มติ13สภาวิชาชีพห้ามจัดสอนนอกที่ตั้ง

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนจากสภาวิชาชีพ 13 แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 19 พ.ค ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาของนักศึกษาที่เรียนสาขาเกี่ยวข้องสภาวิชาชีพ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาเรียนจบจะต้องไปสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ๆ แต่นักศึกษากลับไปสอบไม่ได้ เนื่องจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนนั้นสภาวิชาชีพไม่รับรอง โดยหลักสูตรที่มีปัญหา เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  เป็นต้น ซึ่งสภาวิชาชีพเห็นว่าจะต้องคุ้มครองนักศึกษา รวมทั้งต้องช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถไปขอใบประกอบวิชาชีพได้ แต่มีเงื่อนไขว่ามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกติกาของสภาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
   
“ประชุมเห็นว่าควรมีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรที่อยู่ในการควบคุมของสภาวิชาชีพทั้งหมด โดยมีสาระสำคัญคือ ต่อไปหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ และให้ สกอ.รับทราบก่อน เมื่อเปิดรับนักศึกษาจะต้องส่งรายชื่อและจำนวนนักศึกษามาไว้ที่ สกอ.เพื่อเก็บเป็นข้อมูล หากมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันที ซึ่ง สกอ.จะไปร่างรายละเอียดทั้งหมด เพื่อให้ กกอ.พิจารณาเห็นชอบต่อไป” รศ.นพ.กำจร กล่าวและว่าทั้งนี้ มีคณะสัตวแพทย์ เปิดสอนโดยสภาวิชาชีพยังไม่รับรองอยู่ 4 แห่งคือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.บูรพา และม.เวสเทิร์น ส่วนเทคนิคการแพทย์ เปิด 3 แห่ง แต่แจ้งข้อมูลมายัง สกอ.เพียง 2 แห่งคือ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยนครราชสีมา ส่วนอีกแห่งคือ ม.เวสเทิร์น แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมายัง สกอ.เลย
   
รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และเห็นว่าการจัดการศึกษาดังกล่าวไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการไปเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพที่จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อาจารย์ที่มีวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน เป็นต้น ดังนั้นทางสภาวิชาชีพจึงเห็นตรงกันว่าไม่ควรเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพในศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางสภาวิชาชีพได้ให้คำแนะนำมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาไปบ้างแล้ว หากมหาวิทยาลัยทำตามก็เชื่อว่านักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากนักศึกษาได้เรียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปแล้ว แต่เกรงว่าจะไม่ได้รับการรับรองสามารถติดต่อมาได้ที่ สกอ.

แหล่งที่มา :

เดลินิวส์ออนไลน์