"สกศ."ปฏิรูปการศึกษาใหม่ หวังแก้ เด็กไทย "เรียนเยอะ แต่รู้น้อย"

วันนี้ (28 มี.ค. 56) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556 - 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล สำหรับภาคกลาง ที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษาให้สมบูรณ์ โดยมีตัวแทนภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เข้าร่วมการประชุม

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวผ่านระบบวีดีทัศน์ ว่า เด็กไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ย 1,200 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่การศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ระบุว่า การศึกษาเฉลี่ยของเด็กทั่วโลกเป็นเวลา 800 ชั่วโมงต่อปี แต่การศึกษาของเด็กไทยมากกว่าเวลาเฉลี่ยดังกล่าว ฉะนั้น เด็กไทยในขณะนี้ คือ เด็กเรียนเยอะแต่รู้น้อย ในขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วมีการสอนนัอยแต่รู้เยอะ ดังนั้นจึงกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าจะสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

โดย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา และความร่วมมือกับยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี ว่า ในภาพรวมนั้นคนไทยไดรับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ส่วนพันธกิจนั้นจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเสมอภาคต่อไป ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริการทางการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แหล่งที่มา :

มติชนออนไลน์