กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือน
ขนาด : 0.08 MB

                                                                     กฎ ก.พ.อ.
                         ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ
                  และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                                                                    พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                        -------------------------------------
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงออกกฎ ก.พ.อ. ไว้ดังต่อไปนี้
      ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาสงวนตำแหน่งไว้ให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น

      ข้อ ๒ เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ให้มีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยทำคำร้องขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารยื่นต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และเมื่อสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งนี้ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งและให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
      (๑) ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากับระดับเดิม โดยให้ปรับเงินเดือนให้ปีละหนึ่งขั้นแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นในกรณีที่รับราชการทหารไม่ถึงหนึ่งปีแต่ครบแปดเดือนก็ให้ปรับเงินเดือนให้หนึ่งขั้น
      (๒) การบรรจุและแต่งตั้งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม (๑) ให้กระทำได้เมื่อมีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.
      
      ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการ ภายในหกสิบวันภายหลังครบกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งต้องไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งและให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่เทียบเท่ากับระดับเดิม เว้นแต่การไปปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติให้ปรับเงินเดือนให้สูงกว่าเดิมไม่เกินปีละหนึ่งขั้นก็ได้แต่ต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น

      ข้อ ๔ ข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ หากประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญและให้บรรจุกลับในระดับและขั้นเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม

                                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                                                         วิจิตร ศรีสอ้าน
                                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                                         ประธาน ก.พ.อ.

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน