กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของบุคลากร
ขนาด : 0.10 MB

                                                                      กฎ ก.ค.ศ.
                             ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
                                        ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
                                                                     พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                    -----------------------------------------------

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
      (๑) สายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒) สายงานบันทึกข้อมูล ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๓) สายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรือระดับ ๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๔) สายงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๕) สายงานห้องสมุด ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรือระดับ ๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๖) สายงานเจ้าหน้าที่พยาบาล ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๗) สายงานเจ้าพนักงานธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๘) สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๙) สายงานเจ้าพนักงานพัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๐) สายงานเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๑) สายงานเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๒) สายงานบริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๓) สายงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๔) สายงานตรวจสอบภายใน ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๕) สายงานวิชาการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๖) สายงานนักวิชาการพัสดุ ชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๗) สายงานการเจ้าหน้าที่ ชื่อตำแหน่งบุคลากร ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๘) สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๙) สายงานนิติการ ชื่อตำแหน่งนิติกร ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๐) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๑) สายงานวิชาการศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๒) สายงานนักประชาสัมพันธ์ ชื่อตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๓) สายงานบรรณารักษ์ ชื่อตำแหน่งบรรณารักษ์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๔) สายงานวิชาการโภชนาการ ชื่อตำแหน่งนักโภชนาการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๕) สายงานวิชาการสุขศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๖) สายงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๗) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๘) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๙) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๓๐) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษาซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้ ตำแหน่งตาม (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ที่กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนได้ถึงระดับ ๙ ให้ถือว่าเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      ข้อ ๒ กรณีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามข้อ ๑ ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ หากระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญเปลี่ยนแปลงไป ให้ถือว่าเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในประเภทและสายงานเดียวกันด้วย

      ข้อ ๓ ในกรณีที่ตำแหน่งตามข้อ ๑ (๑๙) (๒๐) หรือ (๒๑) ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้นำอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

      ข้อ ๔ ในกรณีที่ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดขึ้น ให้กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภทและสายงานซึ่งเทียบได้ในระดับเดียวกัน

                                                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                                               วิจิตร ศรีสอ้าน
                                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                               ประธาน ก.ค.ศ.

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน