กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
ขนาด : 0.18 MB

                                                                        กฎ ก.ค.ศ.
                                              ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                      ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
                                                                       พ.ศ. ๒๕๕๓
                                                               ------------------------------
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้
      (๑) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
      (๒) ถูกลดขั้นเงินเดือนจนทำ ให้ได้รับเงินเดือนต่ำ กว่าขั้นต่ำ ของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น
      (๓) เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
            (ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กำหนด
            (ข) ในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง
      (๔) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้นที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้
      (๕) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้
      (๖) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นนั้น
      (๗) ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในอันดับและขั้นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

      ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. ๓ และ คศ. ๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้นท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ 
      ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. ๓ หรือ คศ. ๔ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

      ข้อ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะใด ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่

      ข้อ ๔ ในกรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าอัตราเงินเดือนที่ได้รับไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับในอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า

      ข้อ ๕ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) (๔) (๕) และ (๖) และตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

                                                                                     ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                                                                                                  ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
                                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                                      ประธาน ก.ค.ศ.

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน