สสวท. หนุนโรงเรียนใช้สื่อออนไลน์รับมือเปิดเทอมใหม่ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท. ได้พัฒนาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เน้นหลักการแสวงหาความรู้ เช่น แบบเรียน คู่มือครู ชุดการสอน วัสดุเสริมสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ เกม ภาพประกอบการสอน วีดิโอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์
 

ปัจจุบัน สสวท.ได้ผลิตสื่อออนไลน์ออกมาจำนวนมาก เช่น ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. ( http://learningspace.ipst.ac.th ) ระบบการสอบออนไลน์ ( http://onlinetesting.ipst.ac.th ) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ( http://ipst-pisatest.ipst.ac.th ) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ( http://fieldtrip.ipst.ac.th ) พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์
( http://escivocab.ipst.ac.th ) นิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ( http://emagazine.ipst.ac.th ) คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศฯ ( http://www.scimath.org ) และอีกหลากหลายสื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

IPST LEARNING SPACE เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ทั้ง 12 ชั้นปี สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังนี้
 

1. ระบบอบรมครู แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอน

2. ระบบการสอบออนไลน์ ครูสามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนทำ หรือให้นักเรียนจัดชุดข้อสอบตาม ความสนใจเพื่อทดสอบความรู้ของตนเองและสามารถตรวจคำตอบพร้อมดูเฉลยข้อสอบได้ทันที

3. ระบบโรงเรียน ให้บริการด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ภายในโรงเรียน

4. ระบบคลังสื่อดิจิทัล ให้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปในการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ครู สามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักเรียนนักเรียนหรือผู้สนใจก็สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

5. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นชุมชนออนไลน์ที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค์

6. ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ครูสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองและสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับของผู้เรียนทำให้มีทักษะกระบวนการคิดที่มีความทันสมัย ความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ซึ่งแต่ละแหล่งเรียนรู้มีข้อมูลโดยละเอียดที่ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเนื้อหาสาระใบความรู้เพิ่มเติมรูปภาพ คลิปอธิบายความรู้และวีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้นั้นๆ
 

คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคอยตอบข้อสงสัยหรืออุปสรรคในการเรียนการสอน รู้สึกเสมือนว่ามีแหล่งเรียนรู้และที่ปรึกษาอยู่ใกล้ตัว ข้อมูลในเว็บไซต์นำมาจากองค์ความรู้ของ สสวท. ที่มีสะสมอยู่จำนวนมากเพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่างๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ส่วนคำศัพท์หมวดอื่นๆ ที่มีอยู่ก็จะทยอยนำมาเพิ่มตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
 

สะเต็มศึกษาสู่ชีวิตและอาชีพ หรือ STEM FOR LIFE มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยงหลักการต่างๆ กับประเด็นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องแบบบทสนทนา การอธิบายเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในอาชีพต่างๆ และการทดลองหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ อีกทั้งเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่กับ สสวท. ในเว็บไซต์ STEM for Life เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอีกด้วย
 

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปได้
 

“ครูผู้สอนจะต้องทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม และจะเตรียมการล่วงหน้าว่าจะสอนเนื้อหาใดบ้าง ดังนั้น ครูจะสามารถใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลที่มีอยู่ในคลังความรู้ หรือในระบบบริการที่ สสวท. จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อประกอบชั้นเรียนรับมือเปิดเทอม หรือสำหรับนักเรียนเองก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองทั้งในช่วงปิดเทอมและเปิดเทอมหรือถ้านักเรียนยังเป็นเด็กเล็กก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ผ่านการแนะนำของผู้ปกครอง โดยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของ สสวท. เหล่านี้มีให้เข้าถึงได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

เพิ่มความรู้รับเปิดเทอมใหม่ กับสื่อออนไลน์สสวท.

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน