สกว.ประกาศผลสุดยอดนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือสกว. เปิดโครงการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคมอีกครั้ง กับการประกวด วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่การประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงความสามารถศึกษา ตีความ ย่อยงานวิจัยคุณภาพของสกว. ในด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคประเทศไทย โดยได้มีเยาวชนไทย จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 800 ชิ้น ทั้งในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 250,000 บาท

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. กล่าวว่า “จากที่ สกว. ได้เปิดรับสมัคร เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวด ‘วิจัยแปลงร่าง 2  ตอน กินอยู่’ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ผ่านสื่อสร้างสรรค์ โดยเยาวชนที่สนใจ เป็นปีที่ 2 นั้น ได้รับความสนใจอย่างสูง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 800 ผลงานด้วยกัน ด้วยเป้าหมายของ สกว. ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุนงานวิจัย และต่อยอดผลงาน นำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณะเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนในวงกว้างโดยได้มีการคัดเลือกงานวิจัยจำนวนหลายร้อยชิ้น ในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ‘อาหารกับการพัฒนาเชิงพื้นที่’อาทิ ระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาหาร และการจัดการความมั่นคงทางอาหาร แบบแผนการบริโภคอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น และด้วยภารกิจหลักของ สกว. คือการให้ทุนในด้านงานวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคม และสร้างองค์ความรู้ในหลากหลายมิติให้กับประเทศไทย และเพื่อเป็นการต่อยอดงานดังกล่าว ให้ตอบสนองในการสื่อสารยุคปัจจุบัน ที่มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก การพัฒนาเนื้อหาแปลงร่างงานวิจัยเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือเล่ม มาเป็นสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกที่สวยงาม น่าสนใจ เข้าถึงคนได้ง่ายจึงถือเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดภารกิจดังกล่าว”

“จากการเปิดตัวโครงการ รับสมัคร และปิดรับส่งผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 ธันวาคม 59  ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ และได้จัดโรดโขว์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกกับน้องๆ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 10   มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จนมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 800 ชิ้น จากทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบสื่อสมัยใหม่ อาทิ  คุณจิรัฎฐ์ พรพนิตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Cheezeและ Looker,คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย ผู้ก่อตั้ง Why not social exnterprise,คุณศุภสัณฑ์ นภาสว่างวงศ์ Director Infographic Thailand,คุณปิยะนุช พร้อมประพันธ์ Content & Art Direction Infographic Thailand,คุณปฎิกาล ภาคกาย บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์แซลมอน และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เจ้าของธุรกิจ Net Design โดยคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญจะตัดสินผลงานจาก รูปแบบ เนื้อหา ที่สามารถการถ่ายทอดข้อมูลจากงานวิจัย (Content) ออกมาเป็นสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก รวมถึงความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบ (Design) จนได้ผู้ชนะเลิศ เยาวชนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน

ด้านสื่ออินโฟกราฟิก

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอันดามัน พานิชสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทยผลงานของ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศราภรณ์ สุภัคกุล สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายกฤตกร ทำดี สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยง ของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลงานของนักวิจัย นายดิเรก เหมนคร และคณะ

และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ได้แก่นายณัทพงศ์ เสนะเกตุ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแบบการศึกษาดัชนีการวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนแบบทำลายน้อยที่สุด ผลงานของนักวิจัย นายปราโมทย์ กุศล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.รรัญรร บุญเสริมส่งสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การจัดการข้าวที่สูงสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลงานของนักวิจัย นางวาสนา เกษอินทร์ และคณะ

และ น.ส.ภัทรภร บุญวิบูลย์สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพออกแบบจากงานวิจัย ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อ ผลงานของนักวิจัย รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ

ด้านสื่อโมชั่นกราฟิก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาวสินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ และ นางสาวสุพรรษา แซ่โค้วสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยง ของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลงานของนักวิจัย นายดิเรก เหมนคร และคณะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชนะชล ใจสุภาพสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย ผลงานของนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฎศจี เครือแสง และคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมัลลิกา สังข์ผุดสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง ต้นแบบการจัดการผลิตพืชผักปลอดภัยคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก ผลงานของคณะนักวิจัย นายวินัย เมฆดำ, นางสาวลลิตา พาณิชกรกุลและ ดร.แพรรวี เคหะสุวรรณ

และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวฐิติกาญจน์ เลสัก และ นางสาวชวิศา ทวีสินอุดมสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาไอศกรีมและเครื่องดื่มเสริมอินูลินจากรากสกัดรากสามสิบและมันแกวคณะนักวิจัย ผศ.ดร.วีณา นุกลูการ, รศ.ดร.วิมล ศรีสุข, รศ.ดร.วัลลา ตั้งรักษาสัตย์, ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวังและ ผู้ช่วยอาจารย์ ดารวี ศิริพรหม คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยมหิดล

นางสาวณิชกาญจน์ ชมพักตร์ และ นางสาวณัฐกมล วงษ์ศรีสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทยคณะนักวิจัย ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์, นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา, นางสาวนันทพร รุจิขจรและ นายนราธิป ปุณเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นายอนุชา ฉนำกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานออกแบบจากงานวิจัย ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง นักวิจัย รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ

พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ Popular Vote ได้แก่ ผู้ออกแบบ นายศิวกร น้ำทอง และ นายอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์ และ นายภูเบศ ธนะโชคพิบูล สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร นักวิจัย ดร.กนกกานต์ วีระกุล และคณะมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

“โครงการ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’การประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยของ สกว.ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อการพัฒนา เรียนรู้ ให้แก่เยาวชนไทย นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์นำไปใช้ต่อยอดสื่อสารสู่สาธารณะ นับว่าเป็นการเปิดขุมทรัพย์คลังปัญญาแห่งชาติ กับนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่จากชิ้นงานด้านองค์ความรู้ สู่งานที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้เป็นกลไกสร้างฐานความรู้ใหม่ ที่สร้างสรรค์ในวงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ และเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวเพิ่มเติม 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน