ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

ทุนประกายเพชร

 

รายละเอียด

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป

 2. เสนอแฟ้มผลงาน

 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุน BU CREATIVE

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

 2. เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป

 3. เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 5. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต่อรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

 6. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์

 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 7. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนนักกีฬาดีเด่น

 

รายละเอียด

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ มอบทุนเรียนฟรีทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้สนับสนุนชุดกีฬาสำหรับฝึกซ้อมและสำหรับการแข็งขัน รวมทั้งใช้บริการรถรับส่งฟรีระหว่างสองวิทยาเขต

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. ต้องเป็นนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6

ขั้นตอน

ในการสมัคร

 1. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 2. สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา

 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา

 4. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

 

รายละเอียด

โครงการทุนเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีผลการเรียนดี ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบ การศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

 2. มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

 3. นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

 4. ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง

 5. ไม่เคยลาพักการศึกษา

 6. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

การพิจารณา

มอบทุนเรียนดี

ยอดเยี่ยม

 1. กรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก และวิชาแกน ตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดเพียง 1 คน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้เกรดทุกวิชาเท่ากัน

 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ ทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ

 3. ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่

  • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5

  • นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

  • นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

 

ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่ารถโดยสารระหว่างวิทยาเขต ตลอดหลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุน

 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ขั้นตอน

ในการสมัคร

 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เอกสารประกอบ

การสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

 

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน