รับตรง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับตรง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนรับ
จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 2,585

วันรับสมัคร
15 ม.ค. - 14 มี.ค. 57

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
- ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- กำลังศึกษาอยู หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่น หรือเทียบเท่า
*** ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ จะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 30 พ.ค. 57
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา >> คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

วิธีการรับสมัคร
- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน

กำหนดการ

15 ม.ค. - 14 มี.ค. 57 รับสมัคร
18 มี.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
28 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา