ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.50 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที
2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 ให้จังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มอีก 2 ทุน (กรุงเทพมหานคร 1 ทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 ทุน) จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และอำเภอนาทวี ให้เพิ่มอีก จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 83 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและมีความประพฤติดี โดยจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557
4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้
     4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
     4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน
     4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ที่แสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมา
5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน
     6.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 - 2151630-31
     6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่
          6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607)
          6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02-9304490-2 ต่อ 117-118)
     6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่
7. ระยะเวลาในการรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www.otep.go.th และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
8. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) เสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

ให้จังหวัดเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาสำรองไว้จังหวัดละ 1 คน และผู้ที่สำรองไว้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เมื่อมีผู้ขอรับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือมีการสละสิทธิไม่ขอรับทุน

ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการครู กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 - 3560104


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.70 หรือ ลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีกรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที
2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พิจารณาคัดเลือกจากทุกจังหวัดที่ส่งไปยังมูลนิธิ จังหวัดละ 1 คน
3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนใน 5 ภาคเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและเป็นผู้มีความประพฤติดีโดยจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557
4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสาร และหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้
     4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
     4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน
     4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 ที่แสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน ที่ผ่านมา
5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน
     6.1 กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 – 2151630 - 31
     6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่
          6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607)
          6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 – 9304490 - 2 ต่อ 117 - 118)
     6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่
7. ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www.otep.go.th และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
8. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด /กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอผู้ที่สมควรจะได้รับทุน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการครู กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 - 3560104

ที่มา > http://www.otep.go.th

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน