ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้บริหารดีเด่นปี 2551

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2498 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

การศึกษา : ในปีพ.ศ. 2523 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ มหาสารคาม ปี พ.ศ. 2539 จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ปี พ.ศ. 2549 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มชีวิตการเป็นครูครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 ที่โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดมหาสารคาม เริ่มตำแหน่งผู้บริหารเมื่อปี พ.ศ. 2524 ในตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองสนม จังหวัดมหาสารคาม และเป็นผู้บริหารการศึกษาเต็มตัว ในปี พ.ศ. 2525 ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

ดร.สุรัตน์ เป็นผู้บริหารการศึกษาที่พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการขวนขวายหาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ ทั้งการศึกษาต่อและศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ดร.สุรัตน์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ ให้กับครูและบุคลากรโดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค นวัตกรรม รวมทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่เหมาะสม

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้บริหารการศึกษา คือ ดร.สุรัตน์ สามารถพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเขตนำร่องในการใช้ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ (Visual Control) ในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ โดยมุ่งโรงเรียนเป็นฐาน (SMB : School Based Management) และการโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (One Stop Service) และใช้ระบบ E-Office ในงานธุรการ ทำให้ลดการรับส่งเอกสารและลดการเดินทางระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียน

จากการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง และด้วยบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำที่ถือคติ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมภาคภูมิใจ” โดยการให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้ ดร.สุรัตน์ ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก อาทิ พ.ศ. 2539 รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2545 โล่เกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา พ.ศ. 2546 นักบริหารดีเด่น สาขานักบริหาร-พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา เกียรติบัตรเป็นคนดีสังคมไทย สาขาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาใหม่ ฯลฯจากคุณสมบัติและรางวัลที่ได้รับ ทำให้ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม สมเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2551 อย่างแท้จริง

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน