รับตรง 8 โครงการพิเศษ ม.หัวเฉียว

 


จำนวนรับ

โครงการ

จำนวนรับ

โครงการ เด็กดีมีที่เรียน

ไม่ระบุ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาร่มโพธิ์ทอง

จำนวน 46 ทุน

โครงการ เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม

จำนวน 3 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

จำนวน 5 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน

จำนวน 30 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาจารย์พยาบาล เพื่อเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวน 2 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนเภสัช เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

จำนวน 5 ทุน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

จำนวน 10 ทุน


วันรับสมัคร

3 – 20 ธ.ค. 56


คุณสมบัติ

โครงการ เด็กดีมีที่เรียน

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาร่มโพธิ์ทอง

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

โครงการ เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม

-ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

-มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาจารย์พยาบาล เพื่อเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนเภสัช เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

-เฉพาะสายวิทย์-คณิต

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

-มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน   และการเขียน

-เฉพาะสายวิทย์-คณิต


วิธีการรับสมัคร

-สมัครทางอินเทอร์เน็ต


วิธีการคัดเลือก

-สอบข้อเขียน

-สอบสัมภาษณ์

-แฟ้มผลงาน


กำหนดการ

โครงการ เด็กดีมีที่เรียน

รับสมัคร

3 – 20 ธ.ค. 56

ส่งใบสมัคร

3 – 20 ธ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 ม.ค. 57

สอบสัมภาษณ์

8 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12 ก.พ. 57

ลงทะเบียนเรียน

12 - 21 ก.พ. 57

เข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

21  เม.ย. 57

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาร่มโพธิ์ทอง,โครงการ เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาจารย์พยาบาล เพื่อเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนเภสัช เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ,โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รับสมัคร

3 – 20 ธ.ค. 56

ส่งใบสมัคร

3 – 20 ธ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 ม.ค. 57

สอบสัมภาษณ์

8 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12 ก.พ. 57

ทำสัญญารับทุน และรายงานตัวเป็นนักศึกษา

7 มี.ค. 57

เข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

21  เม.ย. 57


รายละเอียดเพิ่มเติม
>  รับตรง 8 โครงการพิเศษ ม.หัวเฉียว