อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
เรื่อง ภาพยนต์สั้น \" หลักธรรมของคนดี \"
ประเภท ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดยทีม : กลุ่มต้นกล้าพาทำดี | เข้าชม : 306 | คะแนนโหวต : 24


กลุ่มต้นกล้าพาทำดีโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ ได้ผลิตภาพยนตร์สั้นคุณธรรมเรื่อง“หลักธรรมของคนดี” จากโครงงานคุณธรรมออกมาให้ทุกท่านได้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา นักเรียนมีพฤติกรรมทำลายสาธารณะสมบัติ  นักเรียนมีความเสี่ยงลอกเลียนแบบวัยรุ่นในชุมชนในการใช้สารเสพติด นักเรียนติดเกม  โดยมีหลักธรรมสำคัญ  คือ สัปปุริสธรรม ๗  และแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง“หลักธรรมของคนดี”  แล้วนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง มีจำนวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่อง“หลักธรรมของคนดี”  และหลักธรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน คือ   สัปปุริสธรรม ๗  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นผู้มี  จิตอาสา    รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันเป็นความดีที่นักเรียน  ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ ผู้ปกครอง   และชุมชน  ได้ร่วมกันทำ