อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ “ ปลูกความรู้คู่คุณธรรม
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทของรางวัล
ระดับนักเรียนพร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ประเภทกลุ่มสาระความรู้
  รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลชมเชย
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลชมเชย
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • ประเภทกลุ่มสาระความรู้
  รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลชมเชย
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลชมเชย
  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลพิเศษประเภทผลงานยอดนิยม (Popular Vote)
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วจะถูกนำขึ้นเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเพื่อร่วมโหวตให้คะแนน โดยจะมอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับแรก
รางวัล Popular Vote
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
** ผู้ที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจะได้เป็น “สมาชิกต้นแบบ” ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา ดอทคอม และผลงานอาจถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ หรือ สื่อประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป ซึ่งผลงานที่ถูกนำมาพัฒนาให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย นอกจากนั้นผลงานที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้ออกสื่อต่างๆ ภายใต้หน่วยงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย อาทิ รายการโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา และ นิตยสาร plook
รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน
 • ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
  พิจารณาตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
  • เนื้อหาสาระ 50 คะแนน
   • เนื้อหาและข้อมูลถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
   • วิธีการนำเสนอน่าสนใจ มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์
  • คุณภาพของผลงาน ภาพ และเสียง 20 คะแนน
 • ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  พิจารณาตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
  • เนื้อหาสาระ 50 คะแนน
   • เนื้อหาและข้อมูลมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการทำความดี ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ตรงประเด็นเข้าใจได้ง่าย
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
   • วิธีการนำเสนอน่าสนใจ มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์
  • คุณภาพของผลงาน ภาพ และเสียง 20 คะแนน
ระยะเวลาการประกวด
ลำดับ เรื่อง วัน-เวลา
1 เปิดรับผลงาน – ปิดรับผลงาน 3 มิ.ย. – 21 ต.ค. 2556 Update
2 ตัดสินผลงานชนะเลิศโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 พ.ย. – 13 พ.ย. 2556
3 เปิดโหวต-ปิดโหวตผลงาน 3 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2556
4 ประกาศผลการประกวด 15 พ.ย. 2556
5 จัดงานมอบรางวัล จะมีการแจ้งให้ทราบ
*หมายเหตุ วันเวลาในตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
คณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านส่งเสริมคุณธรรม มีรายนามดังนี้
1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
กรรมการ
อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. สิริกร มณีรินทร์
กรรมการ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอเนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นางสุทิน ทองไสว
กรรมการ
รองผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นางสุพรรณี สุขะสันติ์
กรรมการ
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา โชติชื่น
กรรมการ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8. ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีศิลป
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. นายวีรวัฒน์ เผือกทอง
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์จอห์น
10. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
กรรมการ
รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา รับผิดชอบช่องทรูปลูกปัญญา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครและอัพโหลดผลงานได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม http://www.trueplookpanya.com
สอบถามเพิ่มเติม : ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร. 02-647-4588, 02-647-4555
อีเมล : admin@trueplookpanya.com
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน