รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จำนวนรับ
จำนวนรับรวม 45 คน

วันรับสมัคร
3 มี.ค. - 31 มี.ค. 57

คุณสมบัติ
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
- สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
- การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
- ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา เท่านั้น
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
- TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
- CU-TEP (คะแนนดิบ) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
- RMIT ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)

วิธีการรับสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

รับสมัคร 3 มี.ค. - 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 57
ผู้มีสิทธิ์สอบชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 4 เม.ย. - 10 เม.ย. 57
ผู้มีสิทธิ์สอบส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 10 เม.ย. 57
สอบขัอเขียนและสอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 เม.ย. 57


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี