กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของบุคลากร
ขนาด : 0.10 MB

                                                                      กฎ ก.ค.ศ.
                             ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
                                        ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
                                                                     พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                    -----------------------------------------------

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
      (๑) สายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒) สายงานบันทึกข้อมูล ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๓) สายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรือระดับ ๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๔) สายงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๕) สายงานห้องสมุด ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรือระดับ ๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๖) สายงานเจ้าหน้าที่พยาบาล ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๑ ถึงระดับ ๓ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๗) สายงานเจ้าพนักงานธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๘) สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๙) สายงานเจ้าพนักงานพัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๐) สายงานเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๑) สายงานเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๒ ถึงระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรือระดับ ๖ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๒) สายงานบริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๓) สายงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๔) สายงานตรวจสอบภายใน ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๕) สายงานวิชาการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๖) สายงานนักวิชาการพัสดุ ชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๗) สายงานการเจ้าหน้าที่ ชื่อตำแหน่งบุคลากร ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๘) สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๑๙) สายงานนิติการ ชื่อตำแหน่งนิติกร ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๐) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๑) สายงานวิชาการศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๒) สายงานนักประชาสัมพันธ์ ชื่อตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๓) สายงานบรรณารักษ์ ชื่อตำแหน่งบรรณารักษ์ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๔) สายงานวิชาการโภชนาการ ชื่อตำแหน่งนักโภชนาการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๕) สายงานวิชาการสุขศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๖) สายงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๓ ถึงระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๗) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๘) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๔ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๒๙) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้
      (๓๐) สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษาซึ่งมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๕ หรืออาจมีระดับตำแหน่งและได้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้ ตำแหน่งตาม (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ที่กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนได้ถึงระดับ ๙ ให้ถือว่าเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      ข้อ ๒ กรณีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามข้อ ๑ ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ หากระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญเปลี่ยนแปลงไป ให้ถือว่าเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในประเภทและสายงานเดียวกันด้วย

      ข้อ ๓ ในกรณีที่ตำแหน่งตามข้อ ๑ (๑๙) (๒๐) หรือ (๒๑) ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้นำอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

      ข้อ ๔ ในกรณีที่ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดขึ้น ให้กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภทและสายงานซึ่งเทียบได้ในระดับเดียวกัน

                                                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                                               วิจิตร ศรีสอ้าน
                                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                               ประธาน ก.ค.ศ.

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน