อบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศนืเพื่อการศึกษา ( ETV)  แก่ผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)   ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน  2555 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 

สามารถรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้ดังนี้
1. โดยใช้จานดาวเทียม รับสัญญาณได้ที่ช่อง 96
2. โดยใช้จานดาวเทียม DTV รับสัญญาณได้ที่ช่อง 42
3. สมาชิก UBC หรือ TRUE VISION ช่อง 96
4. ผ่านเวบไซต์  http://www.etvthai.tv/
5. สมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

    ผู้สนใจดูตารางออกอากาศ   รายชื่อศูนย์การอบรมครู และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th

แหล่งที่มา :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)