รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)


จำนวนรับรวม 3093 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

288 คน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

18 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

741 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

48 คน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

24 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

576 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

120 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

72 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

216 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

267 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

411 คน

หลักสูตรการบัญชี

48 คน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

48 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

132 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

48 คน

ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

36 คน

 

วันรับสมัคร

สมัครครั้งที่1   7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556

สมัครครั้งที่2   24 มกราคม – 19 มีนาคม 2557 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

3. เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

4. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

6. มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

7. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


การสอบและเกณฑ์พิจารณา

-สอบข้อเขียน

-สอบวิชาเฉพาะทาง

-สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 1)

วัน / เดือน / ปี

(สมัครครั้งที่ 2)

เวลา

สมัครทาง Internet ที่ www.ssru.ac.th หรือ

www.rg.ssru.ac.th

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม

2556

24 มกราคม – 19 มีนาคม

2557

08.30 – 15.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

 

15 ธันวาคม 2556

26 มีนาคม 2557

 

สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสอบ

สัมภาษณ์

17 – 20 ธันวาคม 2556

1 – 4 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)

17 ธันวาคม 2556

1 เมษายน 2557

08.30 – 16.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่

www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th

6 มกราคม 2557

23 เมษายน 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัติ

นักศึกษา ที่ www.rg.ssru.ac.th

6 – 15 มกราคม 2557

24 – 29 เมษายน 2557

 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

และชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา

16 – 17 มกราคม 2557

29 – 30 เมษายน 2557

09.00 – 15.30 น

การปฐมนิเทศ

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

 

การปฐมนิเทศ

14 สิงหาคม 57

14 สิงหาคม 57

 

เปิดภาคเรียน

15 สิงหาคม 57

15 สิงหาคม 57

 

 

การสมัคร

-สมัครออนไลน์ > Click 

-ค่าสมัครวิชา 300 บาท


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร> Click

ที่มา  http://reg.ssru.ac.th/rg/images/downloads/applystudent/573.pdf


#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน