ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท. “จากพี่สู่น้อง สานฝันเส้นทางนักวิทย์รุ่นเยาว์”


โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศ โดยได้ให้ทุนเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาเอกและส่งเสริมการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี  กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวของโครงการ พสวท. ที่จบการศึกษาไปแล้ว  เรียกว่า พี่ “บัณฑิต พสวท.”  รวมทั้งพี่ ๆ นักเรียนทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จะมารวมตัวกันเพื่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่รุ่นน้อง  ม. ปลาย ที่รับได้ทุนเดียวกัน
โดยในปีนี้ ทุกคนได้มารวมตัวกันที่ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุน  พสวท. ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 22 – 28 เมษายน 2560 ณ  ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผ่านมาอย่าง สด ๆ ร้อนๆ
กิจกรรมหลักของค่ายนี้ ได้แก่ การนำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 5  การบรรยายพิเศษและกิจกรรมจากพี่บัณฑิต พสวท. โดยในปีนี้ เช่น  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0 เกี่ยวอะไรกับเด็ก พสวท.”  โดย ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช  การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์”   โดย รองศาสตราจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์  


กิจกรรม Role play ละครนักวิทย์ : ชีวิตในห้องแล็ป โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์กิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์  โดย ดร.นพรัตน์  ศรีเจริญ   ภารกิจวิทย์...พิชิตล้าน  โดย ผศ. ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรีบรรยายพิเศษเรื่อง “รัชกาลที่ 9 กับวิทยาศาสตร์ไทย”   โดย ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์กิจกรรมดาราศาสตร์  โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์โดย ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ  กิจกรรม “พี่เพื่อน้อง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข  ศึกษาระบบนิเวศหาดหินและทะเล ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า โดย ผศ.ดร.สิทธิพร  ภัทรดิลกรัตน์ 
นับว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น เวลาแต่ละวันในค่ายถูกใช้ไปอย่างเต็มที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและความสนุก

ดร.วิทยา เขาหนองบัว  ประธานดำเนินการจัดค่ายกล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ด้วยนักเรียนที่อยู่ต่างศูนย์ จะได้มีโอกาสรู้จักกัน ได้มีโอกาสพบปะกับพี่บัณฑิต พสวท. และพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาโครงการ พสวท. ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าโครงการ พสวท.มีอะไรบ้าง ให้อะไรกับพวกเขาได้บ้าง
“ในค่ายเรามีหลายกิจกรรมที่เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น แรลลี่วิทยาศาสตร์ มีหลายซุ้ม แต่ละซุ้มแบ่งเป็นสาขา เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรณี คอมพิวเตอร์ น้องๆได้ทำกิจกรรมจริง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการเรียนโดยทั่วไป ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่พี่บัณฑิตอยากให้น้องได้มีประสบการณ์ตรง และมีกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการใช้ทักษะด้านสะเต็มศึกษา เพราะต้องการนำหลายศาสตร์มารวมกันเพื่อแก้โจทย์ปัญหา” ประธานค่ายกล่าว

รองศาสตราจารย์.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ บัณฑิต พสวท.วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอน้องๆรุ่นใหม่ ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างมากกว่าเด็กทั่วไป อย่างหนึ่งคือการเข้าร่วมเป็นนักเรียนทุน พสวท. จะได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ทุนค่าเล่าเรียน ทุนการทดลอง ทุนในการทำกิจกรรมพิเศษ เช่น การมาเข้าค่าย พสวท. ในครั้งนี้  ได้มีโอกาสเรียนเสริมหลักสูตรพิเศษของโครงการพสวท. ซึ่งเป็นการเสริมความรู้และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต อีกอย่างที่สำคัญมากคือจะได้รู้จักเพื่อนๆ ในโครงการ พสวท. ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างเพื่อนจากต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล


“ผมเป็นบัณฑิต พสวท.รุ่นแรกๆ คือ รุ่นที่ 4 ของโครงการ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายรุ่นแล้ว ได้เห็นว่าน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมามีความกระตือรือร้นสูงมาก มีความกล้าแสดงออกสูงมาก มีความมุ่งมั่นค่อนข้างมาก ผมเข้าใจว่าน้องๆ เหล่านี้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานวิทยาศาสตร์มากกว่าสมัยผมว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไรบ้าง และหวังว่าจะใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาตนเองให้เต็มที่มากขึ้นครับ”
นักเรียนทุน พสวท. ที่เข้าค่ายได้แสดงถึงความรู้สึกต่อประสบการณ์ครั้งนี้  โดยนายกิตติศักดิ์ เกตุเอี่ยม หรือ น้องบีมชั้น ม.5 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า ค่านี้ทำให้ผมได้รู้ว่าเราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างไรในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งนำไปต่อยอดการใช้วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
นายภูมิ จันทรพรรัตน์ หรือ น้องภูมิ ชั้น ม.5 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่เล่าว่า ผมชอบการบรรยายของอาจารย์โอ(ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช) เรื่อง Thailand4.0 เราได้เห็นการพัฒนาของประเทศไทย และเห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
นายเศรษฐวัฒน์ ยอดกระโทกหรือ น้องต้นชั้น ม.5 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่บอกว่า ผมชอบฟังบรรยายของอาจารย์เจษฎาครับ ทำให้รู้ถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพราะว่าในการทำงานของเรา เราต้องสามารถอธิบายหรือบอกให้คนอื่นเข้าใจด้วยครับ
นางสาววิภาวดี พนมไพรรัตน์ หรือ น้องไบเบิลชั้น ม.5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรีกล่าวว่า มาค่ายครั้งนี้ได้ความรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะการสื่อสารว่าเราจะสื่อสารยังไงให้กับคนที่ไม่ใช่ในวงการวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจ

ถึงแม้ว่า เมื่อค่าย พสวท. ภาคฤดูร้อนได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  แต่ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่น้อง ๆ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เหล่านี้ได้รับจากค่าย จะมีส่วนช่วยปลูกใจรักและก้าวต่อไปในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้สสวท. จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 3 เข้ารับทุนพสวท. ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปีผู้สนใจเกี่ยวกับโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน