ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Admissions SIM Test


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Admissions SIM Test by TruePlookpanya

สนามสอบจำลองวิชา PAT 1 และ PAT 2


วันที่สอบ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

กำหนดการและตารางสอบ
08:30 - 08:50    ลงทะเบียนวิชา PAT 2
08:50 - 09:00    เข้าห้องสอบ
09:00 - 12:00    สอบวิชา PAT 2
12:00 - 12:55    พักรับประทานอาหาร
12:55 - 13:00    เข้าห้องเรียน
13:00 - 14:00    เฉลยวิชา PAT 2 โดย พี่วิเวียน พี่เคนและพี่เต้ย ออนดีมานด์
13:30 - 14:00    ลงทะเบียน วิชา PAT 1
14:05 - 14:10    เข้าห้องสอบ
14:10 - 17:10    สอบวิชา PAT 1
17:15 - 17:20    เข้าห้องเรียน
17:20  - 18:30    เฉลยวิชา PAT 1 โดย พี่แท็ป เอเลเวล

สถานที่สอบ
อาคาร True Tower 2 ถนนพัฒนาการ (อยู่ระหว่างซอยพัฒนาการ 32-34)
*** มีรถตู้รับส่งฟรี จากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รามคำแหง ถึง อาคาร True Tower 2

รอบรถตู้
ไป อาคาร True Tower 2
จุดจอด : สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รามคำแหง บริเวณหน้าห้าง เอ ลิ้งค์ สแควร์
รอบที่ 1 : เวลา 06:00 - 8:30 น.
รอบที่ 2 : เวลา 11:00 - 13:00 น.
ไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รามคำแหง
จุดจอด : หน้าอาคาร True Tower 2 ตึก 2
รอบที่ 1 : เวลา 14.00 - 15:00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 18.30 - 19:30 น.

รถโดยสารประจำทาง
สาย 206, 517, 11, 92, 133

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 699 8337
แผนที่การเดินทาง > Click

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. ดินสอ 2B
2. ปากกา
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
5. สมุดจด (สำหรับตอนติว)
6. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลงทะเบียน)

การแต่งกาย
ชุดนักเรียน เท่านั้น

สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดโอกาส ไม่ต้องเสียใจ
สามารถสอบออนไลน์ได้ทางระบบ Pre Online จากออนดีมานด์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Admissions by TruePlookpanya


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PAT 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PAT 2
1 Panumart Tondulyakul  1 Panumart Tondulyakul 
2 กชนิภา นิติวงศ์ไพบูลย์ 2 กชนิภา นิติวงศ์ไพบูลย์
3 กนกภรณ์ บุญสุพิน 3 กนกภรณ์ บุญสุพิน
4 กนกวรรณ มีมุข 4 กนกภรณ์ บูรณะพิทักษ์
5 กนกวรรณ สียา 5 กนกวรรณ มีมุข
6 กนกอร ยงมาลี 6 กนกวรรณ สียา
7 กนิษฐา ช้างเนียม 7 กนิษฐา ช้างเนียม
8 กมลทิพย์ จันทสุทธิ์ 8 กมลชนก ทนทาน
9 กมลพร  มาอินทร์ 9 กมลรัตน์ เหล็กดี
10 กมลรัตน์ เหล็กดี 10 กรกนก เกตุพุก
11 กรกนก เกตุพุก 11 กฤณพัฒน์ ธนวัฒน์จิณกุล
12 กฤณพัฒน์ ธนวัฒน์จิณกุล 12 กฤตติยา  ไทยลำภู
13 กฤตติยา  ไทยลำภู 13 กฤตพันธ์ พราหมณะนันทน์
14 กฤตเมธ  สุขสมประสงค์ 14 กฤตินี มุสิกะรังษี
15 กฤตินี มุสิกะรังษี 15 กัญญกมนต์ วณิชพัฒนกุล
16 กฤษญา วิเชียรปัญญา 16 กัญญาพัชร เพ็งเมือง
17 กษิดิศ เจริญ 17 กัญยมล อุสมาน 
18 กัญญกมนต์ วณิชพัฒนกุล 18 กันธิมาภรณ์ คุณรัตน์
19 กัญยมล อุสมาน  19 กัลยา สันตติวัฒน์
20 กันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ 20 กาญจนา กระดานลาด
21 กาญจนา  กาญจนะ 21 กาญจนา กาญจนะ
22 กิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์ 22 กาญจนา ผาตินาวิน
23 กิตติยาภรณ์   พุทธมา 23 กาญจนา สุภาสูรย์
24 กิตติวินท์ ประภาศิริ 24 กิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์
25 กุลชา พันนก 25 กิตติพศ ก้อนทอง
26 กุลณัฐ พึ่งพันธ์ 26 กิตติวินท์ ประภาศิริ
27 กุลธิดา  หนูเขียว 27 กุลชา พันนก
28 เกศิณี โตผาติ 28 กุลธิดา  หนูเขียว
29 เกสร ศรีจันทร์ดี  29 กุสุมา พฤกพัฒนาชัย
30 ขนิษฐา วงศ์ษา 30 กุสุมา อุบลม่วง
31 ขวัญชนก อุดมลาภ 31 เกสร ศรีจันทร์ดี 
32 ขวัญตา สุขสมบุญ 32 ขนิษฐา วงศ์ษา
33 คณาธิป ตติยะธนสาร 33 ขวัญตา สุขสมบุญ
34 คัทลียา สท้านวงศ์ 34 ขวัญเรือน วงกันนวน
35 จตุพร  ไชยรักษ์ 35 คัทลียา สท้านวงศ์
36 จรรณมน ปทุมชาติ 36 จตุพร  ไชยรักษ์
37 จริยาภรณ์ ฐิติบวรธนรัชต์ 37 จริยา บวรพิพัฒนชัย
38 จอมขวัญ อินถามา 38 จอมขวัญ อินถามา
39 จักรกฤษณ์ ไปมูลเปี่ยม 39 จักรกฤษณ์ ไปมูลเปี่ยม
40 จันทร์นิภา อุ่นจังหาร 40 จามีกร พานิชผล
41 จามีกร พานิชผล 41 จารุกัญญ์ จันตา 
42 จิณณพัต ไพยเสน 42 จิณณพัต ไพยเสน
43 จิดาภา วิเศษธนาดุล 43 จิดาภา วิเศษธนาดุล
44 จินต์จุฑา สัจจาธนากุล 44 จินต์จุฑา สัจจาธนากุล
45 จิรชน ปทิตตาบุตร 45 จิรสิทธ์ เจียรพรรณี
46 จิรสิทธ์ เจียรพรรณี 46 จิรัชยา เจริญสุข
47 จิรัชยา เจริญสุข 47 จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
48 จีริสุดา บุญนำ 48 จิราภา สุถาลา
49 จุฑามาศ  กุราราช 49 จุฑามาศ  กุราราช
50 จุฑามาศ  นาเอก 50 จุฬาลักษณ์  แก้วมณี
51 เจนิตา งานสันเทียะ 51 เจติยา เมืองประเสริฐ
52 ฉัตรกมล    พวงสุวรรณ 52 เจนิตา งานสันเทียะ
53 ฉัตรชนก วงศ์สำอาง 53 เจษฎา ยันตเวช
54 เฉลิมศักดิ์ มณฑา 54 ฉัตรกมล    พวงสุวรรณ
55 ชญาดา ช่างชำนิ 55 ฉัตรชนก วงศ์สำอาง
56 ชนนิกานต์  สิงห์สุทธิโสทร 56 เฉลิมศักดิ์ มณฑา
57 ชนาภา เปล่งวิทยา 57 ชญาดา ช่างชำนิ
58 ชนิตา  จามน้อยพรม 58 ชนม์นิภา รัตนศึกษา
59 ชมกมล เสาโมก 59 ชนานาถ ไชยมงคลกิจ
60 ชยาภรณ์ เศรษฐนรานนท์ 60 ชนาภา เปล่งวิทยา
61 ชลธิชา  ผิวเอี่ยม 61 ชนิตา  จามน้อยพรม
62 ชลิจา สุวรรณวัฒน์ 62 ชมกมล เสาโมก
63 ชลิตา ประพงพันธ์ 63 ชมนาท สีดี
64 ชวนากร  ตันครองศิล 64 ชลธิชา  ผิวเอี่ยม
65 ชัชชญา นุ่มละมูล 65 ชลิจา สุวรรณวัฒน์
66 ชาญวิทย์ ศิริวาจนะ 66 ชวนากร  ตันครองศิล
67 ชุติกาญจน์ จันทร์นุ่ม 67 ชัชชญา นุ่มละมูล
68 ชุติกาญจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์ 68 ชัญญา ทาทอง 
69 ชุตินันท์ แสงมะเริง 69 ชาญวิทย์ ศิริวาจนะ
70 ชุติมา วิมลสาระวงค์ 70 ชิโนภาส เมืองไทย
71 เชาวรัฐ เอมขำ 71 ชุติกาญจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์
72 โชติกา ดาวกระจ่าง 72 ชุตินันท์ แสงมะเริง
73 เฌอนารี  ท่าลาด 73 ชุติมณฑน์   เวศวงศ์ษาทิพย์
74 ญาณิศา ครุฑธจร 74 ชุติมา วิมลสาระวงค์
75 ฐานะดี ส่งทานินทร์ 75 โชติกา ดาวกระจ่าง
76 ฐิตารีย์ ผลเจริญพงศ์ 76 ซูรีนา เจ๊ะอุบง
77 ฐิติกานต์  ดวงแก้ว 77 เฌอนารี  ท่าลาด
78 ฐิติมา มีเทียนกิจ 78 ญาณิศา ครุฑธจร
79 ฑิตยา มีชำนาญ 79 ฐานะดี ส่งทานินทร์
80 ฑีฆายุก์ ธรรมธุระ 80 ฐิดายุ ควรสุวรรณ
81 ณปภัช คูณวัตร 81 ฐิติกานต์  ดวงแก้ว
82 ณภัทธ ศิวธนเณศ 82 ฑิตยา มีชำนาญ
83 ณภัทร พิพัฒนปราการ 83 ฑีฆายุก์ ธรรมธุระ
84 ณราธร ศรีมงคล 84 ณปภัช คูณวัตร
85 ณัชชารีย์ เลิศธีรเรืองกุล 85 ณภัทธ ศิวธนเณศ
86 ณัฏฐณัฐ วิเมลืองตระกูล 86 ณภัทร พิพัฒนปราการ
87 ณัฐกานต์ ปุยอรุณ 87 ณราธร ศรีมงคล
88 ณัฐกานต์ ยีกา 88 ณัชชากร ตินะกุล
89 ณัฐชนน บูรณะ 89 ณัชชารีย์ เลิศธีรเรืองกุล
90 ณัฐชา ชาญชัยพิชิต 90 ณัฐกานต์  ปุยอรุณ
91 ณัฐณิชา จันทร์สนอง 91 ณัฐชนน บูรณะ
92 ณัฐดนัย  กิตติชูโชติ 92 ณัฐชา ชาญชัยพิชิต
93 ณัฐธิดา ภู่ภัสสร 93 ณัฐฐนันท์ ทับทิมสี
94 ณัฐนันท์ แซ่ตั้ง 94 ณัฐณิชา จันทร์สนอง
95 ณัฐพงศ์  ชำนิป่า  95 ณัฐดนัย  กิตติชูโชติ
96 ณัฐเศรษฐ์ สารีวงศ์ 96 ณัฐธิดา ช่วยโสม
97 ณีรนุช ทองกัณฑ์ 97 ณัฐธิดา ภู่ภัสสร
98 ดวงกมล   อินทกนก 98 ณัฐนันท์ แซ่ตั้ง
99 ดวงเดือน บัวเรือง 99 ณัฐพงศ์  ชำนิป่า 
100 ดวงนภา เปรมมนัสจิต 100 ณัฐมล ด้วงทวี
101 ดารินทร์  เหมเซ็น 101 ณัฐวัฒน์  ราะนเรศ
102 เดชนรินทร์  แพนลา 102 ณัฐเศรษฐ์ สารีวงศ์
103 ตรีชฎาภรณ์ ปรีวงษ์ 103 ณีรนุช ทองกัณฑ์
104 ตรีสุคนธ์ คงประดิษฐ์ 104 ดวงกมล   อินทกนก
105 ตะวัน โฉมสันเทียะ 105 ดวงเดือน บัวเรือง
106 ตันหยง สีชมภู 106 ดวงนภา เปรมมนัสจิต
107 เตชินท์   จันทรชัย 107 ดารินทร์  เหมเซ็น
108 เตวิช ทรรศนีย์กุลกิจ 108 เดชนรินทร์  แพนลา
109 ทนงค์ชัย  ทองยศ 109 ตรีชฎาภรณ์ ปรีวงษ์
110 ทรัพยากร  สินมา 110 ตรีสุคนธ์ คงประดิษฐ์
111 ทัศทราย แย้มนิยม 111 ตันหยง สีชมภู
112 ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 112 เตชินท์   จันทรชัย
113 ธนโชติ นวลเพ็ง 113 ทรัพยากร  สินมา
114 ธนเทพ ลาภเกียรติสกุล 114 ทัศทราย แย้มนิยม
115 ธนพร ชุมภู 115 ทิพย์สุคนธ์ แดงบุญเรือง
116 ธนพร หนูเกตุ 116 ทิพย์สุดา ทิ้งทอด
117 ธนภร  คงสิริเวทย์ 117 ธนโชติ นวลเพ็ง
118 ธนภัทร นาลี 118 ธนเทพ ลาภเกียรติสกุล
119 ธนัญชนก วัฒนาประสบสุข 119 ธนพร   อิ่มสุข
120 ธนัญญา เเต่เหนือพิมาลัย 120 ธนพร ชุมภู
121 ธนานนท์ คำวัน 121 ธนพร หนูเกตุ
122 ธนิตา  บุญจุ้ย 122 ธนภร  คงสิริเวทย์
123 ธนิตา  พลายละหาร 123 ธนภรณ์ จันทร์สว่าง
124 ธมลวรรณ เลียงเล็กจำนงค์ 124 ธนภัทร นาลี
125 ธัญพิชชา ขาวเธียร 125 ธนัชญา  การภพ
126 ธัญมาศ  นรินทรกุล    อยุธยา 126 ธนัญชนก เตียววณิชกุล
127 ธัญวรัตน์ ขัติยะ 127 ธนัญชนก วัฒนาประสบสุข
128 นทีกานต์ สิปปกร 128 ธนานนท์ คำวัน
129 นภัสวรรณ ฝันถึงภูมิ 129 ธนาภรณ์ ชีวินสุขอำไพ
130 นภัสสร มรรคผล 130 ธนิตา  พลายละหาร
131 นรมน เมตดี 131 ธมนวรรณ ดำพลับ
132 นวพล วงศ์สุดาลักษณ์ 132 ธัชพล ธนโชติจิรกร
133 นัชชา  คัฒจันทร์ 133 ธัญมาศ  นรินทรกุล    อยุธยา
134 นัฐการณ์ น้อยดำ 134 ธัญวรัตน์ ขัติยะ
135 นัทธนัญ อุทธสิงห์ 135 ธีราภรณ์ ศรีวิชัย
136 นัทธมน โพธิ์เงิน 136 นภัสวรรณ ฝันถึงภูมิ
137 นัทธมน ยิ้มละมัย 137 นภัสสร มรรคผล
138 นันท์นภัส จั่นตอง 138 นรมน เมตดี
139 นันทวรรณ กังวานมณฑล 139 นลินทิพย์  ภัทรสุภฤกษ์
140 นิติ  ทองทักษิณ 140 นวพร  พูลทวี
141 นิภา  นิตุธร 141 นัชชา  คัฒจันทร์
142 นิศารัตน์ สีดาถม 142 นัฐการณ์ น้อยดำ
143 นิสิต อัครพัฒนากูล 143 นัทธมน โพธิ์เงิน
144 เนตรดาว  หอมสุวรรณ 144 นัทธมน ยิ้มละมัย
145 เนตรนริทร์ สืบกลัด 145 นันท์นภัส จั่นตอง
146 บุญรอด แสงเพ็ชร์ 146 นันทวรรณ กังวานมณฑล
147 บุษยา ฉัตรพุฒเกิด 147 นิภา  นิตุธร
148 เบญจรัตน์ เอื้อแสงสุวรรณ 148 นิรชา สว่างศรี 
149 เบญจวรรณ พลอยกมล 149 นิศารัตน์ สีดาถม
150 เบญจวรรณ วงค์หลัง 150 เนตรดาว  หอมสุวรรณ
151 ปฐมพงษ์ กสิวรเศรษฐ 151 เนตรนริทร์ สืบกลัด
152 ปณิธิ นิสสัยตรง 152 บรรญารักษ์  โสภาพ
153 ปภัสสร ปทุมทองฤดี 153 บุญรอด แสงเพ็ชร์
154 ปรมาภรณ์ ยิ้มละมัย 154 บุษยา ฉัตรพุฒเกิด
155 ประภัสสร บุญทริกศิริ 155 เบญจวรรณ วงค์หลัง
156 ประภัสสร สว่างเนตร 156 ปฐมพงษ์ กสิวรเศรษฐ
157 ปรางวลัย พร้อมอิทธิกุล 157 ปณิธิ นิสสัยตรง
158 ปรินทร์ ตรับวงศ์วิทยา 158 ปทิตตา ชาญวิกย์การ
159 ปริม ยิ้มจอหอ 159 ปภัสสร ปทุมทองฤดี
160 ปริมวัฒน์  ปัญญาเกียรติคุณ 160 ปรเมศวร์ ครองสุข
161 ปวันรัตน์ สุขเกษม 161 ประภัสสร บุญทริกศิริ
162 ปวีณา สมคะเนย์ 162 ประภัสสร สว่างเนตร
163 ปาณัสม์ สยามรัฐ 163 ประภาพร  พูลสวัสดิ์
164 ปารณีย์ สอดเสน  164 ปรางวลัย พร้อมอิทธิกุล
165 ปาริฉัตร พฤกษะศรี 165 ปรินทร์ ตรับวงศ์วิทยา
166 ปิยภัทร์ ภัทรวโรดม 166 ปริม ยิ้มจอหอ
167 ปุญญิศา  มายอด 167 ปริมวัฒน์  ปัญญาเกียรติคุณ
168 ปุณฑรี  โรจนสุพจน์ 168 ปริยดา วันหวัง
169 ปุณณวิช สุขสมประสงค์ 169 ปวเรศ เชื้อบรรดิษ
170 พชรพล พิพัฒน์เขมากร 170 ปวีณา จันทร์ขจร
171 พรชิตา บุญมาวัตร์ 171 ปวีณา สมคะเนย์
172 พรนภา พันธ์ภักดีวงษ์ 172 ปัณฑารีย์ จันระมาด
173 พรพรหม พัฒนพงษ์อนันต์ 173 ปัณณธร กมลลาวัณย์
174 พรพิมล ปริยะตา 174 ปารณีย์ สอดเสน 
175 พรพิลาศ ขวัญเจริญ 175 ปาริฉัตร พฤกษะศรั
176 พรไพลิน ประกอบกุล 176 ปิยะนันท์   หงษ์มืด
177 พลอยนภา สุขสยาม 177 ปุญชรัสมิ์ ซอเสียงดี
178 พัชร์ธนวรรณ เจริญพวงแก้ว 178 ปุญญิศา  มายอด
179 พัณณ์นิษา จิตรวิโรจน์ 179 ปุณฑรี  โรจนสุพจน์
180 พัณณิตา  เทพศรีเมือง 180 ปุณณวิช สุขสมประสงค์
181 พิชชากร วิเชียร 181 พชรพล สมใจ
182 พิชชาพร เรืองนัยสุข 182 พรชนก ทนทาน
183 พิชญ์สินี สินเวช 183 พรชัย วิจบ
184 พิชญา ตาคำ 184 พรชิตา บุญมาวัตร์
185 พิชาณัฏฐ์ วิภวพาณิชย์ 185 พรนภา พันธ์ภักดีวงษ์
186 พิชามญชุ์  กันทัต 186 พรประภา เทียนจันทร์
187 พิณภา แซ่จื้อ 187 พรพิมล ปริยะตา
188 พิทยา  กลิ่นมาลี 188 พรพิลาศ ขวัญเจริญ
189 พิมพ์นิภา วิศิษฏ์รัฐพงศ์ 189 พลอยนภา สุขสยาม
190 พิราวรรณ     พรมหาญ 190 พลอยไพลิน แก้วทอง
191 พีรพล เดชรา 191 พศิน ชื่นชูจิตต์
192 พีรวัช สุริยบูรพกูล 192 พอการ พูลโสภา
193 พีรสิชฌ์ ตั้งสินทรัพย์ศิริ 193 พัชร์ธนวรรณ เจริญพวงแก้ว
194 พีระชัย  บรรยงรักษ์กุล 194 พัณณ์นิษา จิตรวิโรจน์
195 พุทธินันท์ รักษาวงค์ 195 พิชชากร วิเชียร
196 ฟ้าอรุณ แสนเมือง 196 พิชชาพร เรืองนัยสุข
197 เฟื่องฟ้า  นิโยวนิช 197 พิชญ์สินี สินเวช
198 ภคพร  มูลมานัส 198 พิชญา ตาคำ
199 ภควัต ภวค้าเจริญ 199 พิชาณัฏฐ์ วิภวพาณิชย์
200 ภัทรชัย มานะวงศ์เจริญ 200 พิทยา  กลิ่นมาลี
201 ภัทรวดี  สิงห์สุทธิโสทร 201 พินทุ์สุดา ปะทักขินัง
202 ภากนก อัศจันทร์  202 พิมพ์นิภา วิศิษฏ์รัฐพงศ์
203 ภาพร ดาราเสนียกูล 203 พิมพลอย แก้วสีนิล
204 ภารดี ประเสริฐจิตสรร 204 พิมานมาศ วังเอก
205 ภารวี ฉายสวิง 205 พิราวรรณ     พรมหาญ
206 ภาวรินทร์ บุญจริง 206 พิสิฐพงศ์ พิมพ์แป
207 ภูมิดนัย จันทร์จรูญ 207 พีรพล เดชรา
208 ภูมิพัฒน์ ประภากมล 208 พีรวิชญ์  โพธิโชติ
209 มงคล คงรุ่งเรืองกิจ 209 พุทธินันท์ รักษาวงค์
210 มณธิกา  ตั้งอุปละ 210 เพ็ญนภา คำแผง
211 มณี อาดัม 211 เพ็ญพนัส ตุ้มเจริญ
212 มนปรพร  สกุลนวภัทร 212 ฟ้าอรุณ แสนเมือง
213 มยุริญ ขจรจิตร 213 เฟื่องฟ้า  นิโยวนิช
214 มะซัมรี เจ๊ะสมอเจ๊ะ 214 ภัทธิรา ทะโพนชัย
215 มาริสา แสนพันธุ 215 ภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย
216 มุกดามาศ  ชูพงศ์ 216 ภัทรวดี  สิงห์สุทธิโสทร
217 เมฆขลา  กิ่งทวยหาญ 217 ภาณุมาศ   ยินยอม
218 เมธาวี  ขาวทอง 218 ภารดี ประเสริฐจิตสรร
219 เมษา พาริก 219 ภาวรินทร์ บุญจริง
220 ยุพยง จันทร์สระน้อย 220 ภูมิพัฒน์ ประภากมล
221 ยูไลบีบ กูบกระบี่ 221 มงคล คงรุ่งเรืองกิจ
222 รณิดา เณรรักษา 222 มณธิกา  ตั้งอุปละ
223 รสา สุพรรณกนก 223 มณี อาดัม
224 ระพีพัฒน์ เชื้อวงษ์บุญ 224 มนตรี ปุ๋ยนอก
225 รัฐญากร จันทร์ดา 225 มนปรพร  สกลุนวภัทร
226 รัฐนันท์ บุญช่วย 226 มยุริญ ขจรจิตร
227 รัตติยากร  แสงนาฮาย 227 มะซัมรี เจ๊ะสมอเจ๊ะ
228 รัตติยาภรณ์  อิ่นแก้ว 228 มาริสา แสนพันธุ
229 รุจน์จิรา  สระทอง 229 เมฆขลา  กิ่งทวยหาญ
230 เรณู ธารณะกลาง 230 เมธาวี  ขาวทอง
231 ฤกษชัย อองละออ 231 เมธาวี ผูกพันธ์
232 ลลิต เกียรติกังวาฬไกล 232 เมษา พาริก
233 ลัทธพล เกษมวีรกุล 233 ยุพยง จันทร์สระน้อย
234 ลาวัลย์ เผ่าเผือก 234 ยุพารัตน์ ปักไธสง 
235 วรกมล พรหมพันธุ์ใจ 235 ยูไลบีบ กูบกระบี่
236 วรดา เดชเกรียงไกร 236 รสา สุพรรณกนก
237 วรพจน์ พูนทรัพย์ 237 รัฐญากร จันทร์ดา
238 วรเวช เชื้อรอด 238 รัฐนันท์ บุญช่วย
239 วราพร สุขทิพย์ 239 รัตติยา พุทธา
240 วรารัตน์ มหาวงศ์เมฆิน 240 รัตติยากร  แสงนาฮาย
241 วริศรา กันเปี่ยมแจ่ม 241 รัตติยาภรณ์  อิ่นแก้ว
242 วริศรา ระตะเจริญ 242 รุจน์จิรา  สระทอง
243 วสุนันท์  พานสิน 243 รุจิภา  กรณีสุข
244 วานิสา โซะเฮง 244 ฤกษชัย อองละออ
245 วายุ เจริญรัตน์ 245 ลาวัลย์ เผ่าเผือก
246 วาสนา วงษ์ไสว 246 วรกมล พรหมพันธุ์ใจ
247 วิชญาพร มะนาวหวาน 247 วรดา เดชเกรียงไกร
248 วิชิตา  สวัสดิ์ 248 วรรณวนัช ธันยบูรณ์สถาพร
249 วิภาภรณ์  บุญกว้าง 249 วราพร สุขทิพย์
250 วิรานันท์ เปรมสุกาญจน์ 250 วรารัตน์ มหาวงศ์เมฆิน
251 แววพลอย เอื้อชัยเลิศกุล 251 วริศรา กันเปี่ยมแจ่ม
252 ศดานันท์ ชุมภูสืบ 252 วริศรา ระตะเจริญ
253 ศรอนงค์  วิจิตรประชา 253 วายุ เจริญรัตน์
254 ศรัณย์พร ผูกโอสถ 254 วาสนา วงษ์ไสว
255 ศวิตา สุนทรศารทูล 255 วิภาภรณ์  บุญกว้าง
256 ศศิธร คุ้มศิริ 256 วีนัส สมานฉันท์
257 ศศิภา กันทุกข์ 257 ศกลวรรณ มวลศิริ 
258 ศศิวิมล เจตน์หิรัญ 258 ศรอนงค์  วิจิตรประชา
259 ศิระ  ขอบทอง 259 ศรัญยา  ศรีสมญา
260 ศิริชัย จันทา 260 ศรัณย์พร ผูกโอสถ
261 ศิรินทร์พร  คงจริญ 261 ศรัณยา ใฝ่ชำนาญ
262 ศิริวรรณ ทองสายบัว 262 ศวิตา สุนทรศารทูล
263 ศิวัช สันติมหกุล 263 ศศิธร คุ้มศิริ
264 ศุภกฤต สุนทรชาติ 264 ศศิภา กันทุกข์
265 ศุภกิจ จตุรจรรยาเลิศ 265 ศศิวิมล เจตน์หิรัญ
266 ศุภณัฐ จินดากุล 266 ศิรดา เดชาสถิตย์วงค์
267 ศุภณัฐ โต๊ะทอง 267 ศิรินทร์พร  คงจริญ
268 ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฏ 268 ศิริลักษณ์ ขำวังยาง
269 สถาพร   กลัดจินดา 269 ศิริวรรณ ทองสายบัว
270 สมฤทัย จองทรัพย์สิน 270 ศุภกิจ จตุรจรรยาเลิศ
271 สรัญญา แซ่อึ้ง 271 ศุภณัฐ จินดากุล
272 สราวุธ มีชัย 272 ศุภณัฐ โต๊ะทอง
273 สโรชา ปลายชัยภูมิ 273 ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฏ
274 สายรุ้ง สงเคราะห์  274 ศุภสัณห์ ศรีเจริญสุขภาค
275 สาวิกา แสงสกุล 275 สถาพร   กลัดจินดา
276 สำเภา พนมหอม 276 สมฤทัย จองทรัพย์สิน
277 สิรนุช พรปรีดาวรรณ 277 สรัญญา แซ่อึ้ง
278 สิรวิชญ์ ประเสริฐวรกุล 278 สรัญญา เวลาวุธ
279 สิริกานต์  ยาวะระ 279 สราวุธ มีชัย
280 สิริขวัญ ธินนท์ 280 สโรชา ปลายชัยภูมิ
281 สิริพร ชื่นวัฒนา 281 สหโชค สหบรรเทิงศิลป์
282 สิริเพ็ญ ทัพกิจ 282 สาวิกา แสงสกุล
283 สิริยากร สนศรี 283 สำเภา พนมหอม
284 สิริลภัส วนะภูติ 284 สิรนุช พรปรีดาวรรณ
285 สุกฤตา บุญบริสุทธิ์ 285 สิรภพ  ศรีอำไพ
286 สุจินต์ สงทาน 286 สิริกานต์  ยาวะระ
287 สุชานันท์ บุญประเสริฐ 287 สิริพร ชื่นวัฒนา
288 สุทธิดา ผลารักษ์ 288 สิริเพ็ญ ทัพกิจ
289 สุธาวัลย์ ดำรงชัยวงศ์ 289 สิริยากร สนศรี
290 สุนิตา สุขสีดา 290 สิริลภัส วนะภูติ
291 สุพรรษา แซ่ลี้ 291 สุกฤตา บุญบริสุทธิ์
292 สุพิชชา  ดันนอก 292 สุจินต์ สงทาน
293 สุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย 293 สุธาวัลย์ ดำรงชัยวงศ์
294 สุพิชญา หอมจันทร์ 294 สุธิดา บัวดี
295 สุภัสสร  ชุ่มชื่น 295 สุพิชชา  ดันนอก
296 สุภัสสรา ภานุวิทยานุสรณ์ 296 สุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย
297 สุภาพร สุขสำอางค์ 297 สุภัสสร  ชุ่มชื่น
298 สุมิตรา สุพรรณท้าว 298 สุภัสสรา ภานุวิทยานุสรณ์
299 สุรเชษฐ์ งิ้วไธสง 299 สุภิญญา ปัญญาแก้ว
300 สุรรัตน์ เทียมพิทักษ์ 300 สุมิตรา สุพรรณท้าว
301 เสาวภาย์ ทับจันทร์ 301 สุรรัตน์ เทียมพิทักษ์
302 เสาวลักษณ์ ขันธลี 302 สุวภัทร รักษากุล
303 โสฬสา พร้อมสินทรัพย์  303 เสาวภาย์ ทับจันทร์
304 หทัยชนก แซ่เตียว 304 เสาวลักษณ์ ขันธลี
305 หทัยชนก พวงแก้ว 305 โสฬสา พร้อมสินทรัพย์ 
306 หทัยชนก สำราญมาก 306 หทัยชนก แซ่เตียว
307 อชิดา ปลาสกุล 307 หทัยชนก สำราญมาก
308 อชิรญา เนื่องจำนงค์ 308 อชิดา ปลาสกุล
309 อณุภา ศรีสันติสุข 309 อชิรญา เนื่องจำนงค์
310 อดิศร  แสนโสภา 310 อดิศร  แสนโสภา
311 อธิชา เกียรติธนะบำรุง 311 อติวิชญ์ กิติธีระกุล
312 อนุชา  ร้อยแก้ว 312 อธิชา เกียรติธนะบำรุง
313 อนุสรา ส้มมีสี 313 อนุสรา ส้มมีสี
314 อพัชชา เจริญรักษ์ 314 อพัชชา เจริญรักษ์
315 อภิชัย  ออรัตนชัย 315 อภิชาติ ลอยราษฎร์
316 อภิชาติ ลอยราษฎร์ 316 อภิสิทธิ์ เขตกัน
317 อภิสรา คุ้มทิม 317 อรจิรา ปีวิเศษ
318 อรจิรา อิทธิไมยยะ 318 อรจิรา อิทธิไมยยะ
319 อรณิชา บุณคุ้ม 319 อรณิชา บุณคุ้ม
320 อรณิชา ศรีสมุทร 320 อรทัย ประจงมูล
321 อรปรียา ใจงาม 321 อรทิชา แร่เอ็น
322 อริสรา โพธิรักษ์ 322 อรปรียา ใจงาม
323 อลงกรณ์  คล่องแคล่ว 323 อริสรา โพธิรักษ์
324 อักษราภรณ์ เฉลิมชุติเดช 324 อลงกรณ์  คล่องแคล่ว
325 อัคค์ณัฐ ประคองขวัญชัย 325 อักษราภรณ์ เฉลิมชุติเดช
326 อันน์ดา สุภัคพัฒนะพร 326 อัสนี ขาวปลั่ง
327 อัสนี ขาวปลั่ง 327 อารียา  ช่อมะลิ
328 อาทิตยา สมศรี 328 อารียา เพ็ชรศรี
329 อารียา  ช่อมะลิ 329 อินทิอร  ชัยทองคำ
330 อุรชา ชูดี 330 อุรชา ชูดี
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน