โครงการทุนการศึกษา “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเพื่อศิษย์”โครงการทุนการศึกษา “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเพื่อศิษย์”
โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ตามแนวคิดการสร้างครูของประเทศฟินแลนด์

 

รับสมัครผู้จบปริญญาตรี มีฝันรักการเป็นครู จำนวน ๙๐ คนรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ และจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาหลังจบการศึกษา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

- ผู้มีใจรักการเป็นครูที่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ครู อายุไม่เกิน ๓๐ ปี (หรือพิจารณาความมุ่งมั่นเป็นรายบุคคล)
- ครูประจำการที่ตั้งใจ ใฝ่รู้ ต้องการเป็นครูคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ดังนี้ ดนตรี ศิลปกรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเอก ๓.๐ ขึ้นไป

ผู้ได้รับทุนจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้ 
 

- ได้รับทุนเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กับสถาบันอาศรมศิลป์ ตลอดหลักสูตรฯภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีครึ่ง
- เป็นผู้เรียนที่มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ โดยมีผลการเรียนในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๕
- สามารถเลือกโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานการฝึกวิชาชีพ ตามที่สถาบันฯ กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานฝึกวิชาชีพ ระหว่างเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยได้รับเงินเดือนตามที่ตกลงกับโรงเรียนนั้นๆ
- กำหนดระยะเวลาใช้ทุน ๓ ปีด้วยการทำงานเป็นครูในโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานการฝึกวิชาชีพ หรือโรงเรียนที่ตกลงไว้ในสัญญารับทุน โดยมีค่าจ้างตามที่ตกลงกับโรงเรียน และมีโอกาสบรรจุในตำแหน่งครูของโรงเรียนนั้นๆ

วิถีการเรียนรู้
 

วันจันทร์-ศุกร์ : เรียนรู้บนฐานการงานจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และการนิเทศติดตามผลของคณาจารย์วันเสาร์ : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเติมองค์ความรู้กับคณาจารย์เรียนรู้ในแนวทางบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้กับการปฏิบัติ และนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บ่มเพาะหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านการฝึกฝนด้านสติสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้ชัดเท่าทันความรู้สึกนึกคิดในใจตน จนเป็นครูที่เข้าถึงผู้เรียน สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ขั้นตอนการรับสมัคร และกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร
 

- กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ช่อง เหตุผลในการสมัครเรียน ให้วงเล็บว่า สมัครขอรับทุน )
- พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบแจ้งการชำระเงิน
- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 235-0-78571-9 จำนวน ๗๐๐ บาท

เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้
 

- Print ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว พร้อมลงนามให้เรียบร้อย
- ใบแจ้งการชำระเงินที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และวันที่ชำระเงิน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนา Transcript ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*หมายเหตุ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น
 

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สถาบันอาศรมศิลป์ (สมัครเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต)
๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ ถนนพระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขต. บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

กำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อเขียน : วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน : วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กำหนดการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โอนเงินชำระค่าธรรมเนียม : ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(*ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท)
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน :  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เปิดเรียนภาคการศึกษา ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี โทร. ๐๘๖- ๓๔๐๕๔๔๑
หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร์ : ๐๒-๔๙๐-๔๗๔๘ – ๕๔ ต่อ ๑๐๗

แหล่งที่มา :

http://arsomsilp.ac.th/th/cert-scholar/ 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน