบันและอาชีพ ในเมนู “พี่แนะน้อง”, บทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ในเมนู "คนต้นแบบ" , ข้อมูลการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในเมนู "รู้ก่อนเรียน" พร้อมบทความน่าอ่านต่างๆ ที่สามารถนำปรับใช้ในการเรียนและ Web Board แนะแนวที่มีอาจารย์แนะแนวผู้เชี่ยวชาญมาช่วยไขปัญหาต่างๆ
 • You Tube แปลไทย :
  คลิปแนะนำจาก YouTube เพื่อนำเสนอคลิปความรู้ทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้รอบโลก คัดเลือกและแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลทุกพื้นที่บนโลกใบนี้
 • อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา :
  เมนูสำหรับคนช่างสงสัย ตอบทุกคำถามเรื่องความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมปลาย และ แนะแนวศึกษาต่อ สามารถฝากคำถามได้หลายรูปแบบทั้ง text ภาพ เสียง คลิปวิดีโอและเอกสาร โดยมีพี่ทีมงานวิชาการพร้อมค้นหาคำตอบให้
 • Rising Star :
  รวบรวมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถและความประพฤติดี เพื่อเป็นตัวอย่างต่อเพื่อนๆเยาวชน
            นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นเพื่อตอบรับผู้ใช้งานทุกรูปแบบ เช่น โปรแกรม แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โปรแกรมการจัดตารางเรียนเพื่อให้อาจารย์และผู้เรียนสามารถจัดหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง
        ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเติบโตขึ้นเป็นคลังความรู้ดิจิทัล   ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เนื้อหาสาระทั้งด้านทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และความรู้ทั่วไปถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ แล้วกลับมาแบ่งปันเป็นวงจรแห่งความรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด
 
 
ช่องทรูปลูกปัญญา
โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมที่รวบรวมทั้งเรื่องเรียน เรื่องเล่นไว้ในที่เดียวกัน
          อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความบันเทิงที่คุณไม่ควรพลาด ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด “โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม” แห่งแรกของประเทศไทย สามารถรับชม ทาง TrueVisions 6 หรือช่องทางรับชมอื่นๆ ได้แก่ PSI 195, DTV 315 และชมออนไลน์ทาง www.trueplookpanya.com/tv
รายการที่น่าสนใจได้แก่
 • สอนศาสตร์ :
  รายการสอนเสริมแนวใหม่ครบ 8 วิชาสำคัญ สำหรับ ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอนทุกวัน โดยติวเตอร์ รุ่นใหม่จากสถาบันสอนพิเศษชื่อดัง
 • โสตศึกษา :
  รายการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ไปกับดนตรี นำเสนอความรู้ทางดนตรี ไทย-สากล จากคำแนะนำของศิลปินที่มีชื่อเสียง
 • พุทธบริษัท :
  แนวทางธรรมะปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นฝึก ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากปากคำของผู้มีประสบการณ์ ที่ร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองที่เปลี่ยนไป
 • แผลงฤทธิ์ :
  ความกล้า ความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และความฝัน ก่อให้เกิดผลงานและความสำเร็จที่แตกต่าง ร่วมเจาะลึกแนวคิด การทำงานและแรงบันดาลใจที่ไม่มี วันหมดของผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ "ก้าวไป ให้สุด แล้วอย่าหยุดแผลงฤทธิ์"
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสที่เท่าเทียมให้กับ ผู้รับชมทั่วประเทศ ช่องทรูปลูกปัญญาจึงขยายช่อง ทางการรับชม นอกเหนือจากจานรับสัญญาณทรูวิชั่นส์ ได้แก่ KU-Band: TrueLife+ ช่อง 9, PSI True TV หรือ C-Band: PSI O2 ช่อง 334, PSI S-X ช่อง 334, PSI S-9 ช่อง 334 หรือชมรายการออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

นิตยสารปลูก ( Plook Magazine)

นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชนฉบับแรกในประเทศไทย
 
          นิตยสารแจกฟรีจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม “plook” คือนิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชน ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่ True Coffee Truemove Shop สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด และ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ด้วยยอดพิมพ์จำนวน 50,000 เล่ม

 

Free Application

แอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

 

          ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ใหม่ล่าสุด ด้วยฟรีแอพพลิเคชั่น “Trueplookpanya.com” เข้าถึงคลิปความรู้จากเมนูคลัง ความรู้ คลังข้อสอบ และความรู้คู่คุณธรรมในเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาและเก็บเนื้อหาที่ต้องการ รองรับการใช้งานบน iOS (iPhone, iPod, iPad) และ Android
 

โครงการและกิจกรรมภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

• นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชนฉบับแรกในประเทศไทย

 
• โครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม
          โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” แบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นและบุคคลทั่วไป ให้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเผยแพร่และเข้าถึงสาระความรู้และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ ประกวดอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 2 ครั้ง สามารถสร้างมาตรฐาน ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี และยังสร้างเครือข่าย สังคมการศึกษาที่แข็งแรงทั่วประเทศ
• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
          โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาสู่ ปีที่ 2 กับห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมพักร้อนทางโลก เพิ่มรู้ทางธรรมไปพร้อมกับเด็กทั้ง 9 ที่เข้าร่วม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป้าหมาย 31 วัน แห่ง การศึกษาธรรมปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา จากต้นกำเนิด ความคิดของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการ ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาและปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแก่พุทธมามกะ และเพื่อ เป็นสื่อธรรมะในการถ่ายทอดแก่นธรรมคำสอนของพระผู้มี พระภาคเจ้า จึงเป็นที่มาของ โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อายุระหว่าง 7-12 ปี ในระยะเวลา 1 เดือน โดยมีคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส อาทิ วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชา และ จำพรรษาภายใต้การดูแลของเหล่าคณะพระพี่เลี้ยง และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิเศษ มาร่วมแสดงธรรมเพิ่มเติมแก่สามเณรทั้ง 9 รูป ตลอดระยะเวลาของการบรรพชาสามเณรน้อยทั้ง 9 รูป ผู้ชมรายการทาง ช่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 หรือชมรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com/ truelittlemonk) จะได้ติดตามวัตรปฏิบัติทั้งการธุดงค์ ออกบิณฑบาต สวดมนต์ ฝึกสมาธิของเหล่าสามเณรตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์ จึงเป็นวาระอันดีที่จะได้เรียนรู้ หลักธรรมแก่นสาระของ พระพุทธเจ้าทั้งยังได้น้อมนำไปปฏิบัติไปพร้อมๆ กับสามเณร นับเป็นรายการธรรมะสำหรับครอบครัวรูปแบบใหม่ที่ได้รับเสียงตอบรับอันดียิ่งจนเกิดเป็น โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2

• Trueplookpanya on Tour

          โครงการทรูปลูกปัญญาจัดกิจกรรม “ทรูปลูกปัญญา On Tour”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมการใช้ทรูปลูกปัญญามีเดีย ทรูปลูกปัญญาจึงได้สร้างกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วม โดยมุ่งจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลแห่งเกียรติยศ

• โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2555”

          ในฐานะองค์กรที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นนิติบุคคลเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ของชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
• ใบประกาศเกียรติคุณ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"

โดยคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมวุฒิสภา เนื่องในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
 
• รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม”

          รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่สามารถนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อมอบคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน