บทความวิชาการ/มาตรฐานการศึกษา

ยอดนิยม
ล่าสุด
เห็นขี้ดีกว่าไส้(เดือน) แนวคิดสะเต็มศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอัมพวา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัว การให้เด็กได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะเมื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับวิชาที่เรียนในห้องเรียน
กระทรวงพลังงาน – สสวท. ผลักดันพลังงานสู่ชั้นเรียนวิทย์
สะเต็มศึกษา (STEM Education) กับพลังงาน
“พลังงานแสงอาทิตย์”  อีกทางเลือกหนึ่ง พลังงานทดแทนแห่งอนาคต
ไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว หากวันใดเราขาดไฟฟ้า ชีวิตเราก็คงจะไม่สะดวกสบายดังที่เคยเป็น เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้
“อุณหภูมิน้ำหวานเย็นลงได้ด้วย STEM”
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กับกิจกรรมสนุก ๆ ว่าด้วย “ความเย็น”
สสวท. จับมือเกาหลีหวังยกระดับผล PISA ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคการเมือง ได้ตระหนักและมีนโยบายมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินตามโครงการนานาชาติของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (PISA) อย่างชัดเจน
นักถักทอชุมชน ...
ก๊อกแรก สู่การเดินหน้าแก้ปัญหา “เด็ก” สุรินทร์
เรื่องไม่เล็กของเด็กชายขอบ กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ
บนผืนดินถิ่นทุรกันดารตามแนวรอยต่อพรมแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ยังมีเด็กเยาวชนชายขอบจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ตามไปดูครูคณิตศาสตร์ พัฒนาบทบาทสู่อาเซียน
ตามไปดูครูคณิตศาสตร์ พัฒนาบทบาทสู่อาเซียน ในงาน วทร21
ผู้บริหารกับกลยุทธ์  Child Centered
ผู้บริหารทุกท่าน คงทราบดีว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญ และยึดหลักการพัฒนาสาระ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำพาสู่การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้สูงสุด สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เบื้องหลังคันดิน เหตุผลที่มหิดลรอดจากน้ำท่วม
วิกฤติน้ำท่วมช่วงเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา มีความพยายามของหลายๆ สถานที่ที่จะยันน้ำเอาไว้ ทั้งก่อกำแพงปูน เสริมกระสอบทราย ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา อาคารราชการ ฯลฯ
สกู๊ป : เจาะลึก....เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน
แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อที่จะให้ผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย
วิธีการหนึ่งที่สามารถสนองตอบการส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการดังกล่าว คือ "ค่าย"
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ควรเริ่มจากการป้องกันมิให้เกิดภาวะซึมเศร้า เพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตสังคม