“สสวท. เปิดตัวกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย”

                 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีและนิทานได้อย่างไร คำตอบนี้มีอยู่ในงานวิชาการหัวข้อ  “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”  จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11  ในโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.  เชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวางรากฐานให้เด็กมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เด็กสามารถปรับตัวในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวิชา โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้โครงการที่จัดตั้งขึ้น ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ภารกิจที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย  1) วิจัยและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้คู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย  2) วิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมบูรณาการ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  3) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาครูและ   บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปฐมวัย อาทิ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครูปฐมวัยในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ  4) ประสานความร่วมมือและเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอันมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัย  จนได้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือที่พร้อมเผยแพร่ได้  การพัฒนาตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 

นอกจากนั้น สสวท. ยังได้จัด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  หลักสูตรการอบรมต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ที่ผ่านมา  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย และการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  มีศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมโดยตรงจาก สสวท. รวมทั้งสิ้น 571 คน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 11,994 โรงเรียน และครูปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 18,679 คน

แหล่งที่มา :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน