รับตรง 3 ทุน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

รับตรง 3 ทุน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

จำนวน
จำนวนรวม 194 คน

ทุนเรียนดี

113 คน

ทุนความสามารถพิเศษ

32   คน

ทุนเพชรราชภัฏ

49   คน

วันรับสมัคร
15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-ทุนเรียนดี ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ทุนความสามารถพิเศษ ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.00
-ทุนเพชรราชภัฏ ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00

การสอบและเกณฑ์พิจารณา
-สอบข้อเขียน
-สอบปฏิบัติ (เฉพาะทุนความสามารถพิเศษ)
-สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

รับสมัคร

15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

22 พฤศจิกายน 2556

สอบคัดเลือก

30 พฤศจิกายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

4 ธันวาคม 2556

สอบสัมภาษณ์

9 ธันวาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุน

16 ธันวาคม 2556

รายงานตัว

23 – 24 ธันวาคม 2556

การสมัคร

-สมัครด้วยตัวเอง
-ค่าสมัคร 200 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร > Click
ที่มา - http://academic2.reru.ac.th