รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนรับ
จำนวนรับทั้งสิ้น 1,455 คน


วันรับสมัคร
รอบที่ 1 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 56
รอบที่ 2 18 ธ.ค. 56 - 23 ม.ค. 57
รอบที่ 3 13 ก.พ. - 24 มี.ค. 57


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนแผนวิทย์-คณิต เท่านั้น มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.40
- คุณสมบัติเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ รับเฉพาะนักเรียนแผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.40
- คุณสมบัติเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.40


วิธีการสมัคร
- ผู้สมัครเลือกได้เพียงแค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ > Click 
*** ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท


วิธีการคัดเลือก
- พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- พิจารณาจากผลการเรียนชั้น ม.4-ม.6
- สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ

 

วันรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1

25 ต.ค. - 25 พ.ย. 56

4 ธ.ค. 56

14 ธ.ค. 56

23 ธ.ค. 56

รอบที่ 2

18 ธ.ค. 56 - 23 ม.ค. 57

4 ก.พ. 57

7 ก.พ. 57

14 ก.พ. 57

รอบที่ 3

13 ก.พ. - 24 มี.ค. 57

2 เม.ย. 57

8 เม.ย. 57

17 เม.ย. 57

 
รายละเอียดเพิ่มเติมรับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์