นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล ครูดีเด่นปี 2552

ครูพรทิพย นุเวศวงษ์กมล

เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2504 อายุ 48 ป 

การศึกษา : จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (คบ.) ภาษาไทย จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อปพ.ศ. 2527 

เข้ารับราชการครูครั้งแรกในตําแหน่งครู 2 โรงเรียนปากรัตน์ สปก.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สอนทุกวิชา 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นครูชํานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนทุกวิชาและรับผิดชอบเป็นหัวหน้างานบุคลากร งานโครงการปรับปรุงงานสารบรรณ โครงการเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้าปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทย

ครูพรทิพย์ เป็นครูที่มีวินัยในตนเอง มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีเมตตา รักและเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ด้วยความตั้งใจ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและแรกเปลี่ยนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยความเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาไทย ทําให้ครูพรทิพย์ได้รับการยกย่อง โดยได้เกียรติเข้าผู้ร่วมเสนอผลงานการสอนภาษาไทย เพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2549 และในปีต่อมา ครู  พรทิพย์ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภาให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น และเกียรติบัตรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประเภทครูผู้สอนอีกหนึ่งรางวัล พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

นอกจากรางวัลที่ได้รับจากคุรุสภาแล้ว ครูพรทิพย์ยังได้รับการยกย่องและการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานอื่นๆด้วย เช่น พ.ศ.2538 ได้รับยกย่องให้เป็นครูดีเด่นที่สามารถจัดกิจกรรมการสอนวิชาคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาและวิชางานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จากสํานักการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2539 ได้รับยกย่องให้เป็นครูวิทยาศาสตรดีเด่นอันดับ 2 เนื่องในวันประถมศึกษาศึกษาแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ครูดีในดวงใจ” ระดับดีมาก จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลที่ 3 ครูคุรุสดุดี จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และรางวัลบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่าของครูพรทิพยคือ ได้ผลิต เลือกใชปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น แบบฝึกเสริมทักษะการสะกดคํา แบบฝึกการเขียนสร้างสรรคแบบฝึกพัฒนาการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ แบบฝึกการสะกดคํา แบบฝึกมาตราตัวสะกด สุภาษิตคําพังเพยและการเขียนหนังสือเล่มเล็ก วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยได้มีการนําออกเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู เพราะสามารถทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ครูพรทิพย์ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของชุมชนใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมการสอน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังได้มองเห็นปัญหาที่ทําใหการสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล คือปัญหาการออกเสียงคําภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบได้จากข้อมูลข่าวสารมวลชน การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันที่ไม่ถูกต้อง ครูพรทิพย์จึงได้จัดทําโครงการคลินิคภาษา ในหมวดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน