รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (รอบ 2)รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (รอบ 2)

จำนวนรับ
จำนวนรับรวม 60 คน

วันรับสมัคร
7 มี.ค. - 18 เม.ย. 57

คุณสมบัติ
โครงการรับตรง
- สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
โครงการเพิ่มพิเศษ
- สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของสถานศึกษาทั่วไทย
- ต้องศึกษารายวิชาทางด้านชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต รายวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต รายวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
คุณสมบัติเฉพาะ
- ไม่เป็นโรคตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงเป็นต้นไป

วิธีการรับสมัคร
- รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต www.pharm.su.ac.th

วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

สมัครสอบทางเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th 7 มี.ค. - 18 เม.ย. 57
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ 12 - 16 พ.ค. 57
สอบข้อเขียน 7 - 8 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 ก.ค. 57
สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 ก.ค. 57
รายงานตัวผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) 15 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) 16 ก.ค. 57
รายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) 17 ก.ค. 57
ส่งรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียน 18 ก.ค. 57
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 57


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (รอบ 2)