โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2หลักการและเหตุผล
          ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

          การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

          โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง
 

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 

ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ภาคีพันธมิตร)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558
2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1
3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตร ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ หากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ
• อ่านหนังสือเล่มโปรดของตนเอง 1 เล่ม ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทย อาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้
เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น นวนิยาย
• เขียนบทวิจารณ์ 1 บทต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในหัวข้อ “วิจารณ์หนังสือเล่มโปรดของฉัน”

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มีความยาว 2-4 หน้า A4 ฟอนท์ Angsana ขนาด 16 points
2. วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่อง
อย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์
 

การส่งบทวิจารณ์
1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships 
2. ส่งไฟล์บทวิจารณ์และหนังสือเล่มที่วิจารณ์ทั้งเล่ม โดยสแกนและแนบไฟล์ .ZIP หรือ .RAR มาที่ http://praphansarn.com/scholarships 
หรือส่งบทวิจารณ์และหนังสือเล่มที่วิจารณ์ทั้งเล่ม (เล่มจริง/ถ่ายเอกสาร) ทางไปรษณีย์ มายังที่อยู่ต่อไปนี้ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด
ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2559 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสารที่ http://praphansarn.com/scholarships  ภายในเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
 

กำหนดการ
- ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ 9 ก.พ. - 30 มิ.ย. 59
- คณะกรรมการคัดกรอง พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100 บท 1 - 31 ก.ค. 59
- คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท ให้ได้รับทุนรางวัล 1 - 31 ส.ค. 59
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน ทางเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships 1 - 30 ก.ย. 59
และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ
- สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นเตรียมความพร้อมของค่ายฯ 1 - 30 ก.ย. 59
- เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” 7 - 9 ต.ค. 59
(สถานที่เข้าค่ายฯ จะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 

ทุนรางวัล
• ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท
 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล
1. ทุนรางวัลและรางวัลเสริมสร้างกำลังใจจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี
2. ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องอุทิศเวลาเป็นทูตส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับทุนรางวัล
ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องลงนามในข้อตกลง (M.O.U.) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องงดใช้อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดขณะเข้าค่ายฯ
 

รางวัลเสริมสร้างกำลังใจ
ผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน จะได้รับรางวัลเสริมสร้างกำลังใจเพิ่มเติมอีกคนละ 2,000 บาท ภายในเวลา 15 วันทำการหลังจากประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนาไปยังจุดนัดหมายสำหรับการออกเดินทางไปเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม”

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน