อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ “ ปลูกความรู้คู่คุณธรรม
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับและประเภทของผลงาน
 • ระดับนักเรียนพร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา
  - ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
  - ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบผลงาน
 • ผู้สมัครแต่ละทีมต้องถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
 • เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแบ่งตามกลุ่มสาระความรู้คลอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา
  • ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต้องเป็นเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนำเสนอให้บุคคลมีจิตสำนึกในการทำความดี การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
 • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดประกอบด้วยสมาชิก ทีมละไม่เกิน 4 คน
 • ผู้ส่งผลงานระดับนักเรียนพร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกไม่เกิน 4 คน คือ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านและนักเรียนไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานได้ทั้งในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ผู้ส่งผลงานระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ทั้งในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกเนื้อหาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างคลิปวิดีโอความรู้ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา
 • การส่งผลงานประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอ
 • แต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เนื้อหาประกอบอื่นๆ ที่นำมาใส่เพิ่มเติมในผลงาน ต้องอ้างอิงหรือแสดงที่มาของเนื้อหานั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานต้นฉบับ
 • ผลงานของทีมใดที่ผ่านการคัดเลือกในระดับนักเรียนพร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนและอาจารย์ ให้ทีมงานตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม และแต่ละทีมสามารถโหวตผลงานของตนเองได้ทันที
 • ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทเดียวกันนี้ จากโครงการอื่นมาก่อน
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
 • แต่ละทีมสามารถศึกษารูปแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างได้จาก www.trueplookpanya.com
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาผลงานและหากแม้ว่าได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว
 • หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าผิดจริง ผู้จัดโครงการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการตัดสิน รวมทั้งสามารถขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้
 • การส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานยอมรับและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดดังกล่าวข้างต้น
ขั้นตอนการส่งผลงาน
สมัครและอัพโหลดผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม http://www.trueplookpanya.com
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ก่อนทำการอัพโหลดผลงาน กรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ Log-in เดิม ในการส่งผลงานได้
 • กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมให้ละเอียดถูกต้อง เพื่อการจัดทำและจัดส่งเกียรติบัตร หากกรอกเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดทำเกียรติบัตรให้แก่ทีมของท่าน
 • ต้องระบุระดับของผู้ส่งผลงาน และประเภทของผลงานแต่ละเรื่องที่ส่งเข้าประกวด
 • กรอกรายละเอียดคำอธิบายเนื้อหาของวิดีโอให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
 • ต้องตั้งชื่อไฟล์วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจมีตัวเลขประกอบด้วยได้ เช่น abusshool5.wmv เป็นต้น
 • หากทีมใดมีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์วิดีโอสามารถติดต่อทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอมได้ที่เบอร์โทร 02-647-4588, 02-647-4522 ในวันและเวลาทำการ หรือทางอีเมล admin@trueplookpanya.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แต่ละทีมจะได้รับอีเมลแจ้งจากทีมงาน ในกรณีที่อัพโหลดผลงานสำเร็จหรือผลงานของผู้สมัครมีปัญหาในการอัพโหลด เพื่อให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดผลงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน กรอกรายละเอียดการสมัครไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วนตรงตามที่ระบุ สมัครเข้าประกวดผิดระดับและประเภท เนื้อหานอกเหนือจากกลุ่มสาระความรู้ หรือเนื้อหาที่ไม่ได้มุ่งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน