รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 

 
จำนวนรับ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติ)

-คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศรับ 95 คน

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี  เทียบโอน (ภาคสมทบ)

-คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 95 คน

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

-คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 385 คน

-คณะศิลปะศาสตร์ รับ 45 คน

 รวมทั้งสิน 620 คน


วันรับสมัคร

1 พ.ย. – 22 ธ.ค. 56


คุณสมบัติ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติ) และ(ภาคสมทบ) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-เฉพาะวุฒิ ปวส

-สาขาการจัดการทั่วไป ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

-สาขาการบริหารการตลาด ปวส. สาขาการขายหรือการตลาด

-สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.  ทุกสาขาวิชา ,อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา,ปริญญาตรีทุกสาขา

-สาขาการบัญชี ปวส. การบัญชี (เท่านั้น)

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปะศาสตร์

-ม.6 ทุกสาขาวิชาทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า

-ยกเว้นสาขาการบัญชี ม.6, ปวช. สาขาวิชาการบัญชี­­

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง

-สมัครทางไปรษณีย์

 

วิธีการคัดเลือก

-คะแนนเฉลี่ยสะสม

-สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

รับสมัคร และส่งใบสมัคร

1 พ.ย. – 22 ธ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

8 ม.ค. 57

มอบตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และตรวจร่างกาย

16 ม.ค. 57


รายละเอียดเพิ่มเติม
>> รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ <<