ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.50 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที
2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 ให้จังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มอีก 2 ทุน (กรุงเทพมหานคร 1 ทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 ทุน) จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และอำเภอนาทวี ให้เพิ่มอีก จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 83 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและมีความประพฤติดี โดยจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557
4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้
     4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
     4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน
     4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ที่แสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมา
5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน
     6.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 - 2151630-31
     6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่
          6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607)
          6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02-9304490-2 ต่อ 117-118)
     6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่
7. ระยะเวลาในการรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www.otep.go.th และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
8. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) เสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

ให้จังหวัดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาสำรองไว้จังหวัดละ 1 คน และผู้ที่สำรองไว้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เมื่อมีผู้ขอรับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือมีการสละสิทธิไม่ขอรับทุน

ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการครู กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 - 3560104


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.70 หรือ ลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีกรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที
2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พิจารณาคัดเลือกจากทุกจังหวัดที่ส่งไปยังมูลนิธิ จังหวัดละ 1 คน
3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนใน 5 ภาคเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและเป็นผู้มีความประพฤติดีโดยจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557
4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสาร และหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้
     4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
     4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน
     4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 ที่แสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน ที่ผ่านมา
5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน
     6.1 กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 – 2151630 - 31
     6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่
          6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607)
          6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 – 9304490 - 2 ต่อ 117 - 118)
     6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่
7. ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www.otep.go.th และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
8. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด /กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการครู กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 - 3560104

ที่มา > http://www.otep.go.th

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน