สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2559สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2559 ให้ดำเนินการจัดสรรสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นและให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการขอทุนดังนี้
 

        1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสุนน

            1.1 เป็นนิสิต นักศึกษษระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

            1.2 เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักวิจัยทั่วไป
 

        2. คุณสมบัติของงานวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุน

            2.1 เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น และเรื่องที่ทำการวิจัย เน้นเฉพาะ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ถ้าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์การศึกษาของกรุงเทพมหานครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การใช้แท็ตแล็ตเพื่อการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการต่างๆ การสร้างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning และการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบ 3D Animation เป็นต้น
 

            2.2 เรื่องที่จะทำการวิจัยต้องได้รับอนุมัติหรือการรับรอง ดังนี้

                - ประเภทนิสิต นักศึกษา จะต้องมีหนังสืออนุมัติเค้าโครงการดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาและจะต้องได้รับการอนุมัติให้จบการสึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2559
 

                - ประเภทหน่วยงาน จะต้องมีหนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน จากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความสามารถ/ คุณสมบัติของผู้วิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องทำงานวิจัยชิ้นที่เสนอของทุนให้เสร็จสมบรูณ์ ภายในเดือน กรกฎาคม 2559
 

                - ประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องมีหนังสือรับรองความสามารถหรือคุณสมบัติของผู้วิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องทำงานวิจัยชิ้นที่เสนอของทุนให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน กรกฎาคม 2559
 

            2.3 เป็นงานวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
 

            2.4 งานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการที่ใช้เลื่อนวิทยฐานะ
 

        3. หลักฐานการสมัครขอรับทุน

            3.1 ใบสมัครขอรับทุน ตามแบบใบสมัครของรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะขอรับได้ที่ กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานการศึกษา เขตคลองสาน (ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น) หมายเลขโทรศัพท์ 02-437 6631 - 5 ต่อ 3418 ในวัน เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้จากwww.bangkokeducation.in.th/ หรือ www.bmamedia.in.th
 

            3.2 บทที่ 1-3 ของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากแบบเสนอของสถาบันการศึกษา และแนบตัวอย่างเครื่องมือและ/ หรือสื่อการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นรูปเล่มให้เรียนร้อย จำนวน 10 ชุด
 

            3.3 หนังสือหลักฐานประกอบการสมัครของรับทุนประเภทต่างๆ ดังนี้
 

                3.3.1 หนังสืออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันการศึกษา สำหรับประเภทนิสิต นักศึกษา
 

                3.3.2 หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน จากผู้บังคับบัญชาตามแบบที่กำหนด และหนังสือรับรองความสามารถ/คุณสมบัติและรับรองคุณภาพงานวิจัยของผู้วิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบที่กำหนด สำหรับงานวิจัยประเภทหน่วยงาน
 

                3.3.3 หนังสือรับรองควาสมารถ/คุณสมบัติของผู้วิจัยและรับรองคุณภาพงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบที่กำหนด สำหรับงานวิจัยประเภทบุคคลทั่วไป
 

        4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 

            4.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานการศึกษา จำนวน 5 เล่ม พร้อมสื่อฯ (ถ้ามี)  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน
 

            4.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า "ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 " โดยจัดพิมพ์แยกหน้าต่างหาก  ไม่ปะปนกับข้อความในกิตติกรรมประกาศ  หรือประกาศเกียรติคุณ  และพิมพ์คำขวัญกรุงเทพมหานคร  "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง  เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งานเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย"  ใส่ท้ายเล่มของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ
 

        5. กำหนดวันรับสมัครขอรับทุน
 

            ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อก่ีเรียนการสอน สำนักการศึกษา  ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokeducation.in.th/new-details.php?id=2080 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน