ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง : เสริมสร้างพัฒนาการ อนุบาลแข็งแรง

เรื่อง: ศภิสรา เข็มทอง

             

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสนใจและเตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนของลูกๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเข้าเรียน เพราะการวางรากฐานการศึกษา หากเริ่มต้นเร็วก็จะพัฒนาไปได้เร็ว สอดคล้องกับการวางหลักสูตรการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง เช่นเดียวกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเน้นการเรียนผ่านการทำกิจกรรมบนพื้นฐานของการสอนให้คิดเป็นและทำเป็น ภายใต้การดูแลและวางแผนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (อนุบาล)    

ความพร้อมและพัฒนาการตามช่วงวัยของของเด็กปฐมวัย
คือการที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่พร้อมจะเรียนรู้ในวัยที่สูงขึ้นโดยไม่รู้สึกคับข้องใจ การเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมแบบองค์รวม คือเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการให้กับเด็กควบคู่กันทั้งบ้านและโรงเรียน

เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีในช่วงปฐมวัยจะส่งผลให้มีความสุขในการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา เด็กจะไม่เหนื่อยล้าในการเขียนคัดลอกเพราะมีความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาได้สัมพันธ์กัน เด็กจะสนุกสนานกับกิจกรรมพลศึกษาเพราะได้รับการฝึกฝนการทรงตัวการเคลื่อนไหว เด็กจะมีความสุขในการเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มใหม่ ปรับตัวได้เร็ว เพราะได้รับการเตรียมพร้อมจากกิจกรรมที่ต้องออกสืบค้นหาข้อมูล และเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและชุมชนข้างเคียง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน มีความอยากเรียนรู้และรักจะแสวงหาความรู้ กล้าคิดกล้าถามกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญในช่วงชั้นต่อๆ ไป นับเป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืนสำหรับเขา

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำคัญอย่างไร
การจัดกิจกรรมเป็นหัวใจสำคัญ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนออกแบบ วางแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนอย่างสม่ำเสมอ หลักการง่ายๆ คือการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กในวัยที่ตนเองสอน อย่างที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่ชั้นบ้านหนูน้อย หรือ 1 ขวบ 3 เดือน จนถึง 5 ขวบ ถ้าครูจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ค้นคว้า และท้าทายความสามารถเท่ากับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

               

กิจกรรมที่เด็กเรียนรู้และบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง 
มีกิจกรรมมากมายในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่ เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3 ขวบเรียนรู้แผนที่ประเทศไทยจากการบอกตำแหน่งซ้ายขวา บน ล่าง โดยครูผู้สอนจัดทำแผนที่ประเทศไทยโดยแยกแต่ละภาคด้วยสี และทบทวนตำแหน่งกับภาคให้เด็กรู้จัก และเมื่อเด็กเข้าใจ ครูจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องให้เด็กลองทำแผนที่การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน แล้วให้วาดภาพแผนที่จากห้องตนเองไปสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เราพบว่าเด็กสามารถถ่ายทอดและสังเกตรายละเอียดของสิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้น

สร้างพื้นฐานความคิด พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
สำหรับลูกศิษย์ของเรา สิ่งที่คาดหวังไว้มาจากแนวทางของโรงเรียนที่เน้นในเรื่อง “การคิด” เพราะหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สื่อต่างๆ มีรอบตัว ทำอย่างไรเด็กจะคิดได้ว่าสิ่งใดดีและเหมาะกับเขา อย่ามองว่าเด็กอนุบาลคิดไม่เป็น เด็กคิดเป็นคิดได้ ถ้าครูชี้แนะและปลูกฝังแนวคิดให้กับเขา เขาทำได้ ครูจะให้เด็กแสดงความคิดเห็นประกอบการคิดของเขาเสมอ เช่น สิ่งนี้ควรทำเพราะอะไร ไม่ควรทำเพราะอะไร พร้อมกับฝึกให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง บ้าน โรงเรียน และชุมชน
ขอยกตัวอย่างหน่วย “กรุงเทพบ้านเรา” เป็นหน่วยการเรียนที่เราเริ่มสอนเป็นครั้งแรก ต้องทำงานร่วมกับผู้ปกครองในการช่วยกันจัดหาสื่อมาประกอบการสอน หรือกิจกรรม “กินรอบกรุง” ที่เชิญผู้ปกครองอาสาสมัครมาเป็นวิทยากรประกอบอาหารต่างๆ เป็นสีสันที่ทำให้การเรียนการสอนของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในภาคเรียนนี้เรานำเด็กๆ ออกไปรู้จักชุมชนและสถานที่สำคัญใกล้โรงเรียน เช่น พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน

ครูคือต้นแบบของเด็ก
ครูปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากเท่าหรืออาจมากกว่าผู้ปกครอง หากอยากให้เด็กเป็นอย่างไร ควรทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง อยากให้เด็กรักการอ่าน แต่ครูไม่เคยแสดงหรือจัดเตรียมกิจกรรมการอ่านใดๆ ให้กับเด็กเลย เด็กก็คงรักการอ่านได้ยาก ทำสิ่งที่ดีให้เขาเห็น เขาจะจดจำเป็นอย่างที่เราต้องการ 

            อย่ามองว่าเด็กอนุบาลคิดไม่เป็น เด็กคิดเป็นคิดได้ ถ้าครูชี้แนะและปลูกฝังแนวคิดให้กับเขา เขาทำได้
                                                                                                           ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง

ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ความเป็นไทย” ชั้นอนุบาล 1
ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ความเป็นไทย" ชั้นอนุบาล 2
ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "เข้าตามตรอกบอกความเป็นไทย" ชั้นอนุบาล 3

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน