รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  

จำนวนรับ

จำนวน 1,291 คน    

 

วันรับสมัคร

17 ธ.ค. 56 – 20 ก.พ. 57

 

คุณสมบัติ

-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด   >>Click<<

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบข้อเขียน

-สอบสัมภาษณ์

-ผลคะแนน GAT/PAT

 

กำหนดการ

รับสมัคร

17 ธ.ค. 56 – 20 ก.พ. 57

ประกาศสถานที่สอบ

7 มี.ค. 57

สอบข้อเขียน

19 – 20 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบข้อเขียน

26 มี.ค. 57

สอบสัมภาษณ์

28 – 29 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบคัดเลือก

1 เม.ย. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<<