อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการทรูปลูกปัญญา
 • ปลูกความรู้
 • ปลูกความดี
 • ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
 • โครงการ 3G+ เพื่อ โรงเรียนและชุมชน
 • โครงการ โรงเรียน อินเทอร์เน็ตสีขาว (White Net)
โครงการ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย
 • ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
 • ช่องทรูปลูกปัญญา
 • นิตยสารปลูก
 • โครงการและกิจกรรมภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

โครงการทรูปลูกปัญญา

ด้วยความตระหนักว่า การสื่อสารเป็นองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของสังคม กลุ่มทรูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
จากความตั้งใจของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ “ทรูปลูกปัญญา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่มุ่งมั่นนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบของบริษัท เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ เพื่อเป็น การปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลของทรูปลูกปัญญา รวมถึงส่งเสริมการ ปลูกความรู้ ปลูกความดี และปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนทุกระดับและประชาชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาช่องทางการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดโครงการ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ในเวลาต่อมา

กิจกรรมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

1.ปลูกความรู้
 • โครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”
  เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 ติดตั้งและส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั้งสิ้น 4,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
  (ณ สิ้นปี 2555 ) และยังได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ทุกโรงเรียน ประกอบด้วย วิดีโอแนะนำเนื้อหา วิธีติดตั้ง การใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยบันทึกรายการสาระความรู้ต่างๆ ที่ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ เก็บไว้เป็นดิจิทัลไฟล์ เพื่อเป็นคลังความรู้
  เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 ติดตั้งและส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั้งสิ้น 4,000 โรงเรียนทั่วประเทศ (ณ สิ้นปี 2555 ) และยังได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ทุกโรงเรียน ประกอบด้วย วิดีโอแนะนำเนื้อหา วิธีติดตั้ง การใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยบันทึกรายการสาระความรู้ต่างๆ ที่ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ เก็บไว้เป็นดิจิทัลไฟล์ เพื่อเป็นคลังความรู้
 • นักวิทย์น้อยทรู (True Young Scientist)
  เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ทรู และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รู้จักนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจสามารถพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือมีจิตวิทยาศาสตร์ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนจะได้รับชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญาได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย
 • ค่ายเยาวชนทรู (True Youth Camp)
  กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชนทรู เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน ในการริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนและชุมชน ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกโครงการที่สามารถนำเสนอผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู ซึ่งจะจัดขึ้นที่ อพวช. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการจะคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนในการดำเนินโครงการจริงในชุมชน และในรอบสุดท้ายจะมีการคัดเลือกโครงการชนะเลิศเพื่อรับโล่เกียรติยศ และทุนศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ ทรูปลูกปัญญา ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ที่ได้รับรางวัลจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ด้วย
 • การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award”
  โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและทรู วิชั่นส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ผลงานของนิสิต - นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ยังออกอากาศ ทางทรูวิชั่นส์อีกด้วย
2.ปลูกความดี
สารคดีสั้น ชุด “บันทึกทรู บันทึกคนดี” เพื่อยกย่องเชิดชูและเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม ถ่ายทอดเรื่องราวของคนทำดีในสังคม ออกอากาศเป็นประจำทุกวันในช่องต่างๆ ทางทรูวิชั่นส์ จำนวน 14 ช่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2551
3.ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
ทรู ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 19 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย การประกวดเปิดโอกาสให้ทั้งระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงาน
4. โครงการ 3G+ เพื่อ โรงเรียนและชุมชน
ในปี 2555 กลุ่มทรู ยังได้นำศักยภาพของเครือข่าย 3G+ เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่าน โครงการ 3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน โดยมอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ 3G พร้อมแพ็กเกจใช้งานให้กับโรงเรียนและสาธารณสุขชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้บนอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน ยังช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ระดับชุมชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ รวมถึงการขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. โครงการ โรงเรียน อินเทอร์เน็ตสีขาว (White Net)
เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ทรูปลูกปัญญาจึงได้ริเริ่มโครงการ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตสีขาว หรือ White Net School ขึ้น โดยสนับสนุนและส่งมอบโปรแกรมเครื่องมือในการคัดกรองเวบไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนไปยังโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมรณรงค์ที่จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังการใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างมีจิตสำนึกและไม่เป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสังคม โดยทรูปลูกปัญญาได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสร้างความตระหนักในวงกว้างเพื่อให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันปกป้องและส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างปลอดภัยต่อไป

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

พ.ศ. 2552 โครงการทรูปลูกปัญญาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการก่อตั้งเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม หรือ www.trueplookpanya.com เพื่อเป็นศูนย์รวม องค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงเนื้อหาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้แบบบูรณาการได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ด้วยคอนเทนต์ความรู้กว่าล้านคอนเทนต์และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรูปลูกปัญญาจึงต่อยอดพัฒนาเนื้อหาให้ตอบรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ได้แก่ นิตยสาร plook โดย www.trueplookpanya.com, แอพพลิเคชั่นทรูปลูกปัญญาดอทคอม และ ล่าสุดกับช่องทรูปลูกปัญญา โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม ทุกสื่อของเราเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อกระจายความรู้ในมิติที่กว้างขึ้น ลึกขึ้น และง่ายยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ “ทรูปลูกปัญญา มีเดีย”

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเว็บไซต์คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย อัดแน่นด้วยสาระความรู้ ทุกวิชาทุกระดับชั้น นำเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ร่วมกัน
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยคอนเทนต์กว่าล้านคอนเทนต์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ และเอกสาร ปัจจุบันมียอด สมาชิกมากกว่า 100,000 คน มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 10 ล้าน เพจวิวต่อเดือน นับเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์การศึกษาไทย และมีตัวเลข UIP (Unique Visitor) 1 ล้านต่อเดือน
เมนูที่โดดเด่นได้แก่
 • คลังความรู้
  รวบรวมเนื้อหาการเรียน ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
 • คลังข้อสอบ
  อัดแน่นด้วยข้อสอบของทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมปลาย สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยข้อสอบและประเมินผลทางสถิติ
 • มุมคุณครู
  เมนูที่รวบรวมข้อมูลสำหรับคุณครูประกอบไปด้วยเมนูย่อย ได้แก่ ครูต้นแบบ, ข่าวแวดวงคุณครู, บทความทางวิชาการ/มาตรฐานการศึกษา, เทคนิคการสอน, แผนการสอน, ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย, กฎหมายครู, เว็บบอร์ดมุมคุณครู
 • ความรู้คู่คุณธรรม
  รวบรวมแหล่งความรู้ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยสื่อธรรมะทั้งที่เป็นวีดีโอคลิป, บทความธรรมะ, เสียงธรรมเทศนา, นิทานธรรมะ และการปลูกฝังคุณธรรมความดีแก่เยาวชนบุคคลทั่วไป
 • คลังข้อสอบ
  อัดแน่นด้วยข้อสอบของทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมปลาย สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยข้อสอบและประเมินผลทางสถิติ
 • แนะแนว
  ข้อมูลด้านการศึกษาต่อภายหลังจบ ม. 3 และ ม. 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาตัวตนและเส้นทางการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ที่มาแนะนำสถาบันและอาชีพ ในเมนู “พี่แนะน้อง”, บทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ในเมนู "คนต้นแบบ" , ข้อมูลการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในเมนู "รู้ก่อนเรียน" พร้อมบทความน่าอ่านต่างๆ ที่สามารถนำปรับใช้ในการเรียนและ Web Board แนะแนวที่มีอาจารย์แนะแนวผู้เชี่ยวชาญมาช่วยไขปัญหาต่างๆ
 • You Tube แปลไทย
  คลิปแนะนำจาก YouTube เพื่อนำเสนอคลิปความรู้ทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้รอบโลก คัดเลือกและแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลทุกพื้นที่บนโลกใบนี้
 • อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
  เมนูสำหรับคนช่างสงสัย ตอบทุกคำถามเรื่องความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมปลาย และ แนะแนวศึกษาต่อ สามารถฝากคำถามได้หลายรูปแบบทั้ง text ภาพ เสียง คลิปวิดีโอและเอกสาร โดยมีพี่ทีมงานวิชาการพร้อมค้นหาคำตอบให้
 • Rising Star
  รวบรวมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถและความประพฤติดี เพื่อเป็นตัวอย่างต่อเพื่อนๆเยาวชน
นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นเพื่อตอบรับผู้ใช้งานทุกรูปแบบ เช่น โปรแกรม แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โปรแกรมการจัดตารางเรียนเพื่อให้อาจารย์และผู้เรียนสามารถจัดหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง
ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเติบโตขึ้นเป็นคลังความรู้ดิจิทัล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เนื้อหาสาระทั้งด้านทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และความรู้ทั่วไปถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ แล้วกลับมาแบ่งปันเป็นวงจรแห่งความรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

ช่องทรูปลูกปัญญา

โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมที่รวบรวมทั้งเรื่องเรียน เรื่องเล่นไว้ในที่เดียวกัน
ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเว็บไซต์คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย อัดแน่นด้วยสาระความรู้ ทุกวิชาทุกระดับชั้น นำเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ร่วมกัน
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยคอนเทนต์กว่าล้านคอนเทนต์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ และเอกสาร ปัจจุบันมียอด สมาชิกมากกว่า 100,000 คน มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 10 ล้าน เพจวิวต่อเดือน นับเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์การศึกษาไทย และมีตัวเลข UIP (Unique Visitor) 1 ล้านต่อเดือน
รายการที่น่าสนใจได้แก่
 • สอนศาสตร์
  รายการสอนเสริมแนวใหม่ครบ 8 วิชาสำคัญ สำหรับ ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอนทุกวัน โดยติวเตอร์ รุ่นใหม่จากสถาบันสอนพิเศษชื่อดัง
 • โสตศึกษา
  รายการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ไปกับดนตรี นำเสนอความรู้ทางดนตรี ไทย-สากล จากคำแนะนำของศิลปินที่มีชื่อเสียง
 • พุทธบริษัท
  แนวทางธรรมะปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นฝึก ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากปากคำของผู้มีประสบการณ์ ที่ร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองที่เปลี่ยนไป
 • แผลงฤทธิ์
  ความกล้า ความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และความฝัน ก่อให้เกิดผลงานและความสำเร็จที่แตกต่าง ร่วมเจาะลึกแนวคิด การทำงานและแรงบันดาลใจที่ไม่มี วันหมดของผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ "ก้าวไป ให้สุด แล้วอย่าหยุดแผลงฤทธิ์"
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสที่เท่าเทียมให้กับ ผู้รับชมทั่วประเทศ ช่องทรูปลูกปัญญาจึงขยายช่อง ทางการรับชม นอกเหนือจากจานรับสัญญาณทรูวิชั่นส์ ได้แก่ KU-Band: TrueLife+ ช่อง 9, PSI True TV หรือ C-Band: PSI O2 ช่อง 334, PSI S-X ช่อง 334, PSI S-9 ช่อง 334 หรือชมรายการออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

นิตยสารปลูก ( Plook Magazine)

นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชนฉบับแรกในประเทศไทย
นิตยสารแจกฟรีจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม “plook” คือนิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชน ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่ True Coffee Truemove Shop สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด และ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ด้วยยอดพิมพ์จำนวน 50,000 เล่ม

Free Application

“ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” แอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ใหม่ล่าสุด ด้วยฟรีแอพพลิเคชั่น “Trueplookpanya.com” เข้าถึงคลิปความรู้จากเมนูคลัง ความรู้ คลังข้อสอบ และความรู้คู่คุณธรรมในเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาและเก็บเนื้อหาที่ต้องการ รองรับการใช้งานบน iOS (iPhone, iPod, iPad) และ Android

โครงการและกิจกรรมภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเยาวชนฉบับแรกในประเทศไทย
โครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม
โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” แบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นและบุคคลทั่วไป ให้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเผยแพร่และเข้าถึงสาระความรู้และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ ประกวดอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 2 ครั้ง สามารถสร้างมาตรฐาน ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี และยังสร้างเครือข่าย สังคมการศึกษาที่แข็งแรงทั่วประเทศ
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาสู่ ปีที่ 2 กับห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมพักร้อนทางโลก เพิ่มรู้ทางธรรมไปพร้อมกับเด็กทั้ง 9 ที่เข้าร่วม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป้าหมาย 31 วัน แห่ง การศึกษาธรรมปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา
ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา จากต้นกำเนิด ความคิดของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการ ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาและปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแก่พุทธมามกะ และเพื่อ เป็นสื่อธรรมะในการถ่ายทอดแก่นธรรมคำสอนของพระผู้มี พระภาคเจ้า จึงเป็นที่มาของ โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อายุระหว่าง 7-12 ปี ในระยะเวลา 1 เดือน โดยมีคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส อาทิ วัด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชา และ จำพรรษาภายใต้การดูแลของเหล่าคณะพระพี่เลี้ยง และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิเศษ มาร่วมแสดงธรรมเพิ่มเติมแก่สามเณรทั้ง 9 รูป
ตลอดระยะเวลาของการบรรพชาสามเณรน้อยทั้ง 9 รูป ผู้ชมรายการทาง ช่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 หรือชมรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com/ truelittlemonk) จะได้ติดตามวัตรปฏิบัติทั้งการธุดงค์ ออกบิณฑบาต สวดมนต์ ฝึกสมาธิของเหล่าสามเณรตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์ จึงเป็นวาระอันดีที่จะได้เรียนรู้ หลักธรรมแก่นสาระของ พระพุทธเจ้าทั้งยังได้น้อมนำไปปฏิบัติไปพร้อมๆ กับสามเณร นับเป็นรายการธรรมะสำหรับครอบครัวรูปแบบใหม่ที่ได้รับเสียงตอบรับอันดียิ่งจนเกิดเป็น โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2
Trueplookpanya on Tour
โครงการทรูปลูกปัญญาจัดกิจกรรม “ทรูปลูกปัญญา On Tour”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมการใช้ทรูปลูกปัญญามีเดีย ทรูปลูกปัญญาจึงได้สร้างกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วม โดยมุ่งจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลแห่งเกียรติยศ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2555”
ในฐานะองค์กรที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นนิติบุคคลเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ของชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ใบประกาศเกียรติคุณ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ"
โดยคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมวุฒิสภา เนื่องในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม”
รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่สามารถนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อมอบคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน