ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

ทุนประกายเพชร

 

รายละเอียด

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป

 2. เสนอแฟ้มผลงาน

 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุน BU CREATIVE

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

 2. เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป

 3. เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 5. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต่อรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

 6. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์

 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 7. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนนักกีฬาดีเด่น

 

รายละเอียด

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ มอบทุนเรียนฟรีทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้สนับสนุนชุดกีฬาสำหรับฝึกซ้อมและสำหรับการแข็งขัน รวมทั้งใช้บริการรถรับส่งฟรีระหว่างสองวิทยาเขต

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. ต้องเป็นนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6

ขั้นตอน

ในการสมัคร

 1. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 2. สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา

 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา

 4. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

 

รายละเอียด

โครงการทุนเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีผลการเรียนดี ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบ การศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

 2. มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

 3. นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

 4. ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง

 5. ไม่เคยลาพักการศึกษา

 6. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

การพิจารณา

มอบทุนเรียนดี

ยอดเยี่ยม

 1. กรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก และวิชาแกน ตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดเพียง 1 คน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้เกรดทุกวิชาเท่ากัน

 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ ทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ

 3. ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่

  • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5

  • นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

  • นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่ารถโดยสารระหว่างวิทยาเขต ตลอดหลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ขั้นตอน

ในการสมัคร

 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน