รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์

จำนวนรับ
จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 136 คน

วันรับสมัคร
17 ม.ค. - 28 ก.พ. 57

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
- เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ก่อให้เกิดต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (มีแฟ้มสะสมงานที่จะเสนอเพื่อขอรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ)

วิธีการรับสมัคร
- รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการคัดเลือก
- พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน
- แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

กำหนดการ

17 ม.ค. - 28 ก.พ. 57 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
20 มี.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
26 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ์
28 มี.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
15 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์