เดินธรรมยาตรา

 

          สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยการอาศัย “น้ำ”

     น้ำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศไทยเราแบ่งพื้นที่เป็น 25 ลุ่มน้ำ การที่ยังคงมีน้ำ อยู่ทั้งน้ำใต้ดิน และน้ำที่ไหลตามผิวดิน รวมทั้งแม่น้ำต่างๆ ตลอดถึงความชื้นในอากาศ ก็ด้วยอาศัยปริมาณน้ำฝน พื้นที่ป่าทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ และการที่จะมีน้ำได้ทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ให้กับทุกคนในประเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น พื้นที่ป่า และการจัดการน้ำในรูปแบบที่เป็นธรรมและยั่งยืน

แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของสายน้ำที่เกิดจากการไหลมารวมกัน ตั้งแต่ปิง วัง ยม และน่าน ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงทางภาคเหนือ

แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าภูเขาสูงทางภาคเหนือ บางส่วนได้ถูกบุกรุกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สูญเสียศักยภาพในการกักเก็บน้ำ และทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม และความแห้งแล้ง รวมไปถึงปัญหาการขัดแย้งที่เกิดจากการจัดการน้ำ การใช้น้ำร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น อุตสาหกรรม และความขัดแย้งทางโครงสร้างนโยบาย เป็นต้น

เรามิอาจที่จะนิ่งดูดาย เมื่อเกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า และการที่แม่น้ำถูกบุกรุกทำลาย จนส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และสรรพสัตว์ สรรพสิ่งทั้งหลายในระบบนิเวศน์

ในท่ามกลางการดำรงชีวิตอยู่ของเรา ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นับวันว่าจะห่างไกลจากธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเรากับธรรมชาติ ก็ขาดหายไป รวมไปถึงการให้คุณค่าและความหมายของจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เอง ก็นับวันจะห่างหายไปด้วยเช่นกัน

การเดินธรรมยาตรา จากขุนเขาน้ำแม่ปิง สู่ที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งนี้ เป็นการเดินด้วยศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติกำลังถูกทำลาย ผู้คนกลุ่มนี้ ได้ตัดสินใจที่จะเดินบำเพ็ญเพียร ตามสายน้ำ เพื่อที่จะน้อมรับฟังความในใจของธรรมชาติที่ส่งผ่านไปกับสายน้ำ และเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้คนทั้งหลาย ให้รับรู้ถึงความในใจ เป็นการเปิด และฟื้นฟูมิติความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติทางสำนึกและจิตวิญญาณ


วัตถุประสงค์

เป็นการเดิน “บำเพ็ญเพียร” เพื่อสายน้ำ ให้เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ และ เป็นการฟื้นฟูความรัก ความศรัทธา ความสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างผู้คนที่มีต่อธรรมชาติ ทั้งพื้นที่ป่า และแม่น้ำ
เพื่อสร้างการตระหนักร่วมกันว่า เราทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ รวมไปถึงการเสาะแสวงหาลู่ทางและพัฒนากลไกความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ร่วมกัน
เพื่อรับรู้ รับฟังสภาพปัญหา และความต้องการต่างๆ ของผู้คนระหว่างทาง ตั้งแต่บนภูเขาสูง ไปจนถึงชุมชนที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำ จากแม่ปิงสู่เจ้าพระยา และเชิญชวนให้ชุมชนท้องถิ่นฟื้นฟูความสัมพันธ์และเชื่อมร้อยกัน ถักทอความรัก ความห่วงใย รวมกันเป็นเครือข่ายแม่น้ำ ทั้งเจ้าพระยาและแม่น้ำอื่นๆ

ที่ปรึกษาโครงการ (ร่วมเดินเป็นครั้งคราว)

พระไพศาล วิสาโล
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
คณะที่ร่วมเดินทาง (ตลอดทาง)

สมณะกลางดิน โสรัจโจ สำนักปฏิบัติทะเลธรรม จ.ตรัง
นายนิคม พุทธา โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิง จ.เชียงใหม่
นายอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย อาสาสมัครเดินธรรมยาตรา จ.นครราชสีมา
น.ส. แพรแสงแก้ว ธนะจาลุภมร อาสาสมัครเดินธรรมยาตรา จ.กรุงเทพมหานคร
(โครงการฯ กำลังเปิดรับอาสามัครร่วมเดิน)

      วิธีการดำเนินงาน

คณะที่เดินธรรมยาตรา
คณะที่เดินธรรมยาตรา จะเดินด้วยความสงบ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น รับรู้การสัมผัสทุกย่างก้าว ในช่วงเช้าจะมีการเดินสวดมนต์และภาวนา ในส่วนของกลางวันจะสื่อสารพบปะ พูดคุยกับผู้คนระหว่างทาง ในส่วนของตอนเย็นและกลางคืน จะมีการตั้งวงพูดคุย เสวนา รับรู้ รับฟังเรื่องราวสภาพปัญหา ความต้องการต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่า และแม่น้ำ รวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆ

คณะทำงานเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวก
คณะทำงานดังกล่าวนี้ จะทำหน้าที่สำรวจเส้นทาง จัดเก็บข้อมูล ติดต่อประสานงาน นัดหมายกับชุมชน เตรียมการจัดเวทีเสวนา รวมทั้งการถ่ายภาพประกอบ การบันทึกเรื่องราวต่างๆ และการเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

     หมายเหตุ ทั้งคณะที่เดินธรรมยาตรา และคณะทำงานเป็นอาสาสมัคร

      วิธีการเดิน

การเดินทางลัดเลาะไปตามพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ ผ่านชุมชนต่างๆ ที่มีสายน้ำแม่ปิง และแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไป ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร เวลาประมาณ 4 เดือน ( พ.ย. 53 – ก.พ. 54 ) ผ่าน 14 จังหวัด

ระยะที่ 1 เดินตั้งแต่ขุนน้ำแม่ปิง บ้านเมืองนะเหนือ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ลัดเลาะไปตามสายน้ำแม่ปิง ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนของจังหวัดลำพูน ลำปาง ตาก สิ้นสุดที่บริเวณเขื่อนภูมิพล

ระยะที่ 2 เดินตั้งแต่ใต้เขื่อนภูมิพล ไปตามสายน้ำแม่ปิง ผ่านจุดที่น้ำแม่วัง ซึ่งไหลมาจาก จ.ลำปาง มาบรรจบ ในพื้นที่จังหวัดตาก กำแพงเพชร และสิ้นสุดที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

ระยะที่ 3 เดินจาก ปากน้ำโพ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำทั้ง 4 สาย ได้แก่ ปิง วัง ยม (แพร่) และ น่าน ไหลมาบรรจบกัน และเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา จากนครสวรรค์ ไป ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ


      กำหนดการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 53 เป็นต้นไป

วันที่ 9 พ.ย. 53

กำหนดการ เปิดตัวโครงการ ที่ พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 13.30 น. พิธีบูชาพระอุปคุต บริเวณ ริมฝั่งน้ำแม่ปิง (สะพานนวรัฐ)และวัดอุปคุต

 14.00 น. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และแนะนำคณะเดินธรรมยาตรา ชมภาพไสลด์ประกอบคำบรรยาย สายน้ำแม่ปิงและเจ้าพระยา

 14.30 น. ปาฐกถา เรื่อง จิตวิญญาณ ศรัทธาแห่งสายน้ำ โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์


วันที่ 10 พ.ย. 53  ที่ขุนน้ำแม่ปิง บ้านเมืองนะเหนือ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 15.00 น. พิธีคาราวะ จิตวิญญาณแห่งสายน้ำ และเลี้ยงผีขุนน้ำ ตามวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

 19.00 น. วงเสวนาและการดูภาพไสลด์ประกอบการบรรยาย

วันที่ 11 พ.ย. 53

ที่ขุนน้ำแม่ปิง บริเวณดอยถ้วย พื้นที่ป่าชายแดนไทย – พม่า

05.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์ ภาวนา

06.00 น. คณะเดินธรรมยาตรา เริ่มออกเดินทาง ลัดเลาะไปตามสายน้ำแม่ปิง


กิจกรรมเวทีสาธารณะ จัดงานมหกรรมสัปดาห์การจัดการทรัพยากรน้ำ

ครั้งที่ 1 ที่ จ.นครสวรรค์   ระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2554

และ ครั้งที่ 2 ที่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2554


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเดินธรรมยาตรา จากขุนเขาน้ำแม่ปิง  สู่ที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ดังนี้

ร่วมเป็นอาสาสมัครเดินธรรมยาตราตามวันเวลา สถานที่ ที่ท่านสะดวก โดยติดต่อกับคณะทำงานเป็นระยะ
ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้อื่นๆ ตามความจำเป็นให้กับคณะเดินทาง และอาสาสมัครที่ร่วมเดิน
ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนเพื่อสายน้ำ” ที่มุ่งเน้นจะส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีต่อสายน้ำทั่วประเทศ
 

      หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน
โครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ
กลุ่มเพื่อนเดิน และเครือข่ายจิตปัญญาศึกษา
สถาบันปัญญาปิติ
ฯลฯ

ติดต่อประสานงาน

คุณนิคม พุทธา 081 – 992 6031 Email pingwatershed@yahoo.com

คุณนิติศักดิ์ โตนิติ 081-625 7811 Email nitisak_toniti@yahoo.com

คุณเอื้องทิพย์ ชุมภู 086 – 6543952 Email   nammaeping@gmail.com

คุณวริสรา กริชไกรวรรณ 081 – 948 8185 Email pusaidad@gmail.com


สำนักงานประสานงาน โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิง เลขที่ 418 หมู่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร. 053 – 455785 http://www.doichiangdaocampingsite.com/


 

ที่มา   :   http://www.semsikkha.org/sem/component/content/article/15-2010-02-20-08-48-52/388-make-peaceful.html
 
      

 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน