บทบาทวิศวกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0


          โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของนวัตกรรมที่ผสมผสานกันของเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในการทำงาน การทำธุรกิจ และรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคน อย่าง “รุนแรง”  พูดอีกนัยหนึ่งคือ Disruptive Technology จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Disruptive Innovation และกลายเป็น Disruptive Business ในที่สุดเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศไทยไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไป จึงเป็นที่มาของ "Thailand 4.0" อันเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงาน การรับจ้างผลิต เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

          ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คน ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และ การพัฒนาเมืองสู่ความเป็น'Smart City' หรือเมืองที่อำนวยต่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่างมีคุณภาพ จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การเดินทาง การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและ ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนการออกแบบ การผลิตสินค้าและบริการ และการนำไปใช้ ในรูปแบบใหม่ ๆ
 


          หากมองในภาพรวมแล้ว ทุกอาชีพล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ เกษตรกร ลูกจ้าง ฯลฯ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอาชีพ “วิศวกร” ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคมและตัวเราทุกๆคน จึงอาจกล่าวได้ว่าวิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลที่มี “บทบาทสำคัญ” ในยุค Thailand 4.0 ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง 


เพราะวิศวกรทำหน้าที่วิเคราะห์สังเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือ ออกแบบ สร้างให้สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะจะเห็นว่างานทางศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับงานสร้างสรรค์ทางความคิดและทางอารมณ์แต่ในทางกลับกันงานสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งที่จับต้องได้ “ใช้ได้จริง” เป็นพื้นฐานจำเป็นและมีบทบาทในการกำหนดลักษณะชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคม เช่น การออกแบบเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวทั้งในบ้านและสำนักงาน เครื่องบิน รถยนต์และการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่เราสัมผัส ได้ยิน มองเห็นล้วนเป็นผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ของวิศวกรทั้งสิ้น งานประดิษฐ์และออกแบบของวิศวกรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมทั้งทางด้านความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิตยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ Internet of Thing (IoT) เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อ 
 


          การดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีช่วยให้สิ่งของต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เอง ผ่านเครือข่ายมีสาย หรือเครือข่ายไร้สาย ทำให้การทำงานของสิ่งต่างๆ ชาญฉลาดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบไหน หรือจะมีของแบบนี้อยู่จริงๆ หรือเปล่า แต่ในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเริ่มมีการใส่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไป จากนาฬิกาหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (Wearables) เป็นบ้านทั้งหลัง (Smart home) จากระบบจัดการฟาร์ม (Smart farming) เป็นระบบจัดการเมืองทั้งเมือง (Smart City)ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกๆคน

          สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นถึงแม้ปัจจุบันจะมีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน หลายแห่งและมีผู้ที่จบออกมาแต่ละปีจำนวนมาก แต่ก็ยังเป็นวิชาชีพที่ไม่เคยมีปัญหาจากการว่างงาน โดยเฉพาะในสาขาวิชาหลัก เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยของเทคโนโลยีตลอดเวลา หรือ  น้องๆต้องการเลือกเรียนวิศวะสาขาที่สอดคล้องเฉพาะด้านกับเทรนด์งานในอนาคต เช่น วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์หรือระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับเทรนด์ของอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังเกิดขึ้น ทุกหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ถูกออกแบบ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อยุคสมัย และ การจัดการเรียนการสอน จากตัวจริงประสบการณ์จริง เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบสามารถเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ มีบทบาทสำคัญทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการหรือเป็นผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยู่เสมอ เครือข่ายสถานประกอบการและศิษย์เก่า อันเนื่องมาจากการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมกว่า 46 ปี เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้วิชาความรู้ในที่ทำงานจริง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำ

สำหรับน้อง ๆ ที่วาดฝันว่าจะเป็นวิศวกรแห่งยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็จงเตรียมตัวให้พร้อม แล้วทำความฝันนั้นให้เป็นจริง เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน