นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล ครูดีเด่นปี 2552

ครูพรทิพย นุเวศวงษ์กมล

เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2504 อายุ 48 ป 

การศึกษา : จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (คบ.) ภาษาไทย จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อปพ.ศ. 2527 

เข้ารับราชการครูครั้งแรกในตําแหน่งครู 2 โรงเรียนปากรัตน์ สปก.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สอนทุกวิชา 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นครูชํานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนทุกวิชาและรับผิดชอบเป็นหัวหน้างานบุคลากร งานโครงการปรับปรุงงานสารบรรณ โครงการเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้าปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทย

ครูพรทิพย์ เป็นครูที่มีวินัยในตนเอง มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีเมตตา รักและเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ด้วยความตั้งใจ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและแรกเปลี่ยนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยความเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาไทย ทําให้ครูพรทิพย์ได้รับการยกย่อง โดยได้เกียรติเข้าผู้ร่วมเสนอผลงานการสอนภาษาไทย เพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2549 และในปีต่อมา ครู  พรทิพย์ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภาให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น และเกียรติบัตรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประเภทครูผู้สอนอีกหนึ่งรางวัล พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

นอกจากรางวัลที่ได้รับจากคุรุสภาแล้ว ครูพรทิพย์ยังได้รับการยกย่องและการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานอื่นๆด้วย เช่น พ.ศ.2538 ได้รับยกย่องให้เป็นครูดีเด่นที่สามารถจัดกิจกรรมการสอนวิชาคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาและวิชางานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จากสํานักการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2539 ได้รับยกย่องให้เป็นครูวิทยาศาสตรดีเด่นอันดับ 2 เนื่องในวันประถมศึกษาศึกษาแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูดีในดวงใจ” ระดับดีมาก จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลที่ 3 ครูคุรุสดุดี จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และรางวัลบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่าของครูพรทิพยคือ ได้ผลิต เลือกใชปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น แบบฝึกเสริมทักษะการสะกดคํา แบบฝึกการเขียนสร้างสรรคแบบฝึกพัฒนาการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ แบบฝึกการสะกดคํา แบบฝึกมาตราตัวสะกด สุภาษิตคําพังเพยและการเขียนหนังสือเล่มเล็ก วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยได้มีการนําออกเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู เพราะสามารถทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ครูพรทิพย์ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของชุมชนใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมการสอน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังได้มองเห็นปัญหาที่ทําใหการสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล คือปัญหาการออกเสียงคําภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบได้จากข้อมูลข่าวสารมวลชน การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันที่ไม่ถูกต้อง ครูพรทิพย์จึงได้จัดทําโครงการคลินิคภาษา ในหมวดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน