รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

 

 

จำนวนรับ

ไม่ระบุ

 

วันรับสมัคร

23 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57

 

คุณสมบัติ

-

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบข้อเขียน

-สอบสัมภาษณ์

-ตรวจร่างกาย

 

กำหนดการ

รับสมัคร

23 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57

ชำระเงินค่าสมัคร

23 ธ.ค. 56 – 2 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

11 เม.ย. 57

สอบวัดความรู้ และความถนัด

27 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 พ.ค. 57

สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

15 – 16 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26 พ.ค. 57

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ตัวจริง)

2 มิ.ย. 57

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ตัวสำรอง)

3 มิ.ย. 57

ปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง

6 มิ.ย. 57

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

9 – 11 มิ.ย. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   >>รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน<<